Практика

open all | close all

Представителни случаи

Представителни случаи

Успешно продължаване на разрешително за водовземане на ВЕЦ след спечелено дело пред ВАС

Клиентът е дружество, което се занимава с производство на електроенергия посредством изграждането на водноелектрически централи. През 2009 г. е издадено Разрешително за водовземане и ползване на воден обект за изграждане на малка водноелектрическа централа, чийто първоначален срок на действие е бил до 2015 г. През 2012 г. разрешението е изменено, а през 2015 г. срокът му на действие е продължен до 2018 г. През 2018 г., в законоустановения 3-месечен срок преди изтичане срока на разрешителното, клиентът подава молба за продължаването му до Директора на БД „Западнобеломорски район” с оглед на обективно забавяне на реализиране на строителството. На 13.08.2018 г. е получен отказ за продължаване действието на Разрешителното, с мотиви, че инвестиционното намерение попада в защитена зона и нарушава мерките предвидени в ПУРБ 2016 – 2021.
Оказахме съдействие на клиента в изготвянето на жалба против отказа, която беше депозирана в МОСВ. Получихме мълчалив отказ от МОСВ.
В законовия 1-месечен срок, обжалвахме решението на Директора на БД „Западнобеломорски район” пред Административен съд – Благоевград. АС – Благоевград отхвърли жалбата на клиента ни.
Обжалвахме решението на АС – Благоевград пред ВАС. Делото пред ВАС беше спечелено. Върховният административен съд отмени решението на АС – Благоевград и върна преписката за произнасяне от Директора на БД „Западнобеломорски район” с мотивите, че въпросните защитени зони, в които попада инвестиционното намерение на клиента, всъщност не са утвърдени със заповед на МОСВ, каквото е законовото изискване.
Въпреки спечеленото дело пред ВАС и отменения отказ на Директора на БД „Западнобеломорски район” за продължаване срока на действие на разрешителното, в края на 2019 г. клиентът получи писмо от Директора на БД „Западнобеломорски район”, в което бяха дадени указания относно допълнителни документи и информация, които клиентът трябва да предостави с оглед доказване на изпълнението на останалите условия по разрешителното, което беше предпоставка за продължаване на срока на действието му. Подпомогнахме клиента в изготвянето на мотиви и обосновка до Директора на БД „Западнобеломорски район”, в които детайлно описахме всички изпълнени условия, като посочихме че единствено строителството на централата не е било завършено в заложения срок - до 2018 г., поради неоснователния първоначален отказ на Директора на БД „Западнобеломорски район” да продължи срока на разрешителното още през 2018 г.
Изготвените от нас мотиви и обосновка бяха взети предвид от Директора на БД „Западнобеломорски район” и действитето на разрешителното за водовземане на клиента беше продължено, предоставяйки му възможността да финализира успешно инвестиционното си намерение за изграждане на ВЕЦ.

Практика: Енергетика и околна среда

Адвокати по случая: Административен Потребител - Администратор, Адриана Начева - Съдружник, Силвия Спасова - Старши асоцииран адвокат, Дилян Колев - Правен консултант
Защита във връзка с неправомерен отказ за издаване на разрешение за допускане на изработването на проект за подробен устройствен план

Екипът ни консултира инвестиционна компания, занимаваща се с производството на електроенергия от възобновяеми източници, която притежава права за изграждането и експлоатацията на ВЕЦ по повод отказ на административните органи да издадат разрешение за допускане на изработването на проект за подробен устройствен план поради непознаване на спецификите на инвестиционния процес. „Кинкин и партньори” защитава правата и законните интересите на клиента в процедурата по съдебно обжалване на отказа. Жалбата ни бе уважена в цялост от Административния съд в гр. Монтана и решението на Общинския съвет е отменено. Преписката е върната с инструкции на съда за допускане на изготвянето на подробен устройствен план, решението е окончателно и е влязло в сила.

Практика: Съдебни спорове

Връзка с други практики: Недвижими имоти. Устройствено регулиране и строителство

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник, Сияна Велева - Правен консултант
Представителство в процедура по проверка на законосъобразността на издаден лиценз за транспортна дейност и възможностите за издаване на лиценз за транспортна дейност при използване на автомобили, регистрирани в друга страна членка

Адвокатското дружество представлява свой клиент – водеща френска компания за транспортни услуги, която създава дъщерно дружество в Република България във връзка с лицензирането на транспортната дейност. Адвокатите ни анализират възможността за придобиване на лиценз за транспортна дейност посредством закупуванеи/или наемане на транспортни средства от чуждестранно дружество, което води до наличието на чуждестранна регистрация на транспортните средства. Адвокатите ни извършиха и защита на интереса на клиента при твърдения от страна на административния орган – Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“, за нарушение на законодателството относно издадения лиценз и предприемане на стъпки по отнемането му. След излагане на доводи относно процедурата за издаване на лиценз и анализ на фактическата обстановка и нейното съответствие с изискванията за издаване на лиценз за транспортна дейност държавният орган преустанови процедурата по отнемане на лиценза.

Практика: Морско право и транспорт

Връзка с други практики: Административни процедури и регулация

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник, Николай Радев - Старши асоцииран адвокат
Консултации във връзка със започнала пред Комисия за защита на конкуренцията проверка по повод твърдения за нарушаване на българското законодателство за защита на конкуренцията и правото на Европейския съюз при разпространението в България на скъпоструващ лекарствен продукт

Клиентът ни е един от водещите търговци на едро с лекарствени продукти за страната. В Комисията за защита на конкуренцията е подадено искане от друг търговец на едро за извършване на проверка за евентуално нарушаване на българското законодателство за защита на конкуренцията от страна на клиента ни и един от водещите производители на световния пазар на лекарствени продукти по повод разпространението в България на скъпоструващ лекарствен продукт. Твърденията са за нарушаване на българското конкурентно законодателство и чл. 101 от ДФЕС. Адвокатското дружество консултира клиента при подготвяне на изисканата от Комисия за защита на конкуренцията информация и документи по случая, както и при подготовка на бъдещата защита по случая. В момента се осъществява предварително проучване от страна на Комисия за защита на конкуренцията.

Практика: Административни процедури и обществени поръчки

Връзка с други практики: Конкурентно право

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник, Силвия Спасова - Старши асоцииран адвокат
Консултации по повод на решение на възложителя за класиране на участник в обществена поръчка, предложил цена, която не покрива производствените разходи

Клиентът ни е участвал в обществена поръчка, при която е класиран на второ място. Участникът, спечелил поръчката, е предложил цена, която не покрива производствените разходи. Това поведение вече е санкционирано, като нарушаващо правилата за осъществяване на лоялна конкуренция с решение на Комисия за защита на конкуренцията през 2012 г. Адвокатското дружество консултира клиента по повод защитата срещу проведената обществената поръчка. Извършихме анализ на поведението на конкурента и с цел предприемане на действия пред Комисия за защита на конкуренцията във връзка с неизпълнение на решението на Комисията, постановено по Закона за защита на конкуренцията.

Практика: Конкурентно право

Връзка с други практики: Административни процедури и регулация

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник, Силвия Спасова - Старши асоцииран адвокат
Защита във връзка с нарушаване на авторско право върху дизайн

Екипът ни предоставя консултации на клиент, работещ в сферата на връзки с обществеността, по повод на възникнал спор между него и действаща политическа партия за използването на отличителен знак, правата върху който са придобити от клиента ни въз основа на договор за изработка. Анализът ни обхвана въпросите за защитата на авторско право, нарушено в резултат на извършена регистрация на запазена марка пред Патентно ведомство, както и исковия ред за защита при нарушаване на авторско право.

Практика: Интелектуална и индустриална собственост

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник, Силвия Спасова - Старши асоцииран адвокат
Представляваме наш клиент в процедура по прилагане на СИДДО по отношение на доход от разпореждане с ценни книжа извън регулирания пазар на стойност 15 000 000 евро

В рамките на възложени ни правни консултации и представителство във връзка с прехвърляне на собствеността върху ценни книжа (акции, представляващи 17,6 % от капитала на българско акционерно дружество – водещ производител на торове и химически продукти), екипът ни консултира своя клиент – чуждестранно дружество – относно данъчното третиране на доходите му от продажба на акциите му в българското публично дружество извън регулиран пазар, както и относно данъчното третиране на доходи на български местни лица от дивиденти, разпределено от чуждестранното дружество. В тази връзка анализирахме приложимите разпоредби на ЗКПО и ЗДДФЛ и на СИДДО между България и Ливан. Подготвихме и подадохме искането за прилагане на СИДДО и в момента представляваме клиента в процедурата за удостоверяване на основанията за прилагане на Спогодбата пред българскaта данъчна администрация.

Практика: Данъчно право

Връзка с други практики: Банки и финанси, Административни процедури и регулация

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Подпомогнахме наш клиент в процедура по разсрочване на публични задължения

„Кинкин и партньори” консултира свой клиент относно разсрочване на негови задължения по ЗМДТ за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци, поради временни финансови затруднения на дружеството. Във връзка с това анализирахме условията за разсрочване на публични задължения и необходимите документи за доказването им, които трябва да бъдат налице при подаване на искане за разсрочване на публични задължения съгласно ДОПК и ЗМДТ. Изготвихме искането и успешно подпомогнахме клиента в целия процес, в резултат на което бяха разсрочени задълженията му към общината.

Практика: Данъчно право

Връзка с други практики: Aдминистративни процедури и регулация

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Консултираме прилагането на Решение на ДКЕВР за прилагане на компенсаторни мерки

Във връзка с постановени съдебни решения, с които се отмениха определените временни цени за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи и Решение Ц – 6/ 13.03.2014 г. за определяне на окончателни цени за достъп до мрежите, ДКЕВР прие Решение КМ-1 от 13.03.2014 г., с което се определиха компенсаторни мерки за възстановяване на заплатените от производители на енергия от ВЕИ суми – дължими съобразно решението за временни цени за достъп. Поради различието на видовете компенсаторни мерки и различните практики на отделните разпределителни предприятия консултираме индивидуално всеки наш клиент относно действията, които следва да се предприемат. Подготвяме и консултираме спогодби с разпределителните предприятия, покани за извънсъдебно уреждане на отношенията и възможностите за отнасяне на спора в съдебна фаза.

Практика: Електроенергетика – производство, присъединяване, сделки

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник, Силвия Спасова - Старши асоцииран адвокат, Сияна Велева - Правен консултант
Консултираме създаването и действието на балансиращи групи от производители на енергия от възобновяеми източници

По повод стартирана в началото на 2014 г. дейност по формиране на балансиращи групи от производители на енергия от възобновяеми източници консултирахме всички наши клиенти енергийни предприятия за сключване на договорите с разпределителните дружества и сключване на договори за участие в специална балансираща група.

Практика: Енергетика и околна среда

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник
Завършихме пълен правен анализ на инвестиционен проект за изграждане и експлоатация на МВЕЦ по поречието на река Искър с мощност от 2 500 kW.

Екипът ни завърши правен анализ на инвестиционен проект в напреднала фаза за изграждане и експлоатация на МВЕЦ с мощност от 2 500 kW. Бяха изследвани както извършените до момента процедури, така и възможностите за изменение на инвестиционното предложение, реализирането му от друг инвеститор, включително всички необходими дейности и административни процедури до въвеждането в експлоатация на обекта и законовите възможности за тяхната реализация.

Практика: Енергетика и околна среда

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник, Сияна Велева - Правен консултант
Анализирахме проблеми във връзка с присъединяване към разпределителната мрежа на производители на енергия от възобновяеми източници

Във връзка с все по-зачестяващите проблеми при присъединяване на производители към разпределителната мрежа въпреки гарантираността на достъпа анализираме и консултираме както относно валидността на сключени договори за присъединяване към електроразпределителната мрежа и възможностите за удължаване на предвидените срокове и относно последствията в случай на неизпълнение на правата и задълженията по договора, така и възможностите за продажба на енергията, произведена в района на едно разпределително предприятие на друг лицензиант.
Активно представляваме наши клиенти с отказ за сключване на предварителни договори за присъединяване към разпределителната мрежа поради неуредени отношения между разпределителните предприятие и оператора на преносната мрежа, включително в производства пред Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.

Практика: Енергетика и околна среда

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник, Сияна Велева - Правен консултант
Представляваме клиент в спор с неправителствени организации относно валидността на издадени разрешителни по Закона за водите

Издадени разрешителни по Закона за водите с титуляр наш дългогодишен клиент бяха атакувани от неправителствени организации, свързани със защита на околната среда. Основният мотив за атакуване на разрешителните бе нарушена процедура, в която директорът на Басейновата дирекция не е извършил необходимите проверки. Валидността на актовете бе атакувана след изтичане на срока за участие в общественото обсъждане и без представяне на каквито и да било възражения в предходни етапи на процедурата. В съдебната фаза на процедурата успешно защитихме липсата на правен интерес на неправителствената организация да оспорва административните актове поради пропуснати възможности за предходно участие в процедурата.

Практика: Околна среда и природни ресурси

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник, Сияна Велева - Правен консултант
Анализирахме необходимостта от извършване на екологична оценка на регулационни планове за инвестиционни предложения, снабдени с решения за преценяване на необходимостта от ОВОС

Във връзка с възложено ни цялостно обслужване на инвестиционен проект консултирахме необходимостта от извършване на самостоятелна процедура по екологична оценка на устройствен план по Закона за устройство на територията за инвестиционно предложение, което е снабдено с решение за преценяване на необходимостта от ОВОС и оценка на съвместимостта. Успешно приложихме законовата възможност за допускане по решение на административния орган на само една от екологичните оценки за комплекси инвестиционни предложения.

Практика: Околна среда и природни ресурси

Връзка с други практики: Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник, Сияна Велева - Правен консултант
Участваме в процедури по изработване и одобряване на актуализирани Планове за управление на речните басейни и Планове за управление на риска от наводнения за новия период на действие 2016 – 2021 г.

Консултираме наши клиенти относно участието им в процедури по изработване и одобряване на актуализирани Планове за управление на речните басейни и Планове за управление на риска от наводнения за новия период на действие 2016 – 2021 г. Участваме от тяхно име в процедурите по обществено обсъждане, организирани от компетентната администрация, като представяме необходимите становища.

Практика: Околна среда и природни ресурси

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник, Сияна Велева - Правен консултант
Подготвихме изменение на инвестиционни предложения за изграждане и експлоатация на енергийни обекти поради наличие на нова екологосъобразна най-добра технология в сектора

Участвахме в процедура и подготвихме необходимата документация по изменение на инвестиционни предложения за изграждане и експлоатация на енергийни обекти поради наличие на нова екологосъобразна най-добра технология в сектора, както и в свързаните с това изменение процедури по ново преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Практика: Околна среда и природни ресурси

Връзка с други практики: Енергетика и възобновяеми енергийни източници

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник, Сияна Велева - Правен консултант
Консултации по повод на договор за изработка на рекламен клип

Консултирахме наш клиент, който в качеството си на възложител е сключил договор за изработка на телевизионен рекламен клип. Клипът е обект на авторско право, носителите на което са режисьорът, сценаристът и операторът. Водени са преговори с продуцента, във връзка с предоставяне на възложителя на изключителното право свободно да преработва, приспособява и внася всякакъв вид промени в изработения съгласно договор телевизионен рекламен клип, както и да го използва за създаване на нов, производен от него рекламен клип.

Практика: Интелектуална и индустриална собственост

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник, Николай Радев - Старши асоцииран адвокат
Консултации във връзка със заповед на възложителя за класиране на участник в обществена поръчка, предложил цена, която не покрива производствените разходи

Клиентът ни е участвал в обществена поръчка, при която е класиран на второ място. Участникът, спечелил поръчката, е предложил цена, която не покрива производствените разходи. Това поведение вече е санкционирано, като нарушаващо правилата за осъществяване на лоялна конкуренция с решение на Комисия за защита на конкуренцията през 2012 г. Екипът ни консултира клиента по повод проверка на законосъобразността на проведената обществената поръчка. Извършен е и анализ с цел предприемане на действия пред Комисия за защита на конкуренцията във връзка с неизпълнение на решението на Комисията, постановено по Закона за защита на конкуренцията.

Практика: Административни процедури и обществени поръчки

Връзка с други практики: Конкурентно право

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник, Силвия Спасова - Старши асоцииран адвокат
Консултираме създаване и управление на овощна градина в България

Консултираме наш клиент в процес по създаване и управление на черешова градина в България. Предоставяме правни услуги във връзка с придобиване на недвижими имоти, включително правен анализ на правата на собственост и представителство при изповядване на окончателните нотариални сделки. Съветваме инвеститора по отношение на изискванията на нормативната уредба за създаване на подобни обекти в България и конкретните административни процедури. Представляваме и подпомагаме клиента при преговорите за сключване на споразумение за управление на стопанството, както и при изготвяне на необходимите документи.

Практика: Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство

Връзка с други практики: Корпоративно и търговско право

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Екипът ни предостави консултации относно възможности за покупка на недвижими имоти

В процедура по ликвидация на юридическо лице проучихме възможностите за придобиване от страна на съдружниците под формата на ликвидационни дялове на притежаваните от дружеството недвижими имоти. Предоставихме консултации относно нанасянето на имотите в кадастралната карта.

Практика: Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Консултирахме наш клиент във връзка с наемни правоотношения

Консултираме водеща фирма в сферата на облеклото и висшата мода с добре развита мрежа от магазини във всички големи градове на България по повод сключване, предоговаряне на условия и прекратяване на договори за наем на помещения в най-големите търговски центрове в България.

Практика: Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Участвахме в процес по създаване на лозарско стопанство в България

Участвахме в процес по създаване на лозарско стопанство в България, включително в процеса по закупуване на недвижимите имоти за инвестицията, възлагане на проектирането на обекта и доставката на необходимия посадъчен материал. Предоставихме правни консултации относно специфичните административни процедури за регистрация на стопанството и кандидатстване за финансова помощ по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор.

Практика: Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник
Представителство на неправителствена организация на производителите на електроенергия от възобновяеми източници и нейните членове при обжалването на решение на ДКЕВР за определяне на цени за достъп до електроразпределителната мрежа

Екипът ни осигурява правна помощ и процесуално представителство на неправителствена организация на производителите на електроенергия от възобновяеми източници и нейните членове при съдебното обжалване на решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, с което са установени и определени цени за достъп до електроразпределителната мрежа. Подобни такси не съществуват до приемането на обжалваното решение и с неговото постановяване са нарушени редица разпоредби на европейското и международното право в сферата на производство на електроенергия от възобновяеми източници, нарушени са и процесуалните правила за приемане на подобни решения от енергийния регулатор. В допълнение имплементирането на цени за достъп и начинът на ценоопределянето им води до значителни загуби за енергопроизводителите и несигурност при реализацията на инвестиционни проекти от подобен род в България.
Върховният административен съд уважава жалбата ни на две инстанции и отменя решението на ДКЕВР като незаконосъобразно.

Практика: Съдебни спорове и Процесуално представителство

Връзка с други практики: Енергетика и възобновяеми енергийни източници

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник, Силвия Спасова - Старши асоцииран адвокат
Консултирахме финансиране на придобиването на бизнес и търговски център в размер на 16 000 000 лева

Консултирахме сделка по придобиване и експлоатация на изграден бизнес и търговски център и нейното финансиране в общ размер от 16 000 000 евро. Участвахме в преговори с финансиращата банка и предоставихме консултации относно учредяване на съответните гаранции и цялостното структуриране на сделката. Подпомагаме процеса по предоговаряне на някои от клаузите по договора за заем с банката.

Практика: Банки и финанси

Връзка с други практики: Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство, Устройствено регулиране на територии – процедури, Данъчно право, Корпоративно право. Ликвидация и несъстоятелност. Търговски сделки

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Консултации във връзка с твърдения за нарушаване на българското законодателство за защита на конкуренцията и правото на Европейския съюз по повод разпространението в България на скъпоструващ лекарствен продукт

Клиентът ни е един от водещите търговци на едро с лекарствени продукти за страната. В Комисията за защита на конкуренцията е подадено искане от друг търговец на едро за извършване на проверка за евентуално нарушаване на българското законодателство за защита на конкуренцията от страна на клиента ни и един от водещите производители на световния пазар на лекарствени продукти по повод разпространението в България на скъпоструващ лекарствен продукт. Твърденията са за нарушаване на българското конкурентно законодателство и чл. 101 от ДФЕС. Екипът ни консултира клиента при подготвяне на изисканата от Комисия за защита на конкуренцията информация и документи по случая, както и при подготовка на бъдещата защита по случая. В момента се осъществява предварително проучване от страна на Комисия за защита на конкуренцията.

Практика: Конкурентно право

Връзка с други практики: Административни процедури и регулация

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник, Силвия Спасова - Старши асоцииран адвокат
Прехвърляне на дялово участие и приемане на съдружник в ООД в съответствие с изискванията на антимонополното законодателство

На дружеството бе възложено прехвърлянето на дялове от капитала на дружество с ограничена отговорност, контрола върху процедурата по изпълнение на поетите между страните ангажименти и вписването на промяната в структурата на капитала в съответните регистри. Специфичното в случая бе фактът, че купувачът на дяловете осъществява дейност на същия пазар, на който развива дейността си и компанията, чийто дялове се прехвърляха. Във връзка с това сделката изискваше проучване на въпроса дали е необходимо разрешение от Комисията за защита на конкуренцията с оглед възможността от установяване на господстващо положение на участниците в сделката. След отправено от името на клиента запитване регулаторния орган разреши транзакцията.

В допълнение на екипа ни бе възложено да подготвим корпоративните документи и да осигурим защита на правата и интересите на миноритарния съдружник. Дружественият договор на дружеството бе съгласуван с постигнатите между съдружниците уговорки – специална процедура по свикване и провеждане на общите събрания на акционерите, определяне на специални мнозинства по въпросите от компетентността на общото събрание, разпределяне на управлението и представителството на дружеството и др.

Практика: Корпоративно и търговско право

Връзка с други практики: Банки и финанси

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Прехвърляне на правото на глас в акционерно дружество

Наш клиент – чуждестранно юридическо лице, акционер в българско дружество, се обърна към адвокатското дружество с искане за становище по въпроса за възможността да прехвърли упражняването на правото му на глас в полза на трето лице. Клиентът поиска да бъдат изготвени и всички документи, уреждащи отношенията между страните. Адвокатите ни извършиха задълбочен анализ на въпроса, включително разрешенията на съдебната практика, и предоставиха на клиента аргументирано предложение за формата, в която да бъде извършено предоставянето на упражняването на правото на глас. В основата на предложението бе гарантирането на правата и интересите на клиента с оглед възможността от обявяването на предоставените правомощия за нищожни. В хода на работата ни бяха изготвени съответно специално пълномощно и договор, включващ ангажиментите на упълномощителя и упълномощеното лице и възможностите им за действие на общите събрания на акционерите на българската компания. Специфичното в случая бе необходимостта от съгласуване на действащите законодателни норми и правилата на устава на акционерното дружество със специфичните регулации на местното за клиента право и поетите от негова страна уговорки към останалите акционери в дружеството. Допълнителна особеност бе фактът, че клиентът ни желаеше да прехвърли упражняването на правото му на глас само върху част от притежаваните от него акции от капитала на българското дружество.

Практика: Корпоративно и търговско право

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Участие в процедура по несъстоятелност като синдик на длъжника

"Кинкин и партньори" има дългогодишна практика и се е специализирало в процедурите по ликвидация и обявяването в несъстоятелност на търговски дружества. Адвокат от нашия екип е синдик, регистриран в списъка на Министерството на правосъдието. Във връзка с това през 2013 г. ни беше възложен случай на дружество, обявено в несъстоятелност, което се нуждае от синдик. Основният кредитор на дружеството посочи адвокат от нашата кантора, който бе избран за синдик и пое делата на несъстоятелния длъжник. Екипът на адвокатското дружество е ангажиран с ръководството на дейността на длъжника и осребряване на имуществото му. Част от възложените ни задачи включват участието в съдебното производство по несъстоятелност, поддържането на търговските книги на обявеното в несъстоятелност дружество, поддържането на списъците на предявените и приети, респ. неприети вземания и др.

Практика: Ликвидация и несъстоятелност

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Участие в процедура по несъстоятелност от името на кредитор

Екипът ни работи по случай на клиент, който е кредитор на търговско дружество, срещу което през 2013 г. бе открито производство по несъстоятелност. Ангажираните по случая адвокати представляват клиента още преди стартирането на съдебните процедури срещу неговия контрагент. Клиентът беше консултиран с оглед своевременното гарантиране на вземанията му към неплатежоспособния длъжник. Съществуващите му вземания бяха преобразувани в парични такива с оглед тяхното по-лесно включване в производството и приемане от синдика на длъжника.

В стартиралото през 2011 г. съдебно производство по обявяване на длъжника в несъстоятелност бяха упълномощени нашите колеги от съдебния отдел в адвокатското дружество с цел своевременното му присъединяване и възможност да въздейства върху процеса на събиране на доказателства и установяване на релевантните по делото обстоятелства. В резултат на това по отношение на длъжника беше открито производство по обявяването в несъстоятелност. Нашите услуги включват участие в съдебните заседания по делото по несъстоятелност, предявяване на вземанията на клиента и включването им в списъците на одобрените от синдика вземания, изготвянето на възражения срещу вземания на други кредитори на дружеството-длъжник и участие в общото събрание на кредиторите. По наша инициатива беше започната процедура по оздравяване на предприятието на дружеството на длъжника. Ние подкрепихме изготвянето на оздравителен план от синдика, който към днешна дата е представен на съда за разглеждане и приемане от събранието на кредиторите.

Вземайки предвид положението на нашия клиент като хирографарен кредитор на неплатежоспособния длъжник задачата на нашия екип е да му осигури по-добра позиция и възможност да участва в контрола на съдебната процедура по несъстоятелност. Доколкото участващата в процеса банка е обезпечен кредитор ние сме отдадени на целта да намерим начин за оздравяване на предприятието на длъжника и на намирането на нов сериозен инвеститор, който да финансира дейността на неплатежоспособния длъжник.

Практика: Ликвидация и несъстоятелност

Връзка с други практики: Банки и финанси

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Преструктуриране на дялово участие и финансови задължения

На "Кинкин и партньори" бе възложено извършването на правен анализ на компанията на клиента, преструктуриране на дружествените задължения към кредиторите и предоставянето на становище, съдържащо варианти за решаване на съществуващите проблеми между съдружниците. Адвокатите, ангажирани с проекта, извършват детайлно проучване на активите и пасивите на дружеството, за да установят дали то е изпаднало в неплатежоспособност и дали е възможно инициирането на процедура по обявяването му в несъстоятелност. Целта на извършвания правен анализ на компанията е да се установи реалното й състояние и да се даде възможност на нейните собственици да направят реалистичен и обоснован избор дали да продължат дейността на дружеството.

Същевременно нашият екип участва директно в провежданите преговори с кредитори на дружеството на клиента. От името на клиента са изготвени добре обосновани предложения към кредитиращите институции. Целта е да се постигнат по-добри условия и да се даде на дружеството на клиента възможност да рестартира дейността си, като се осигури срок, в който дружеството да възстанови позициите си. Междувременно чрез изготвянето и подписването на група от финансови споразумения бяха постигнати по-добри условия по кредитирането на компанията от трети лица като бяха прехвърлени съществуващите задължения към нов кредитор и бе удължен срокът за връщане на отпуснатото кредитиране. Част от ангажимента ни по случая бе учредяването на гаранции в полза на новия кредитор.

Адвокатското дружество е ангажирано и в преструктурирането на дяловото участие в капитала на дружеството. На екипа ни е възложено намирането на решение на специфичната ситуация, в която се намира управлението на компанията. Задачата ни е да намерим решение на проблемите, свързани със свикването и провеждането на общи събрания на съдружниците, които нямат решение в действащото законодателство. Екипът ни работи по създаването на релевантните корпоративни документи, в които да се заложи опростена процедура по свикване и провеждане на събранията и по определяне на работещи мнозинства.

Практика: Корпоративно и търговско право

Връзка с други практики: Банки и финанси

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Консултирахме заплащане на специфично трудово възнаграждение

Представляваме наш клиент в съдебно производство, свързано с плащане на специфично трудово възнаграждение, обезщетение за липса на възнаграждение поради удължен срок на предизвестие и поради неизплащане на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск. Искането бе уважено от съда в пълен размер и сумата бе изплатена.

Практика: Трудово и осигурително право

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Изследвахме трудовоправните и осигурителни аспекти при назначаване на прокуристи по смисъла на Кодекса на труда

Предоставихме консултации във връзка с избор и назначаване на прокурист в търговско дружество, включително и по въпросите на преобразуване на трудово правоотношение в гражданско и свързаните с това въпроси от осигурителен характер.

Практика: Трудово и осигурително право

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Преструктуриране на финансиране и на дялово участие в компания със специално предназначение

Наш дългогодишен клиент, който, заедно с негов чуждестранен партньор инвестира в изграждането и управлението на туристически комплекс от апартаменти, намиращ се на северното крайбрежие на Черно море, се обърна към нас за съдействие при преструктуриране на осъщественото в проекта финансиране и дяловото участие на съдружниците в дружеството, създадено специално за тази цел. Ангажиментите на адвокатското дружество по проекта включваха изготвянето на правен анализ, който да съдържа конкретни предложения за извършване на преструктурирането, включително възможните форми и процедури. Адвокатите, които бяха включени в работата по случая, определиха условията за прехвърляне на дяловото участие на напускащия инвестицията партньор, както и взеха участие при предоговарянето на клаузите договорите за финансиране на проекта.

Екипът на адвокатското дружество взе участие при водените между страните преговори, като консултира клиента при уговарянето на гаранциите по сделката. Част от предоставените услуги включваше подготовката и съгласуването на всички документи (включително договори за цесия на вземания, уведомления и потвърждения, корпоративни документи на страните по прехвърляне на дялове, промени в управителните органи и др.). Ангажиментите ни включваха надзор на прехвърлянето на дяловото участие в дружеството, изпълняващо проекта, спазване на предоставените гаранции и вписване на прехвърлянето в съответните регистри.

Практика: Корпоративно и търговско право

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Консултираме наш клиент в процедури по придобиване на права върху недвижими имоти – общинска частна и общинска публична собственост

Консултираме български инвеститор в процедури по придобиване на права върху недвижими имоти – общинска частна и общинска публична собственост в Северозападна България. Представляваме клиента пред съответните местни администрации с оглед успешно приключване на процедурите по учредяване на вещни права върху терените и промяна на тяхното предназначение.

Практика: Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник, Сияна Велева - Правен консултант
Екипът ни консултира промяна и преструктуриране на персонал в голяма българска компания

Консултирахме наш клиент по отношение на цялостния процес на реорганизация на структурата на компанията. Всички договори на служителите бяха изменени и допълнени. Изготвихме новата структура на компанията, новите длъжностни характеристики на всички служители и вътрешните актове, необходими във връзка със служителите в компанията.

Практика: Трудово и осигурително право

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник, Сияна Велева - Правен консултант
Регистрация на търговско представителство на чуждестранна банка на територията на Република България

Наш клиент – чуждестранна банка, се обърна към нас за съдействие при навлизането й на българския пазар. Намеренията на клиента бяха да създаде свое представителство на територията на страната и да стартира създаването на мрежа от контакти и намирането на потенциални партньори. На адвокатското дружество бе възложено осъществяването на процедура по учредяване и регистрация на търговско представителство на чуждестранна банка в България. Предоставените във връзка с това юридически услуги от нашия екип включваха изготвянето на правно становище за изискванията на българското и европейското законодателство. По случая бе необходимо да се съобразят специфичните изисквания на местното за клиента законодателство, регулиращо дейността на банковата институция, вътрешните правила на банката, свързани с учредяването на търговски представителство в чужбина и правомощията на управителните органи, както и документите, които компанията-майка бе необходимо да изготви и представи на български власти. В връзка с това нашият екип работи с представители на юридическия отдел на клиента.

Клиентът бе консултиран по структурирането на търговското представителство, включително бяха изготвени съответните вътрешни правила и документация за представителството и неговият персонален състав. Част от предоставените услуги включваше регистрацията на представителството в Търговския регистър към Българската търговско промишлена палата и Регистъра БУЛСТАТ.

В допълнение нашият екип съветва клиента и по данъчноправни и трудовоправни въпроси, свързани с дейността на търговското представителство. На клиента бяха предоставени консултации относно трудовите права и задължения на търговското представителство в ролята му на работодател в отношенията му с лицето, посочено за негов ръководител, както и относно възможностите представителството да наем служители. В същото време клиентът бе консултиран и по въпроси на данъчното право, свързани със статута на представителството и неговите данъчно правни задължения и отговорности.

Практика: Корпоративно и търговско право

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Прехвърляне на акции от капитала на публично дружество извън регулирания пазар

На "Кинкин и партньори" бяха възложени консултациите и представителството във връзка с продажбата на акции от капитала на българско публично дружество извън регулирания пазар. Сделката бе осъществена от името на чуждестранно юридическо лице, като акциите бяха прехвърлени на специално създадено за целта акционерно дружество с чуждестранни капитали. Екипът ни подготви детайлен правен анализ на характеристиките на групата от сделки, които бяха извършени, и на приложимостта на правилата на регулирания пазар. Адвокатите ни бяха сериозно ангажирани в преговорите между страните и в структурирането на условията по сделките. На нашия екип бе възложено набавянето на всички документи, относими към собствеността върху акциите и липсата на всякакви тежести върху тях, както и изготвянето на споразуменията по сделката. Част от нашите задължения включваше контролирането на прехвърлянето на правата върху акциите, спазването на дадените гаранции и регистрацията на извършената транзакция във всички релевантни регистри.

Прехвърлянето на акциите бе осъществено съгласно изискванията на българското законодателство и извън регулирания пазар, независимо от факта, че предмет на сделката бяха акции от публично дружество. Транзакцията бе регистрирана в Централния депозитар от инвестиционния посредник по сделката, а цената бе заплатена посредством специална ескроу сметка чрез посредничеството на избраната от страните банка.

Извършената продажба на акции бе една от най-големите за 2013 г. Купувачът е водещ доставчик на иновативни решения в областта на полиолефините и фертилайзерите и в следствие на придобиването на акциите на българското дружество успя да влезе на българския пазар за производство и дистрибуция на фертилайзери и амониева селитра. Инвестицията е част от стратегията на купувача за разширяване на техния бизнес на пазара в Централна и Източна Европа.

Практика: Корпоративно и търговско право

Връзка с други практики: Банки и финанси

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник, Сияна Велева - Правен консултант
Представителство на инвестиционни компании в областта на енергетиката при обжалването на план за управление на речните басейни

Представляваме наши клиенти, инвестиционни компании, които притежават правото за изглаждането и експлоатацията на МВЕЦ по руслото на река Марица, в процедура по обжалването на План за управление на речните басейни за река Марица. Планът е приет през 2010 г. от Министерството на околната среда и водите и е обжалван заради включени в него ограничения за строеж на водни електроцентрали, които не са съобразени с придобити права за водовземане на клиентите ни съгласно издадени преди това валидни разрешения за водовземане. Адвокатите ни представляват клиента в продължително производство по обжалване, започнало през 2010 и продължило пред две инстанции на Върховния административен съд, като в хода на делото се отправя искане за преюдициално запитване относно правото на ЕС в сферата на енергетиката до Съда на европейския съюз. С решение на петчленен състав на Върховния административен съд жалбата ни бе уважена и приетия план отменен в частите, които нарушават правата на клиента ни.

Практика: Съдебни спорове и Процесуално представителство

Връзка с други практики: Околна среда и природни ресурси, Енергетика и възобновяеми енергийни източници

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник, Сияна Велева - Правен консултант
Защита пред Комисия за защита на конкуренцията по повод на отправен сигнал срещу конкурент на наш клиент за нелоялна конкуренция, сравнителна и заблуждаваща реклама

Адвокатската кантора осъществява консултации на един от основните вносители на известна марка козметичен продукт. Пред Комисия за защита на конкуренцията е отправен сигнал за нелоялна конкуренция, сравнителна и заблуждаваща реклама срещу конкурент на нашия клиент, който продава в магазините си козметичен продукт, който не е закупена от клиента ни - изключителен дистрибутор на този продукт. Конкурентът поставя на продукта, закупен от друг дистрибутор, името и адреса на нашия клиент на етикетите. В резултат на предоставената защита порочните практики бяха значително ограничени.

Практика: Административни процедури и обществени поръчки

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник, Николай Радев - Старши асоцииран адвокат
Защита в производство пред Комисия за защита на конкуренцията по повод на подаден от клиента ни сигнал за нелоялна конкуренция, сравнителна и заблуждаваща реклама

Екипът ни консултира един от основните вносители на известна марка козметичен продукт. Пред Комисия за защита на конкуренцията е отправен сигнал за нелоялна конкуренция, сравнителна и заблуждаваща реклама срещу конкурент на нашия клиент, който продава в магазините си козметичен продукт, който не е закупена от клиента ни - изключителен дистрибутор на този продукт. Конкурентът поставя на етикетите на продукта, закупен от друг дистрибутор, името и адреса на нашия клиент. В резултат на предоставената защита порочните практики бяха значително ограничени.

Практика: Конкурентно право

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник, Николай Радев - Старши асоцииран адвокат
Екипът ни изследва регламентацията в правото на ЕС за ефективното оползотворяване на водните ресурси

С оглед подготвено преюдициално запитване към Съда на Европейския съюз извършихме цялостен анализ на нормативната рамка, предвидена от правото на ЕС, свързана с ефективното оползотворяване на водните ресурси и с оценяване на инвестиционни проекти в областта като допустими и тяхното приложение и съответствие с българските нормативни и административни актове.

Практика: Околна среда и природни ресурси

Връзка с други практики: Енергетика и възобновяеми енергийни източници, Съдебни спорове

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник, Сияна Велева - Правен консултант
Консултираме промяна и актуализация на параметри на разрешено водовземане по Закона за водите

Консултирахме наш дългогодишен клиент относно необходимите административни процедури за изменение на параметри по разрешителни за водовземане и разрешителни за ползване на воден обект, издадени по реда на Закона за водите, за производство на електрическа енергия посредством ВЕЦ. Промяната бе необходима заради промяна в мощността на обектите, констатирани грешки при първоначалното издаване на актовете, основно по отношение на заложените коти и географски координати, и използване на иновативна технология за производство на електрическа енергия. В процедурите бяха променени мястото на водовземане и номиналната енергийна мощност на съоръженията.

Практика: Околна среда и природни ресурси

Връзка с други практики: Енергетика и възобновяеми енергийни източници

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник, Сияна Велева - Правен консултант
Анализирахме необходимостта от нови съгласувателни процедури по ЗООС и ЗБР във връзка с изменение на параметри на инвестиционно предложение

По повод изменение и актуализация на параметри на вече съгласувано инвестиционно предложение консултирахме необходимостта от информиране за промяната на съответните компетентни органи по околна среда. Вследствие на изготвените от наша страна становища компетентните органи по околна среда прецениха, че за изменението на параметрите не е необходима цялостна нова процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Практика: Околна среда и природни ресурси

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник, Сияна Велева - Правен консултант
Консултирахме възможности за промяна на титуляр на разрешителни за водовземане по Закона за водите

С наша помощ бе променен титуляр на издадени разрешителни за водовземане по Закона за водите. Тъй като законът не позволява директното прехвърляне на придобитите права бяха разгледани всички законоводопустими възможности за преминаване на правата за водовземане в отделни инвестиционни дружества. Разделянето на проекта бе осъществено чрез преобразуване на дружеството – титуляр, извършено по правилата на Търговския закон.

Практика: Околна среда и природни ресурси

Връзка с други практики: Енергетика и възобновяеми енергийни източници, Корпоративно и търговско право

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник, Сияна Велева - Правен консултант
Участвахме в процедура по одобряване на доклад за оценка на съвместимостта на инвестиционен проект пред Министерството на околната среда и водите. Осъществяваме процесуално представителство вследствие на оспорване на положителното решение на министерството от три неправителствени организации

Консултирахме наш клиент във връзка с процедура по одобряване на доклад за оценка на съвместимостта със статута на засегнатите защитени зони от НЕМ Натура 2000. Проектът е снабден с решение за оценка на въздействието върху околната среда, но поради промяна в нормативната уредба не е оценен спрямо режимите, предвидени за засегнатите защитени зони от мрежата Натура 2000. Докладът е изготвен от специалисти в областта и след подробен преглед бе приет от Министерството на околната среда и водите през 2013 г., като бе постановено положително решение, с което реализацията на проекта бе съгласувана. Решението на министъра на околната среда и водите бе обжалвано от три неправителствени организации. Представляваме клиента ни в качеството му на заинтересовано лице в образуваното съдебно производство, като в края на 2013 г. бе постановено решение, с което решението на министъра на околната среда и водите бе потвърдено. Вследствие на постановено касационно решение делото бе върнато за ново разглеждане от долната инстанция.

Практика: Околна среда и природни ресурси

Връзка с други практики: Енергетика и възобновяеми енергийни източници, Съдебни спорове

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник, Силвия Спасова - Старши асоцииран адвокат, Сияна Велева - Правен консултант
Представителство и защита на клиент в производство пред Комисията за защита на конкуренцията относно деклариране на неверни данни в процедури за възлагане на обществени поръчки

Представляваме наш клиент, лицензиран оператор на ваучери на храна за територията на България, в производство, образувано срещу него пред Комисията за защита на конкуренция във връзка с твърдения за деклариране на неверни факти в процедури пред Комисията за защита на конкуренцията. Адвокатското дружество изготвя сигнал за проверка със същото искане срещу дружеството, подало сигнала срещу клиента ни, като в допълнение подава молба за проверка на конкурента относно използване на нелоялни търговски практики. Дружеството консултира клиента по всички въпроси на двете производства и продължава процесуалното представителство при обжалване на решението на комисията пред Върховния административен съд.

Практика: Съдебни спорове и Процесуално представителство

Връзка с други практики: Конкурентно право

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник, Силвия Спасова - Старши асоцииран адвокат
Участвахме в процедура по приемане на екологична оценка на Националния план за действие на енергията от ВЕИ

Адвокати от екипа на дружеството участваха в процедури по обществено обсъждане на Национален план за действие за енергията от ВЕИ и неговата екологична оценка. В процедурата по утвърждаване на екологичната оценка на Плана от Министерство на околната среда и водите представихме множество становища пред административния орган относно съответствието на изготвения доклад по екологична оценка с предвижданията на действащото законодателство и релевантните разпоредби на правото на ЕС, уреждащи процедурите по различни оценки в областта на опазване на околната среда на ВЕИ енергийни проекти.

Практика: Околна среда и природни ресурси

Връзка с други практики: Енергетика и възобновяеми енергийни източници, Обществени поръчки и административни процедури

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник, Сияна Велева - Правен консултант
Предоставихме консултации относно спецификите при данъчното третиране по ЗМДТ на недвижими имоти в заливаемите зони на МВЕЦ

Предоставихме правно становище на наш дългогодишен клиент относно данъчното третиране по ЗМДТ на недвижими имоти, които попадат в заливаемите зони на МВЕЦ и правните възможности за освобождаване от или намаляване размера на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци на облагаемите имоти. Във връзка с това извършихме цялостен анализ на статута на имотите от гледна точка на законодателството в областта на местните данъци и такси, включително обекти на облагане, задължения за деклариране на облагаемите недвижими имоти и заплащане на дължимите местни данъци и такси, определяне на данъчната основа и евентуалните санкции при неспазване на законовите задължения за деклариране на имотите и заплащане на дължимите данъци и такси.

Практика: Данъчно право

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник
Представлявахме наш клиент при обжалване на ревизионен акт относно непризнат данъчен кредит при бартер

„Кинкин и партньори” представлява свой клиент пред Върховния административен съд при обжалване на ревизионен акт относно отказан данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност поради непризнаване на доставки от данъчните органи. Консултирахме клиента относно данъчното третиране от гледна точка на ДДС на доставката на право на строеж срещу строителна услуга и основата за облагане с ДДС за доставка на строителна услуга. Предоставихме подробни консултации относно режима на бартерните сделки от гледна точка на данъчното законодателство и актуалната практика на Съда на ЕС. Извършен бе анализ на практиката на Съда на ЕС по тези въпроси и нейното прилагане от българските съдилища.

Практика: Данъчно право

Връзка с други практики: Съдебни спорове

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник, Николай Радев - Старши асоцииран адвокат
Екипът ни консултира възможностите за ограничаване на производството на енергия от ВЕИ от страна на електроразпределителните предприятия

Консултираме наш клиент относно законосъобразността на мерки, наложени от електроенергийния системен оператор за ограничаване производството на електрическа енергия от енергийни обекти от ВЕИ с мотив - недостатъчна консумация на електрическа енергия. Анализирахме законосъобразността на въведени от електроразпределителните предприятия мерки за временно ограничаване на достъпа до мрежата на производители на енергия от ВЕИ, както и дистанционно преустановяване на достъпа до мрежата на такива обекти.

Практика: Енергетика и околна среда

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник, Сияна Велева - Правен консултант
Участвахме в процедури на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по приемане на нормативни актове, приложими за производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници

Предоставихме правни консултации и осъществихме представителство в процедурите по приемане и одобряване от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на нормативни актове, приложими за производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници, а именно: Общи условия за достъп, нови правила за търговия с електрическа енергия и новата наредба за регулиране на цените на електроенергията.

Практика: Енергетика и околна среда

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник
Консултирахме законосъобразността на въведените такси за достъп до преносната и разпределителната мрежа за производители на електрическа енергия от ВЕИ и осъществихме процесуално представителство в производството по оспорване на таксите

Консултирахме всички наши клиенти производители на енергия от възобновяеми източници относно законосъобразността на решението на Държавна комисия за енергийно и водно регулиране от 2013 г. за въвеждане на такса достъп до преносната и разпределителна електрически мрежи. Поради констатирани множество нарушения на регламенти на европейското и вътрешното енергийно законодателство от името на наши клиенти подадохме жалби срещу решението на регулатора за въвеждане на таксите в различни негови части. В резултат на образуваните производства Върховният административен съд отмени решението на ДКЕВР като незаконосъобразно.

Практика: Енергетика и околна среда

Връзка с други практики: Административни процедури и регулация

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник
Взехме участие в процедура по изменение на Наредбата за условията и реда за издаване, прехвърляне, анулиране и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници

Предоставихме правни становища и съдействие във връзка с инициирана процедура по изменение в Наредбата за условията и реда за издаване, прехвърляне, анулиране и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници. Наредбата е определена като противоречаща на Закона за енергията от възобновяеми източници и Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО (ОВ, L 140/16 от 5 юни 2009 г.), в които е предвидена процедура по издаване и прехвърляне на гаранции за произход като условие за плащане на преференциална цената за енергията, произведена от възобновяеми източници. В резултат на изготвеното от нас становище до Държавната комисия за енергийно и водно регулиране несъответствията бяха отстранени.

Практика: Енергетика и околна среда

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник
Подпомагаме процес по присъединяване на обекти на производители

Във връзка с въвеждане в експлоатация на енергийни обекти и сключени предварителни договори за присъединяване консултирахме възникнали проблеми между производител и разпределително предприятие за сключване на окончателен договор за присъединяване и включване в паралел на обектите. От страна на разпределителното предприятие бе отказано сключването на окончателни договори за присъединяване поради заявена техническа невъзможност за включване в паралел на обектите, както и неуредени отношения с оператора на преносната мрежа. С помощта на нашия екип договорите за присъединяване бяха сключени и обектите бяха въведени в експлоатация.

Практика: Енергетика и околна среда

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник
Консултирахме финализиране на договори за изкупуване на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници

По повод въвеждане в експлоатация на енергийни обекти, произвеждащи енергия от възобновяеми енергийни източници, консултирахме сключването на договорите за изкупуване на произведената енергия със съответното разпределително дружество. Активно консултирахме клиента относно нормативните изисквания и условията за продажба на произведената енергия.

Практика: Енергетика и околна среда

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник
Предоставихме пълно правно обслужване на проект за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници с обща инсталирана мощност от 28 250 kW и стойност на инвестицията – EUR 116 000 000

От 2008 г. екип от адвокати е ангажиран с цялостно консултиране на реализацията на инвестиционен проект за изграждане и експлоатация на малки водноелектрически централи от руслов тип, имащ за цел оползотворяване на възобновяеми енергиен източник – водите на река Искър. Работата по правното обслужване на клиента обхваща както изследване на валидността на вече извършени към датата на възлагане процедури по допускане реализирането на инвестиционното предложение, така и консултации и анализи относно необходимостта от извършване на специфични процедури и снабдяване с конкретни административни актове, необходими за изграждането и въвеждането в експлоатация на обектите, съобразявайки всяко изменение в действащата правна рамка в областта на енергетиката. Инсталираната мощност на всички обекти, включени в инвестиционният проект възлиза на 28 250 kW MW, a стойността на инвестицията е в размер на 116 000 000 евро, като финансирането е осигурено от Европейската банка за възстановяване и развитие, български финансиращи институции и самофинансиране от страна на инвеститора. Проектът е разделен на три отделни и самостоятелни фази и е снабден с клас инвеститор. През 2009 г. с помощта на нашия екип бе завършен първи етап на проекта и бяха въведени в експлоатация два енергийни обекта, през 2013 г. завърши втори етап, при който бяха въведени в експлоатация три енергийни обекта. Предстои стартирането на третия, последен етап от проекта. Консултациите на екипа ни обхващат цялостната регулаторна рамка на сектора, динамиката в нормативните актове и прякото им приложение към конкретиките и спецификите на проекта.

Практика: Енергетика и околна среда

Връзка с други практики: Околна среда, Банки и финанси, Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство, Корпоративно право. Ликвидация и несъстоятелност. Търговски сделкии, Административни процедури и регулация

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник, Сияна Велева - Правен консултант
Регистрирахме търговско представителство на чуждестранна банкова институция в България

Бяхме ангажирани с регистриране на търговско представителство на чуждестранна банкова институция с дългогодишни практики в България. Плановете на банката включваха учредяване на търговското представителство, чрез което да се инициира процес по изграждане на мрежа в България и намиране на потенциални партньори и клиенти. Адвокатското дружество бе натоварено с осъществяване на цялостна процедура по регистрация на търговското представителство на банката в София. Услугите, които предложихме, включваха и изготвяне на вътрешните правила и документация на представителството и неговия персонал.

Практика: Банки и финанси

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Консултирахме сключване на Договор за особена банкова сметка за изплащане на цена за продажба на ценни книжа извън регулирания пазар на стройност 15 000 000 евро.

Възложени ни бяха правните консултации и представителство във връзка с прехвърляне на собствеността върху ценни книжа (акции, представляващи 17,6 % от капитала на българско акционерно дружество – водещ производител на торове и химически продукти). Сделката бе извършена по правилата на българското законодателство извън регулираният пазар, а продажната цена бе прехвърлена по особена банкова сметка, открита в българска банка. Екипът ни изготви пълен анализ на характеристиките на транзакцията, както и специфичните законови задължения и приложимата правна рамка. Взехме активно участие в процеса на преговорите между страните и при структурирането на условията на сделката. На екипа ни бе възложено изготвянето и съгласуването с другата страна на всички необходими документи за сделката, включително съгласуването на Договор за откриване на особена банкова сметка.

Практика: Банки и финанси

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник, Сияна Велева - Правен консултант
Предоставяме пълно правно обслужване на инженерингова компания във връзка с извършваните от нея широк кръг дейности с недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство

Консултираме наш клиент - инженерингова компания, специализирана в консултантска дейност (оценка на съответствието на инвестиционни проекти, проучване на имоти, извършване на различни административни процедури, координация на проекти, строителен процес) във връзка със спазване на законовите изисквания за всяка една от тези дейности. Подпомогнахме клиента при покупката на недвижими имоти за изграждане на офис сграда на дружеството и извършихме анализ на допустимите параметри за застрояване в района съгласно предвижданията на одобрения общ устройствен план.

Практика: Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник, Сияна Велева - Правен консултант
Извършихме пълен правен анализ на недвижими имоти във връзка с проект за изграждане и експлоатация на енергийни обекти

В рамките на правен анализ за закупуване на проект за изграждане и експлоатация на три броя енергийни обекти извършихме пълен анализ на засегнатите от проектите недвижими имоти и предоставихме предварителни консултации за необходимите регулационни процедури и закупуване на засегнатите терени с оглед снабдяване с разрешение за строеж за всеки един от обектите. След придобиване на правата по проекта консултираме клиента в процедурата по допускане на изработването на проекти за ПУП за всеки един от обектите.

Практика: Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство

Връзка с други практики: Енергетика и възобновяеми енергийни източници; Околна среда и природни ресурси; Корпоративно и търговско право

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник, Сияна Велева - Правен консултант
Консултираме процедури по устройствено регулиране, проектиране и изграждане на инженерни мрежи и техническа инфраструктура

Консултираме обединение на собственици на земя в жилищен квартал в София, създадено с цел извършване на процедури по устройствено регулиране, проектиране и изграждане на инженерни мрежи и техническа инфраструктура в района. Изготвяме правни становища по широк кръг от въпроси, свързани с необходимите действия по различните административни процедури и изискванията на закона, включително изготвяме и преглеждаме договорите за управление на проекта, проектиране, строителство, инвестиции и строителен надзор.

Практика: Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Предоставихме консултации относно покупка на недвижим имот, включително правен анализ, промяна на предназначението на имота и отдаването му под наем

Консултирахме наш дългогодишен клиент по повод покупката на недвижим имот на територията на Българското Черноморие в процес на смяна на статута и урегулиране. Направихме предварителен правен анализ на имота и подробно проучване на процедурите за промяна на предназначението на имота и участвахме в нотариалното изповядване на сделката. След придобиването на имота предоставихме консултации и относно неговото отдаване под наем и структурирането на сделката. Участвахме в преговори с потенциални наематели и при подписването на договор за наем.

Практика: Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник
Участвахме в процедура по преобразуване на отпуснато финансиране от страна на акционери в резерв или дружествен капитал

Предоставихме консултации относно преобразуване на отпуснато финансиране от страна на акционери в българско акционерно дружество в резерв и евентуалните ефекти на подобна операция върху дружеството. Бяха изследвани всички финансови последици, свързани с преобразуване на финансирането. След изследване на темата, финансирането бе преобразувано в дружествен капитал.

Практика: Банки и финанси

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник, Сияна Велева - Правен консултант
Консултирахме сключването на мостови договор за заем в размер на 4 500 000 евро

Консултирахме наш клиент в процедура по сключване на мостови договор за заем с отпуснато финансиране в размер на 4 500 000 евро от българска банка и предоставяне на съответните обезпечения и гаранции. Мостовият кредит бе отпуснат по повод временна нужда от оборотни средства за развиване на инвестиционна дейност в България.

Практика: Банки и финанси

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник, Сияна Велева - Правен консултант
Консултирахме и представлявахме инвестиционно дружество в процедура, свързана със сключване на необходимите споразумения за хеджиране на лихвен процент по отпуснато финансиране

Консултирахме и представлявахме инвестиционно дружество в процедура, свързана със сключване на необходимите споразумения за хеджиране на лихвен процент по отпуснато финансиране. Хеджирането бе необходимо с оглед изискване на финансиращата институция за покриване на лихвения риск по кредита. Вземанията на банката по сделката бяха обезпечени с подписване на условен договор за заем в размер на 2,5 милиона евро. Активно участвахме и в процедурата по сключване на договора за заем под условие и изисканите от банката акредитиви.

Практика: Банки и финанси

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник
Представителство на клиент в производство пред Комисията за защита на конкуренцията по повод предлагане на оферти под производствената цена в процедури за възлагане на обществени поръчки

Представляваме наш клиент, лицензиран оператор на ваучери на храна за територията на България, в производство, образувано срещу него и осем други конкурентни компании със сигнали до Комисията за защита на конкуренцията относно предлагането на услуга за отпечатване на ваучери на цени под производствените в процедури за възлагане на обществени поръчки. Два от сигналите са подадени от клиента ни, а третият - от друго лице. Екипът ни изготвя искане от името на клиента за извършване на проверка за използването на нелоялни търговски практики в процедури за възлагане на обществени поръчки на три конкурентни компании. Трите производства са съединени за общо разглеждане. Комисията постановява решение, което е обжалвано от страните пред Върховния административен съд. С решението си комисията установява извършени нарушения от страните, налага глоби и постановява незабавно преустановяване на нарушенията.

Практика: Съдебни спорове и Процесуално представителство

Връзка с други практики: Конкурентно право

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник, Силвия Спасова - Старши асоцииран адвокат
Придобиване на права за реализиране на инвестиционен проект и преструктуриране на извършено финансиране

Извършихме правен анализ на голям инвестиционен проект на стойност над 110 милиона евро за изграждане и управление на планински курорт, който включва хотели, спортен и развлекателен комплекс със собствена ски писта и широка гама от услуги. Анализирахме правния статут на компанията-собственик на инвестиционните проекти и главен възложител на строителството на комплекса, състоянието на активите на дружеството, всички договори, сключени от собственика на проекта, и тяхното изпълнение, отношенията с банките и финансирането на строителния процес. Екипът ни участва в преговорите с банките за рефинансиране на проекта и прекратяване на производството по принудителното изпълнение срещу собственика на проекта. Взехме активно участие и в преговорите между клиента и представители на фирмата-собственик на проекта и при договаряне на параметрите на планираното споразумение. Ангажиментите ни по проекта включваха изготвяне на правен анализ с предложения относно възможностите за действие, структуриране на сделката, избор на подходящата правна форма и изготвяне на съответната документация, надзор на прехвърлянето на собствеността на дъщерното дружество, прехвърляне на управленския контрол, спазване на предоставените гаранции и вписване на прехвърлянето в съответните регистри.

Практика: Корпоративно и търговско право

Връзка с други практики: Банки и финанси

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Екипът ни изследва юридическата стойност на клаузи за ограничаване на правата на работниците и служителите за започване на работа при друг работодател, извършващ конкурентна дейност

Съветвахме клиента относно юридическата стойност на клаузи за ограничаване на правата на работниците и служителите за започване на работа при друг работодател, извършващ конкурентна дейност, в случай че същите са предвидени в трудовите договори на служителите. Клиентът ни желаеше да сключи трудов договор със служител на свои основен конкурент на пазара, в чиито договор и споразумение за прекратяване по взаимно съгласие бяха предвидени подобни ограничения.

Практика: Трудово и осигурително право

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник, Сияна Велева - Правен консултант
Създаване и управление на бизнес в България

Консултираме наш клиент - чуждестранно юридическо лице, в процеса по създаване и управление на черешова градина в България. Предоставихме правни услуги във връзка с учредяването на българско дружество на клиента и извършването на промени в структурата на компанията. Предоставихме на клиента правни становища за целите на одобряване на информационен меморандум за набиране на средства от инвеститорите за проекта в България. Консултациите включваха преглед на статута на българските контрагенти и на собствеността върху земите в България, както и становище относно валидността по българското право на споразумение относно земеделската земя и споразумение за управление на бъдещото стопанство.

Практика: Корпоративно и търговско право

Връзка с други практики: Банки и финансиНедвижими имоти, устройствено регулиране и строителство

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Продажба на търговска дейност

Предоставяме правни услуги на клиент – водеща компания на пазара на облекла и висша мода, с изключителни права за продажба на територията на България на някои от най-известните модни марки в Европа и добре развита мрежа от магазини във всички големи български градове, във връзка с продажбата на бизнеса на клиента, свързан с една от марките, които има права да разпространява в България. Участвахме в правния анализ, извършен от адвокатите на купувача и договорихме условията на основното споразумение за покупко-продажба на дялове от капитала на дружеството, притежаващо правата върху модната марка. Извършихме детайлен правен анализ с предложения за възможностите за действие и структуриране на сделката, консултирахме клиента относно избора на подходящата правна форма, изготвихме необходимите документи, извършихме преглед на прехвърлянето на собствеността върху дружеството – собственик на правата за продажба на територията на България на модната марка и прехвърлянето на контрола върху управлението, както и относно спазване на предоставените гаранции и вписване на прехвърлянето в съответните регистри. Подпомогнахме клиента при договарянето на договор за франчайз с италианска марка за висша мода облекла. С наше съдействие клиентът получи изключителните права за продажба на стоките на марката на територията на гр. София. Участвахме в преговори с представителите на модни марки и подпомогнахме клиента при сключването на споразумения с тях. По възлагане от клиента взехме активно участие и в преговори за наемане на помещения със собствениците на големите молове в България.

Практика: Преобразуване и Придобиване

Връзка с други практики: Банки и финанси

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Ревизирахме извършени процедури за преценяване на необходимостта от ОВОС и оценка на съвместимостта

В рамките на възложен ни правен анализ на инвестиционни проекти за изграждане на три енергийни обекта ревизирахме законосъобразността и валидността на издадените решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, както и свързаната с това документация, представена от възложителя. Преценихме и валидността на издадените разрешителни за водовземане по Закона за водите, както и възможностите за прехвърляне на правата по тях на трети лица.

Практика: Околна среда и природни ресурси

Връзка с други практики: Енергетика и възобновяеми енергийни източници

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник, Сияна Велева - Правен консултант
Предоставихме консултации във връзка с проект за закупуване и експлоатация на земеделска земя в България за отглеждане на овощни дървета

Предоставихме на наш клиент - чуждестранно юридическо лице, правни становища за одобряване на информационен меморандум за набиране на средства от инвеститорите за проекта в България. Проектът е свързан със закупуване и експлоатация на около 22 ха земеделска земя в България за отглеждане на овощни дървета. Консултациите включваха преглед на статута и собствеността върху земите, както и становище относно валидността по българското право на споразумение относно земеделската земя и споразумение за управление на бъдещото стопанство.

Практика: Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство

Връзка с други практики: Банки и финанси; Корпоративно и търговско право

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Анализирахме възможностите за промяна на системата за заплащане на труда на служителите в голяма българска компания

Консултирахме голяма българска компания за възможностите за промяна на системата на заплащане на труда на служителите с цел повишаване на тяхната ефективност. Основното желание на клиента бе преминаване към „бонусна“ система на заплащане на труда, но без намаляване на основното трудово възнаграждение на служителите.

Практика: Трудово и осигурително право

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник, Сияна Велева - Правен консултант
Увеличаване на дружествен капитал

"Кинкин и партньори" консултира свой клиент във връзка с преструктуриране на финансовите му задължения и увеличаване на капитала на дружеството с цел осигуряване на допълнително финансиране на развивания на територията на страна проект за изграждане на малки ВЕЦ. Основна цел на извършеното преструктуриране бе повишаване доверието на финансовите институции в компанията. Спецификата на възложения случай бе в това да се гарантират правата на акционерите в дружеството като им се осигури възможността да запишат акции при увеличението пропорционално на участието си в капитала. Екипът, ангажиран с увеличаването на капитала, участваше активно в преговорите между акционерите с цел намиране на оптималния за участниците вариант за финансиране на компанията. Капиталът бе увеличен с парични вноски, като екипът ни осъществяваше комуникацията с банките и координацията между тях с оглед извършените международни преводи. Наша задача бе подготовката на необходимите корпоративни документи във връзка с увеличаването на капитала и вписването на промяната в съответните регистри.

Практика: Дружествено право

Връзка с други практики: Данъчно право

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник, Сияна Велева - Правен консултант
Консултации и представителство във връзка с износ на химически препарати за Виетнам

Екипът ни консултира клиент по широк кръг въпроси свързани с износ на химически препарати, носещи негови запазени марки, за Виетнам. Анализът ни обхвана множество въпроси свързани с международното договорно право, както и с вътрешното право и колизионните норми на двете държави. Консултирали сме договори за износ и доставка, изключително търговско представителство на съконтрахент на клиента за територията на Виетнам, както и множество съпровождащи споразумения, касаещи конфиденциалност, лицензиране и отдаване за ползване на запазени търговски марки, рамкови договори и договори за разпространение.
Адвокати от дружеството консултираха клиента във връзка с участие в административни производства пред Националната служба за интелектуална собственост на Виетнам по повод процедурата по вписване на договор за изключително представителство. Дейността ни включи и изготвяне на становище във връзка с евентуални конфликти с местното конкурентно право относно предоставянето на изключително представителство, както и нарушения на други дружества, разпространяващи химическите препарати във Виетнам без необходимия лиценз.

Практика: Интелектуална и индустриална собственост

Връзка с други практики: Административни процедури и обществени поръчки

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник
Представителство във връзка с възнаграждение по спедиционен договор въпреки липсата на писмени доказателства за наличие на поръчката

Адвокатите от дружеството представляваха спедиторска компания по повод незаплащане на договореното възнаграждение от изпращача на стоката, като последният оспорваше извършването на услугата. Особеност в случая бе липсата на подписани заявки от лице с представителна власт. Адвокатите ни успяха да докажат възлагането на работата и нейното изпълнение посредством сложна връзка от възлагане и приемане на работата посредством конклудентни действия и липса на изрично противопоставяне – както на натоварването на стоката, така и на приемането й от адресата, съгласно разпоредби на Търговския закон, както и посредством наличие на договор за продажба на въпросната стока от възложителя на услугата и адресата на стоката.

Практика: Морско право и транспорт

Връзка с други практики: Съдебни спорове

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник, Николай Радев - Старши асоцииран адвокат
Консултации по повод на разследване на твърдяно манипулиране на тръжни процедури

Екипът ни консултира клиент по повод на инициирано от страна на Комисия за защита на конкуренцията производство за разследване на твърдяно манипулиране на тръжни процедури. Проверката включва изследване поведението на участниците в няколко големи обществени поръчки. Представителството на клиента продължава през 2014 г. пред тричленен състав на Върховния административен съд.

Практика: Административни процедури и обществени поръчки

Връзка с други практики: Съдебни спорове и Процесуално представителство, Конкурентно право

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Защита при разследване на твърдяно манипулиране на тръжни процедури

Екипът ни осъществи консултации на клиент по повод инициирано пред Комисия за защита на конкуренцията производство за разследване на твърдяно манипулиране на тръжни процедури. Проверката включва изследване поведението на участниците в няколко големи обществени поръчки. Представителството на клиента продължава през 2014 г. пред тричленен състав на Върховния административен съд.

Практика: Конкурентно право

Връзка с други практики: Съдебни спорове, Административни процедури и регулация

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник, Силвия Спасова - Старши асоцииран адвокат
Защита по повод производство за установяване на нарушения на регистрирани дизайни на Общността

Екипът ни е ангажиран с консултации и процесуална защита на клиент пред Софийски градски съд в инициирано срещу него съдебно производство по твърдения за нарушения на регистрирани дизайни на Общността от един от големите немски производители на пакетиращи машини. Назначената по наше искане съдебно-техническа експертиза установи, че не са налице сходства между произвежданите от клиента ни машини и дизайна, регистриран от ищеца. Производството касае директно приложение и тълкуване на Общностното право, като процесуалното представителството на клиента продължава и през 2014 г. по повод подадена от другата страна въззивна жалба.

Практика: Интелектуална и индустриална собственост

Връзка с други практики: Съдебни спорове и процесуално представителство

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник, Николай Радев - Старши асоцииран адвокат
Преструктуриране на финансови задължения и увеличаване на капитал на ООД чрез оценка на непарична вноска

Предоставяме комплексни юридически консултации на наш дългогодишен клиент в отношенията му с чуждестранни контрагенти и при договарянето на финансиране на основните му дейности в България. На адвокати от дружеството ни бе възложено преструктурирането на финансовите задължения на компанията и увеличаване на нейния капитал. Извършихме преглед на финансовото състояние на компанията на клиента и дадохме становище кои задължения да бъдат капитализирани. Адвокатите, ангажирани по случая, осъществиха изцяло процедурата по извършване на оценка на непаричната вноска, контакта с назначените от Търговския регистър експерти и изготвянето на всички корпоративни документи за регистрирането на апорта и увеличаването на капитала на компанията в Търговския регистър.

С оглед комплексното обслужване на клиента предоставихме и правно становище относно сключването на договор за франчайз с известна английска марка за висша мода облекла. С наше съдействие клиентът получи изключителните права за продажба на стоките на марката на територията на България.

Практика: Дружествено право

 

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Уреждане на отношения между съдружници в ООД

Наш клиент - компания специализирана в производството на всички видове стъкла, преработката и продажбата на стъкло, ни възложи изготвянето на правен анализ и становище на съществуващите в дружеството отношения между съдружниците с оглед корпоративните документи. С оглед предоставеното становище предложихме на клиента варианти за преструктуриране на дяловите участия на съдружниците в дружеството. Консултациите включваха изпълнението на процедура по освобождаване на част от съдружниците в дружеството, включително изготвянето на релевантните документи. Част от възложените ни задачи включваше актуализация на корпоративните документи на дружеството с оглед опростяване и облекчаване на процедурите за работа на общото събрание на съдружниците (свикване на събрания, връчване на покани, регистриране на адреси за кореспонденция, преоформяне не мнозинства за вземане на решения и др.).

Практика: Дружествено право

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Преструктуриране на финансови задължения чрез прехвърляне на финансови активи

Екипът на "Кинкин и партньори" предоставя правни консултации на инвеститор в строителството на жилищни комплекси от затворен тип, чиято основна инвестиция е изграждането на комплекс от 200 апартамента, офиси и спа комплекс на територията на град София, по широк кръг корпоративни въпроси, свързани със статуса на негови дъщерни дружества, увеличаване на капитала, извършване на непарична вноска на права, емитиране на акции и временни удостоверения, изготвяне на вътрешни фирмени правила, водене на книга на акционерите. Предоставяме и правни услуги, свързани с преструктуриране на дейността на клиента и прехвърлянето на притежавани от него дялови участия в дъщерни компании, за изплащане на задълженията на дружеството. Адвокатите ни участваха активно в преговорите между клиента и негови контрагенти и в договаряне на параметрите на планираното споразумение. Ангажиментите ни по проекта включваха подробно проучване на правния статут на дъщерните дружества и изготвяне на правен анализ с предложения относно възможностите за действие, структуриране на сделката, избор на най-подходящата форма и изготвяне на съответната документация, надзор върху прехвърляне на собствеността на дъщерното дружество, прехвърляне на контрола върху управлението, спазване на предоставените гаранции и вписване на прехвърлянето в съответните регистри.

Практика: Преобразуване и Придобиване

Връзка с други практики: Енергетика и възобновяеми енергийни източници

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Преобразуване чрез разделяне, преобразуване чрез промяна на правната форма

Предоставяме пълно правно обслужване на наш дългогодишен клиент във връзка с развитието на проект за изграждане на три МВЕЦ в долината на река Огоста. Консултациите ни обхващат структурирането на проекта, включително намирането на оптималната правна форма и структура за финансиране на бизнеса. Подпомогнахме клиента при учредяването на дъщерни дружества за изграждане и управление на отделните водноелектрически централи, както и при извършването на преобразуване чрез разделяне на едно от дружествата, участващи в проекта, и разпределяне на неговите активи сред придобиващите дружества с цел ефективно управление и запазване на съществуващите разрешения за водовземане. Във връзка с това ни бе възложено намирането и прилагането на оптималните правни инструменти за осъществяване на намеренията на клиента, изготвянето на всички необходими документи и вписването на промените в съответните регистри.

Подпомогнахме клиента в процеса по преобразуване на правната му форма от дружество с ограничена отговорност в акционерно дружество, участвахме в преговори, предоставихме правни консултации относно преструктуриране на активите на дружеството и определяне структурата на капитала и изготвихме всички документи във връзка с преобразуването и вписването на промяната в съответните регистри.

Практика: Преобразуване и Придобиване

 

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Преобразуване чрез разделяне, преобразуване чрез промяна на правната форма

Предоставяме пълно правно обслужване на наш дългогодишен клиент във връзка с развитието на проект за изграждане на три МВЕЦ в долината на река Огоста. Консултациите ни обхващат структурирането на проекта, включително намирането на оптималната правна форма и структура за финансиране на бизнеса. Подпомогнахме клиента при учредяването на дъщерни дружества за изграждане и управление на отделните водноелектрически централи, както и при извършването на преобразуване чрез разделяне на едно от дружествата, участващи в проекта, и разпределяне на неговите активи сред придобиващите дружества с цел ефективно управление и запазване на съществуващите разрешения за водовземане. Във връзка с това ни бе възложено намирането и прилагането на оптималните правни инструменти за осъществяване на намеренията на клиента, изготвянето на всички необходими документи и вписването на промените в съответните регистри.

Подпомогнахме клиента в процеса по преобразуване на правната му форма от дружество с ограничена отговорност в акционерно дружество, участвахме в преговори, предоставихме правни консултации относно преструктуриране на активите на дружеството и определяне структурата на капитала и изготвихме всички документи във връзка с преобразуването и вписването на промяната в съответните регистри.

Практика: Дружествено право

 

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Консултации при извършване на правен анализ и сключване на сделка за продажба на акционерно участие в компания, работеща в областта на хранително-вкусовата промишленост

Екипът ни консултира клиент - водеща компания в хранително-вкусовата промишленост на Балканите и в Европа като производител на закуски, бисквити и сладкиши и навлизащ на пазара на сладкарските и захарни изделия, във връзка с преструктуриране на дейността му и отношенията между акционерите. Участието на нашите адвокати в проекта включваше изготвянето на подробен правен анализ на компанията и в частност на нейната корпоративна структура, отношенията между акционерите, правилата за дейността на органите на дружеството (правомощия, кворум, мнозинства и др.). Екипът ни вземаше участие при воденето на преговори между страните с оглед прехвърлянето на акции от капитала на компанията, при договарянето на гаранциите по сделката (консултации и структуриране на гаранционен договор, договор за особен залог на временни удостоверения, договор за особен залог на акции, договор за особен залог на права върху търговски марки, регистрации на национални марки, марки на Общността и международни марки и записи на заповед), изготвяне на договори за прехвърляне на права, разрешения и лицензии, защита срещу конкурентни действия и разкриване на поверителна информация. Извършихме преструктуриране на акционерното участие на страните, като бе учредено специално дружество, което придоби акциите чрез апорт в неговия капитал и структурирахме (договорихме) условията на сделката по прехвърляне на акциите. Част от нашата работа бе да осъществяваме надзор върху прехвърлянето на собствеността върху акциите, прехвърлянето на контрола върху управлението, спазването на предоставените гаранции, заплащането на договорената цена и контрол върху изпълнението на споразумението между акционерите, включително с оглед защита правата и интересите на акционерите, защита на търговската тайна и спазване правилата за защита на конкуренцията.

Практика: Преобразуване и Придобиване

 

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Защита пред Комисия за защита на конкуренцията по повод нелоялни търговски практики в процедури по възлагане на обществени поръчки

Екипът ни е ангажиран с консултации на клиент по повод на обединени производства пред Комисия за защита на конкуренцията по насрещни твърдения на страните за нелоялни търговски практики в процедури по възлагане на обществени поръчки. Предмет на проверка е поведение на трима от конкурентите на клиента ни при участие в обществени поръчки и декларираната информация при изготвяне на документацията за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки. Представителството на клиента ни продължи през 2013 г. пред петчленен състав на Върховен административен съд.

Практика: Конкурентно право

Връзка с други практики: Съдебни спорове, Административни процедури и реглация

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Наш екип предостави консултации относно ДДС по доставки на професионални услуги, свързани в покупко-продажба на акции

„Кинкин и партньори” Адвокатско дружество консултира свой клиент относно отказан на дружеството данъчен кредит за извършени доставки на професионални услуги, свързани с покупко-продажба на акции. Подпомогнахме клиента при подаване на възражение срещу ревизионен доклад с предложение за отказ на данъчен кредит на дружеството. Изследвахме връзката между доставките и икономическата дейност на данъчно задълженото лице, както и относно правилата за определяне на частичен данъчен кредит съгласно българския Закон за данък върху добавената стойност и Директива 2006/112/ЕО.

Практика: Данъчно право

Връзка с други практики: Административни процедури и регулация

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Консултирахме наш клиент по прилагане на СИДДО между България и Дания

Предоставихме консултации относно придобиване на статут на местно лице за данъчни цели съгласно СИДДО между България и Дания и българския ЗДДФЛ. Изследвахме и данъчното третиране на дивиденти, разпределени в полза на физически и юридически лица в рамките на ЕС. Подпомогнахме клиента при структурирането на сделката от гледна точка на данъчната оптимизация и данъчно планиране.

Практика: Данъчно право

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Изследвахме спецификите при определяне на данъчната основа за облагане с данък недвижими имоти и такса битови отпадъци и представлявахме клиента при обжалване на ревизионните актове

„Кинкин и партньори” осъществява процесуално представителство на свой клиент на административна и съдебна фаза във връзка с обжалването на ревизионни актове, с които са установени задължения за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за имоти на дружеството. Предмет на спора с приходната администрация е дали съгласно приложимите счетоводни стандарти дружеството е имало задължение да актуализира стойностите на имотите за целите на определяне на данъчната основа. Изследвахме приложимото счетоводното законодателство и практика относно оценяването на дълготрайните материални активи и консултирахме клиента относно основата за определяне размера на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за нежилищните имоти на предприятия.

Практика: Данъчно право

Връзка с други практики: Административни процедури регулация, Съдебни спорове

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник, Николай Радев - Старши асоцииран адвокат
Предложихме инвестиционен процес за изграждане на инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия по комбиниран начин

С оглед на оценяване на инвестиционно намерение за изграждане на инсталация, присъединена към газоразпределителната мрежа, за производство на електрическа и топлинна енергия по комбиниран начин, изработихме подробен инвестиционен процес за реализация на инвестиционното намерение. Бяха изследвани всички необходими действия както за снабдяване на проекта със съответните екологични и строителни разрешителни, така и за начините за присъединяване към газоразпределителната, електроразпределителната и топлопреносната мрежа. Бяха разработени и различни варианти за осигуряване на финансиране на инвестиционното намерение.

Практика: Енергетика и околна среда

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник, Владимир Кинкин - Съдружник, Сияна Велева - Правен консултант
Адвокати от „Кинкин и партньори“ участваха в инициатива по изменение на действащата нормативна база в областта на производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници

Взехме активно участие в инициатива по изменение на действащата нормативна база в областта на възобновяемите енергийни източници. В този контекст изготвихме множество становища за наличието на правни несъответствия между вътрешното ни законодателство и нормите на правото на ЕС, както и варианти за допълване на действащата законодателна рамка в сектора. Процедурите продължават пред съответните ресорни и компетентни администрации.

Практика: Енергетика и околна среда

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник
Екипът ни консултира защита на права на производител на „зелена“ енергия във връзка с отказ за издаване на сертификат за произход на произведена енергия

Във връзка с промяна в нормативната уредба за издаване на сертификати за произход на произведената от ВЕИ енергия от името на наш клиент обжалвахме решение на ДКЕВР, с което бе отказано издаване на такъв сертификат поради пропуснат срок за заявяване. През 2012 г. съдебното производство приключи успешно, тъй като съгласно новите предвиждания на Наредбата за издаване на сертификати, такъв следва да бъде издаден дори в случай на пропуснат срок, но след заплащане на определената за това глоба от страна на инвеститора.

Практика: Енергетика и околна среда

Връзка с други практики: Административни процедури и регулация

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник
Участвахме в процедурите по приемане на Национален план за действието на енергията от възобновяеми източници

В периода 2011 – 2012 г. екип от наши адвокати взе активно участие в процедурите по приемане на Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници (НПДЕВИ) и неговата екологична оценка. Представихме мотивирани становища по предложените текстове на плана относно съответствието му с релевантните разпоредби на приложимото Общностно право и вътрешни нормативни актове, както и предложения за изменение на съответни текстове от НПДЕВИ. След окончателното одобряване на текста на плана от Министерския съвет на Република България през 2013 г. пред Върховния административен съд бе образувано съдебно производство по неговото оспорване. Съдебното производство приключи с определение за липса на правен интерес от обжалване на акта.

През 2013 г. бяхме ангажирани и с изготвяне на становища относно Доклад за напредъка на Република България в насърчаване и използване на енергията от възобновяеми източници и неговите последици във връзка с отпадане на част от преференциите за производители на „зелена“ енергия с нови инвестиционни предложения.

Практика: Енергетика и околна среда

Връзка с други практики: Околна среда, Административни процедури и регулация

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник, Сияна Велева - Правен консултант
Увеличаване на дружествен капитал

Кантората предоставя пълно правно обслужване на наш клиент - дъщерно дружество на италианска компания, създадено с цел развитие на инвестиционния проект на италианския инвеститор в областта на ВЕИ за изграждане на водноелектрически централи в долината на река Марица с обща инсталирана мощност на проекта от над 23 MW. Предоставяните правни услуги включват съдействие при увеличаване на капитала на дружеството, изготвяне на необходимите документи и вписване на промените в съответните регистри.

Практика: Дружествено право

Връзка с други практики: Банки и финанси

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник, Сияна Велева - Правен консултант
Адвокатите от „Кинкин и партньори“ анализираха предвижданията на Плановете за управление на речните басейни и тяхното влияние върху инвестиционни проекти за изграждане и експлоатация на ВЕЦ

Във връзка с изпълнение на задължението на Република България, предвидено от Рамковата директива за водите и Закона за водите, Министерството на околната среда и водите утвърди първите Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и те бяха нотифицирани на Европейската комисия по околна среда. Тъй като ПУРБ за регулаторен период 2010 – 2015 г. предвиждат различни ограничения и забрани за дейности в определени водни тела, част от съответния речен басейни, изследвахме и анализирахме техните предвиждания и влиянието им върху инвестиционни проекти за изграждане и експлоатация на ВЕЦ с придобити към датата на утвърждаване права за реализиране на проектите. Анализирано бе съответствието на заложените в ПУРБ забрани за изграждане на ВЕЦ с вече придобити права с предвижданията на общностното право в сферата на управление на водите и оценка на инвестиционни проекти за съвместимост с околната среда. Анализирахме всички възможности за изменение на утвърдените ПУРБ. След установени несъответствия, водещи до пряка забрана за изграждане на ВЕЦ по поречието на река Марица, независимо от придобитите права за водовземане, образувахме съдебно производство по оспорване на ПУРБ за река Марица. Вследствие на съдебното производство решението на министъра на околната среда и водите за утвърждаване на ПУРБ за река Марица бе отменено в частта, в която с ПУРБ се предвиждат забрани за изграждане на МВЕЦ. Решението на Върховния административен съд влезе в сила през декември 2013 г.

Практика: Околна среда и природни ресурси

Връзка с други практики: Енергетика и възобновяеми енергийни източници, Административен процес, трудови спорове и интелектуална собственост

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник, Сияна Велева - Правен консултант
Консултации във връзка с нелоялни търговски практики в процедури по възлагане на обществени поръчки

Екипът ни е ангажиран с представителството на клиент в обединени производства пред Комисия за защита на конкуренцията по насрещни твърдения на страните за нелоялни търговски практики в процедури по възлагане на обществени поръчки. Предмет на проверка е поведение на трима от конкурентите на клиента ни при участие в обществени поръчки и декларираната информация при изготвяне на документацията за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки. Представителството на клиента ни продължи през 2013 г. пред петчленен състав на Върховен административен съд.

Практика: Административни процедури и обществени поръчки

Връзка с други практики: Съдебни спорове и Процесуално представителство, Конкурентно право

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Консултираме наш клиент в процедура по устройствено регулиране на недвижими имоти на територията на община Царево

През 2010 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството стартира съдебна процедура срещу устройствените планове на съседни недвижими имоти по повод нарушаване на границите им и засягане на бреговата ивица, изключителна държавна собственост. Извършваме процесуалното представителство на клиента в съдебното производство в качеството му на заинтересовано лице.

Практика: Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство

Връзка с други практики: Съдебни спорове и процесуално представителство

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник
Преструктуриране на финансови задължения и намаляване на акционерен капитал

Участвахме от името на клиент в преговорите с банка за договаряне на условията на намаляване на капитала на дружеството и запазване на съществуващите първи по ред особени залози върху акции от капитала на дружеството и гаранции, при отчитане на съществуващото публично-частно партньорство с община и с оглед развитието на проектите на клиента. Намалението бе извършено с цел спазване на законовите изисквания по отношение на нетната стойност на активите на дружеството и запазване на доверието на финансовите институции в компанията. Изготвихме необходимите документи във връзка с намаляването на капитала, запазването на особения залог върху акции и вписването на промяната в съответните регистри.

Консултирахме клиента и по отношение на преобразуването на заем в размер на 1,5 милиона евро, отпуснат от един от акционерите, в резерв.

Практика: Дружествено право

Връзка с други практики: Банки и финанси

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник, Сияна Велева - Правен консултант
Екипът ни изследва влиянието на изменението на Закона за водите върху инвестиционни проекти за изграждане и експлоатация на ВЕЦ

По повод прието през 2010 г. изменение на Закона за водите и преуреждане на материята с оглед издаване на необходимите административни разрешителни за енергийно оползотворяване на водите подробно изследвахме влиянието на това изменение върху инвестиционни проекти, които към датата на приемане на изменението имат разрешителни по Закона за водите. Консултирахме допустимостта на въведените ограничения за реализиране на проекти за ВЕЦ съгласно предвижданията на общностното право и представихме съответните становища в Министерството на околната среда и водите.

Практика: Околна среда и природни ресурси

Връзка с други практики: Енергетика и възобновяеми енергийни източници

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник, Сияна Велева - Правен консултант
Процесуално представителство и защита на клиент по дело за нарушени промишлени дизайни

На екипа ни е възложена процесуалната защитата на клиент – българско дружество, чийто собственик на капитала е немска компания, по заведен срещу него иск за нарушение на три промишлени дизайна. Искът е предявен от един от водещите производители на опаковъчни машини в световен мащаб. Съдът назначава две отделни експертизи, които изследват дизайните. И двете експертизи посочват, че регистрираните промишлени дизайни не са използвани в машините на клиента ни, с което потвърждават посоченото от адвокатите ни и искът е отхвърлен. Случаят продължава пред въззивния съд, където искането на ищеца за допълнителна експертиза е отхвърлено след уважаване на направеното от екипа ни възражение, че такава не е необходима, след като експертизите пред първата инстанция са завършили с идентично заключение.

Практика: Съдебни спорове и Процесуално представителство

Връзка с други практики: Интелектуална и индустриална собственост

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник, Николай Радев - Старши асоцииран адвокат
Преобразуване чрез промяна на правната форма в случай на публично-частно партньорство

Подпомогнахме наш дългогодишен клиент при извършване на промяна в неговата корпоративна структура. Възложено ни бе да преобразуваме компанията на клиента от дружество с ограничена отговорност в акционерно дружество. Специфичното в случая бе фактът, че компанията на клиента е изградена на принципа на публично-частното партньорство, като в нея участва българска община. Това наложи вземането предвид на съществуващата специална нормативна регламентация на дейността на общината и съобразяването на предвидените процедури по вземане на решения от страна на местните органи на управление – общински съвет и кмет. Екипът на адвокатското дружество бе ангажиран с изготвянето на правни становища и доклади, както и в участието в заседания на различни общински комисии и на общинския съвет.

Акцент в работата на адвокатите бе изборът на най-подходящата форма за преструктуриране на капитала на компанията с оглед спазване изискванията на закона и съществуващото процентно участие на акционерите в него. В същото време целта на преобразуването бе да спомогне за осъществяване на инвестиционните намерения на акционерите, както и за повишаване на доверието на финансовите институции в реализацията на основания проект на дружеството.

Практика: Преобразуване и Придобиване

 

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник, Сияна Велева - Правен консултант
Консултирахме необходимостта от процедура по оценка на съвместимостта на инвестиционни предложения, които са снабдени с Решения за оценка на въздействието върху околната среда

С оглед на реализацията на втори етап от инвестиционен проект за изграждане и експлоатация на енергийни обекти консултирахме инвеститора относно необходимостта от процедура по оценка на съвместимостта на инвестиционното предложение със статута на засегнати защитени зони от НЕМ Натура 2000. Реализацията на инвестиционното предложение е съгласувана съобразно предвижданията на екологичното ни законодателство преди изменение на Закона за биологичното разнообразие и преди утвърждаване на мрежата Натура 2000. Взехме активно участие и консултирахме процедурата по преценяване на необходимостта от оценка на съвместимостта, включително допустимостта на строителство в зоните от Натура 2000. Практиката завърши с положително решение на министъра на околната среда и водите, с което реализацията на етапа от инвестиционния проект бе съгласувана.

Практика: Околна среда и природни ресурси

Връзка с други практики: Енергетика и възобновяеми енергийни източници

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник, Сияна Велева - Правен консултант
Консултирахме сключване на договор за факторинг на вземания

Консултирахме наш клиент относно сключване на договор за факторинг на вземания. Представлявахме клиента в преговорите с факторинг компанията, контрагентите и доставчиците за постигане на споразумение относно реда и условията на договорите и изготвихме необходимите документи в хода на процедурата.

Практика: Банки и финанси

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник
Анализирахме възможностите и участвахме в преговори за преструктуриране на заем, отпуснат от инвестиционна банка, поради промяна в акционерната структура на дружество – кредитополучател

Предоставихме консултации и представлявахме наш клиент в преговори за преструктуриране на заем, отпуснат от инвестиционна банка, поради промяна в акционерната структура на дружеството и осигуряване на финансиране за дейността му в България. Възлагането ни включваше преглед, коментари и предложения за изменение на договор за заем, консултации по повод учредяване на съответните необходими обезпечения. Ангажирани бяхме и с процеса по предоговаряне на някои от условията по договора за заем с банката.

Практика: Банки и финанси

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Участвахме в процедура по отпускане на овърдрафт кредит в размер на 8 300 000 евро

Консултирахме наш клиент във връзка с отпускане на овърдрафт кредит в размер на 8 300 000 евро от българска банкова институция, необходим за финансиране на дейността на чуждестранно юридическо лице в България. Участвахме активно в преговорите с финансиращата банка и предоставихме правни консултации по условията на договора за овърдрафт кредит и относно изискваните от банката гаранции.

Практика: Банки и финанси

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник, Сияна Велева - Правен консултант
Цялостно корпоративно обслужване дейността на клиента

Предоставяме комплексно правно обслужване на наш клиент - дъщерно дружество на една от водещите европейски строителни фирми, специализирана в прилагането на специфични технологии в областта на строителството, реконструкцията, укрепването и санирането на различни видове сгради и съоръжения (като инжекции за класическо високо и ниско налягане за консолидация и хидроизолация и JET - фугиране за консолидиране на скали с високо налягане и ронлива почва), включително изготвяне на корпоративни документи, договори за строителство, договори за наем.

Практика: Дружествено право

Връзка с други практики: Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник, Сияна Велева - Правен консултант
Извършихме правен анализ на проекти за изграждане и експлоатация на пет броя водноелектрически централи

В рамките на правен анализ на проекти за изграждане и експлоатация на пет броя водноелектрически централи извършихме анализ на статута на засегнатите от инвестиционното намерение недвижими имоти и на процедурите, които ще бъдат необходими за придобиване на вещни права върху тях и тяхното устройствено регулиране. Консултирахме клиента и относно специфичния процес на изграждане на водноелектрически централи. След придобиването на инвестиционния проект започна процедурата по устройствено регулиране на засегнатите терени.

Практика: Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство

Връзка с други практики: Енергетика и възобновяеми енергийни източници; Околна среда и природни ресурси

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник, Адриана Начева - Съдружник, Сияна Велева - Правен консултант
Консултации при извършване на правен анализ и сключване на сделка за продажба на дялово участие в компания за продажба на продукти за растителна защита

Предоставихме правни услуги на клиент при преговори за продажбата на част от дяловото му участие в българско дружество с оглед навлизане на купувача на българския пазар на продукти за растителна защита. Предоставихме подробно становище относно структурирането на сделката, спазването на специфичните изисквания на действащото законодателство, защита на правата и интересите на акционерите, запазване на всички разрешения и лицензи, независимо от промяната в собствеността и структурата на капитала на дружеството.

Практика: Преобразуване и Придобиване

 

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Консултираме набиране на финансиране от страна на инвеститори по проект в България за изграждане на овощни градини

Подпомагаме процес по одобрение на информационен меморандум за набиране на средства от инвеститори за проекта им в България за изграждане и експлоатация на овощни градини. Финансирането е предложено да бъде осигурено чрез придобиване на дял от инвестиционното дружество. Правните консултации се отнасяха до корпоративното състояние на българската фирма – изпълнител, на собствеността върху земеделските земи в България, както и валидността на споразумения за управление на селско стопанство и тяхното отношение към финансирането на проекта.

Практика: Банки и финанси

Връзка с други практики: Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Консултирахме наш клиент относно изграждане на курортен комплекс на Българското Черноморие

Консултирахме наш клиент във връзка с изграждане на курортен комплекс в северната част на Българското Черноморие. Проектът следва да се развие върху недвижими имоти с площ от около 165 000 кв.м., а проектната стойност на инвестицията е около 45 милиона евро. Стартирана е процедура по приемане на нов устройствен план за територията, на която ще бъде реализиран инвестиционният проект.

Практика: Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство

Връзка с други практики: Банки и финанси; Корпоративно и търговско право

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник, Сияна Велева - Правен консултант
Участвахме в процедура по реорганизация на структурата на група инвестиционни дружества

Всички служители на дъщерното дружество заедно с част от неговите активи преминаха към дружеството-майка. Консултирахме клиента през цялата процедура с оглед спазване на изискванията на трудовото законодателство, включително прекратяване на съществуващите трудови договори със служителите, изплащане на дължими обезщетения, структуриране на нови договори, трудови досиета на служителите, сключване на договори със служби по трудова медицина и други.

Практика: Трудово и осигурително право

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник, Сияна Велева - Правен консултант
Оптимизация на корпоративната структура на клиента и консултации при учредяване на дъщерни компании в чужбина

Предоставяме правни консултации на наш дългогодишен клиент, компания - собственик на един от най-големите заводи за производство на продукти за растителна защита на Балканския полуостров с дългогодишен опит и утвърдени позиции на пазара в Европа, Азия и Южна Америка. Клиентът се обърна към нас за съдействие при преструктурирането на дейностите му по износа на произвежданата продукция. Възложената задача включваше създаването на дъщерно дружество и прехвърлянето в него на дейностите по износ. В допълнение, с оглед навлизането на компанията на сръбския пазар, клиентът възложи и работата по учредяването на сръбско дъщерно дружество.

Нашият екип предоставя на клиента и регулярно правни услуги по широк кръг корпоративни въпроси. Сред задачите на адвокатското дружество са обслужването на отношенията между акционерите (провеждане на общи събрания, подготовка на релевантните корпоративни документи и др.) в компанията, както и осигуряването на правната регламентация на отношенията с членовете на управителните органи – освобождаване на членове, прекратяване на договорите им и освобождаване на дадените гаранции, сключване на договори с новоизбраните членове, откриване на банкови сметки, снабдяване с необходимите разрешения и лицензи.

Широкият кръг от правни услуги, които предлагаме на този клиент, включват консултации по повод предявени съдебни искове по търговски спорове, процедури за регистрация на търговски марки и последващата защита на регистрираните марки, представителство пред съответните регистри.

Практика: Преобразуване и Придобиване

Връзка с други практики: Интелектуална и индустриална собственост; Съдебни спорове и процесуално представителство

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Консултации във връзка с производство пред Комисия за защита на конкуренцията по повод на обвинения за предлагане на услуги на цени по-ниски от разходите за производството и реализацията им

Екипът ни консултира клиент по повод на няколко производства пред Комисия за защита на конкуренцията, свързани с твърдения за изпълнение на услуги при възнаграждения по-ниски от разходите за реализация. В обединените производства по наше искане бяха привлечени преобладаващата част от участниците на определен пазар. През 2013 г. процесуалното представителство на клиента продължи пред петчленен състав на Върховен административен съд. При разрешаване на спора от решаващо значение се оказаха изводите, че клиентът ни и останалите конкуренти предоставят на две различни групи потребители два различни вида услуги, макар и свързани помежду си, доколкото продуктовият пазар включва всички стоки и услуги, които могат да се приемат от потребителите като взаимозаменяеми по отношение на техните характеристики, предназначение и цени, с акцент върху значението на взаимозаменяемостта на търсенето. Въз основа на това е направен и извод, че при предоставянето на тази специфична услуга се формират два продуктови, но свързани по вертикала пазари.

Практика: Административни процедури и обществени поръчки

Връзка с други практики: Съдебни спорове и Процесуално представителство, Конкурентно право

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник, Силвия Спасова - Старши асоцииран адвокат
Предварително обезпечаване на доказателства в граждански процес преди образуване на административно производство с цел използването им в административното производство, въпреки наличието на предварително изпълнение на заповедта за връщане на стоката и невъзможност за събиране на доказателства в самото административно производство

Адвокатското дружество предоставя правна помощ и процесуално представителство на клиент, основен производител и доставчик на преработени и консервирани плодове, зеленчуци и ядки, относно обжалването на акт на Държавната агенция по безопасност на храните, с който е постановено връщането на две пратки ядки, доставени от Бразилия, в страната по произход. Актът е издаден поради твърдени от Агенцията несъответствия на храната с изисквания на нормативната регламентация на хранително-вкусовата промишленост. Актът подлежи на предварително изпълнение, което създава опасност да няма възможност за събирането на проби за експертиза при бъдещото обжалване, а от друга страна евентуалното назначаване на експертиза едва в съдебна фаза може да доведе до разваляне на стоката и негативни резултати. Екипът ни образува производство по обезпечение на доказателства, като поради липсата на производство по обжалване и поради липса на предвиден ред в Административно процесуалния кодекс обосновава обезпечаването на доказателства пред районния съд по местонахождение на стоката във връзка с бъдещото производство по обжалване на акта пред административния съд. Районният съд приема искането за допустимо и основателно и обезпечава доказателства – експертиза относно качеството на ядките. Обезпечените доказателства биха могли да бъдат използвани при евентуален процес по Закона за отговорност на държавата и общините за вреди, като вредите се изразяват в стойността на ядките и разходите за транспорта им.

Практика: Съдебни спорове и Процесуално представителство

Връзка с други практики: Административни процедури и обществени поръчки

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник, Николай Радев - Старши асоцииран адвокат
Представителство при обжалване на ревизионен акт и връщане на недължимо платени данъци и такси

Адвокатите на „Кинкин и Партньори” представляват клиент пред административен съд в обжалването на ревизионен акт за заплащане на данъци в размер на 150 000 евро заради разлика в начина на изчисляването на данъчната оценка на сградите, притежавани от него и таксата битови отпадъци. Съдът уважава жалбата ни и постановява решение в полза на клиента ни. НАП обжалва съдебния акт, но Върховният административен съд потвърждава решението на първата инстанция и постановява връщане на вече внесената сума – главница и лихви. Макар главницата и лихвите, внесени от доверителя на адвокатското дружество да е върната, НАП отказва да заплати натрупаната лихва за периода от плащането до връщането й поради недължимото й събиране от административния орган. Мълчаливият отказ е обжалван от адвокатите ни в законоустановения срок.

Практика: Съдебни спорове и Процесуално представителство

Връзка с други практики: Данъчно право

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник, Николай Радев - Старши асоцииран адвокат
Консултации по повод твърдения за неправомерна концентрация между предприятия чрез покупко-продажба на активи, преминаване на персонал и клиенти от конкурентно дружество към наш клиент

Екипът ни е ангажиран с консултации на клиент по повод твърдения за неправомерна концентрация между предприятия чрез покупко-продажба на активи, преминаване на персонал и клиенти от конкурентно дружество към нашия клиент. През 2013 г. окончателно беше разрешен спора, като твърденията за нарушаване на конкурентното законодателство бяха отречени от Комисия за защита на конкуренцията.

Практика: Конкурентно право

Връзка с други практики: Съдебни спорове, Административни процедури и регулация

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Защита пред Комисия за защита на конкуренцията и отмяна на решение на възложител по обществена поръчка поради немотивираност на акта за избор на изпълнител

Консултирахме клиент по повод обжалване на процедура по възлагане на обществена поръчка, поради немотивираност на акта на възложителя за избор на изпълнител. Върховен административен съд потвърди решението на КЗК за отмяна на решението на възложителя и продължаване на процедурата за възлагане на обществената поръчка от етап на разглеждане, оценка и аргументиране на техническите предложения на участниците.

Практика: Административни процедури и обществени поръчки

Връзка с други практики: Съдебни спорове и Процесуално представителство

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Консултации и представителство във връзка с уреждане на спор за доставка на гориво и арест на кораби

Екипът ни представлява международна компания - водещ корабен брокер и производител на корабно гориво и смазочни масла в световен мащаб. Клиентът се свързва с Дружеството ни чрез адвокатска кантора от Обединеното кралство с молба за съдействие при уреждането на отношенията между него и корабособственик във връзка с доставка на гориво. Екипът ни е ангажиран с иницииране на процедура за арест на два кораба, намиращи се на котва в две български черноморски пристанища.

Практика: Морско право и транспорт

Връзка с други практики: Съдебни спорове

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник, Николай Радев - Старши асоцииран адвокат
Консултации във връзка с отправен сигнал до Комисия за защита на конкуренцията по повод за неправомерна концентрация между предприятия чрез покупко-продажба на активи, преминаване на персонал и клиенти от конкурентно дружество към наш клиент

Екипът ни е ангажиран с консултации на клиент по повод на производство пред Комисия за защита на конкуренцията, свързано с твърдения за неправомерна концентрация между предприятия чрез покупко-продажба на активи, преминаване на персонал и клиенти от конкурентно дружество към нашия клиент. През 2013 г. окончателно беше разрешен спора, като твърденията за нарушаване на правото за защита на конкуренцията бяха отречени от Комисия за защита на конкуренцията.

Практика: Административни процедури и обществени поръчки

Връзка с други практики: Конкурентно право

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Консултации във връзка с обвинения за предлагане на услуги на цени, по-ниски от разходите за производството и реализацията им

Екипът ни беше ангажиран с консултации на клиент във връзка с няколко производства пред Комисия за защита на конкуренцията, образувани по повод на твърдения за изпълнение на услуги при възнаграждения, по-ниски от разходите за реализация. В обединените производства по наше искане бяха привлечени преобладаващата част от участниците на определен пазар. При разрешаване на спора от решаващо значение се оказаха изводите, че клиентът ни и останалите конкуренти предоставят на две различни групи потребители два различни вида услуги, макар и свързани помежду си, доколкото продуктовият пазар включва всички стоки и услуги, които могат да се приемат от потребителите като взаимозаменяеми по отношение на техните характеристики, предназначение и цени, с акцент върху значението на взаимозаменяемостта на търсенето. Въз основа на това е направен и извод, че при предоставянето на тази специфична услуга се формират два продуктови, но свързани по вертикала пазари.

Практика: Конкурентно право

Връзка с други практики: Съдебни спорове, Административни процедури и регулация

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник, Силвия Спасова - Старши асоцииран адвокат
Консултации във връзка с марка, която се ползва с известност на територията на Република България

Клиентът ни е един от големите производители в сферата на химическата промишленост, с когото работим от много години. Консултирали сме го в широк кръг административни производства и извънсъдебни процедури, касаещи правото на интелектуална собственост и защитата на търговски марки. Дейността ни включва проучвания на българското и европейското законодателство в сферата на регистрацията на защитени марки на Общността, ползващи се със закрила на територията на Европейския съюз, както и начина на ползването и представянето им на пазарите на Общността.
Представлявали сме клиента при сключване на лицензионни договори за предоставяне ползването на защитени марки и вписването им в Патентно ведомство, извънсъдебни споразумения за разрешаване на колизии между регистрирани марки на Общността, процедури за придобиване на статус на „марка, ползваща се с известност” за търговската му марка в България. Участвали сме от името на клиента в производства пред Патентно ведомство за защита по повод на направени от конкуренти искания за заличаването на регистрирани от клиента ни марки. В хода на производството сме представяли детайлни становища относно разликите в класа на продукта, пътищата на достигане до пазара и видовете потребители на съответните пазари.

Практика: Интелектуална и индустриална собственост

Връзка с други практики: Административни процедури и обществени поръчки

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник
Консултирахме чуждестранен инвеститор относно изискванията на българското законодателство, свързани с трудовите и осигурителни отношения със служители

Консултирахме чуждестранен инвеститор с интерес за регистриране на инвестиционно дружество в България относно изискванията на българското законодателство, свързани с трудовите отношения със служители във фирмата. Изготвихме трудови договори, длъжностни характеристики, документи във връзка със спазване на здравословните и безопасни условия на труд, досиета на служителите.

Практика: Трудово и осигурително право

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник
Консултирахме спазването на специфичните изисквания на трудовото законодателство по отношение на оператори на енергийни обекти.

Предоставихме консултации на наш клиент, енергийно предприятие, във връзка със спазването на специфичните изисквания на трудовото законодателство по отношение на оператори на енергийни обекти. Участвахме в изготвяне на необходимата документация (инструктажни книги, указания за спазване на здравословните и безопасни условия на труд и други) с оглед спазване на нормативните изисквания.

Практика: Трудово и осигурително право

Връзка с други практики: Енергетика и околна среда

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник
Консултирахме наш клиент относно деклариране и облагане на доходи от дивиденти

Предоставихме консултации на наш клиент относно данъчния режим на доходите от дивиденти. Наш екип разгледа задълженията за деклариране на доходи от дивиденти, данък при източника, както и приложението на СИДДО във връзка с тези доходи.

Практика: Данъчно право

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Екип на дружеството подпомогна свой клиент при прилагане на правилата за вътрешнообщностно придобиване на машини и оборудване

Предоставихме консултации във връзка с прилагането на правилата за вътрешнообщностно придобиване на машини и оборудване.

Практика: Данъчно право

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Консултирахме данъчните ефекти при прехвърляне на недвижим имот в България

Предоставихме консултации, свързани с възможностите и данъчните ефекти при прехвърляне на недвижим имот в България. В тази връзка изследвахме възможностите за възстановяване на ДДС и прилагането на СИДДО с Норвегия.

Практика: Данъчно право

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Консултирахме участие в процедура по отдаване на концесия за оползотворяване на енергиен ресурс на територията на Република Македония посредством изграждане и експлоатация на 44 МВЕЦ.

Във връзка с открита процедура от Република Македония за сключване на концесионни договори за изграждане и експлоатация на 44 малки водноелектрически централи консултирахме възможностите на регистрирани в България юридически лица и обединения да участват в процедурата и съответно да им бъдат възложени концесионните договори. Бе извършен пълен анализ на закупената тръжна документация и бе подготвено регистрирането на обединения от български инвеститори.

Практика: Енергетика и околна среда

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник, Сияна Велева - Правен консултант
Консултирахме прилагането на Закона за енергията от възобновяеми източници, в сила от 2011 г.

Във връзка с приетия през 2011 г. Закон за енергията от възобновяеми източници предоставихме становища на наши клиенти производители на електрическа енергия от ВЕИ относно новите нормативни предвиждания и изисквания основно свързани с определяне на преференциална цена за изкупуване на електрическа енергия, произведена от ВЕИ, ред за присъединяване на производители, изключения от закона и валидност на документи и действия, издадени и предприети по реда на Закона за възобновяемите и алтернативни енергийни източници и биогоривата.

Практика: Енергетика и околна среда

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник
Завършихме правен анализ за изграждане и експлоатация на ВЕЦ на река Места

Възложено ни бе изготвяне на правен анализ и проучване на възможността за придобиване на проекти за изграждане на малки ВЕЦ в поречието на река Места с инсталирана мощност от 1,00 MW. Изготвихме пълен правен анализ на инвестиционния проект, както и анализ на възможностите за неговата реализация и нивото на неговата проектна готовност.

Практика: Енергетика и околна среда

Връзка с други практики: Околна среда

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник, Сияна Велева - Правен консултант
Консултирахме реализацията на инвестиционен проект за енергийно оползотворяване на водите на река Огоста чрез построяването и експлоатацията на три малки водноелектрически централи с обща инсталирана мощност от 4,05 Mw

Екип на „Кинкин и партньори“ консултира реализацията на инвестиционен проект за енергийно оползотворяване на водите на река Огоста чрез построяването и експлоатацията на три малки водноелектрически централи с обща инсталирана мощност от 4,05 Mw С наша помощ бе установен достигнатият етап на реализация на проекта, бяха анализирани всички придобити права за осъществяване на инвестицията, както и бе консултирано самото придобиване на проекта. Актуално консултираме снабдяването на инвестиционното предложение с всички необходими документи за започване на реализацията, включително уреждане на отношенията с компетентното електроразпределително предприятие, установяване на възможностите за присъединяване на обектите, както и възможностите за сключване на предварителни договори по Закона за енергията от възобновяеми източници.

Практика: Енергетика и околна среда

Връзка с други практики: Околна среда, Банки и финанси, Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство, Корпоративно право. Ликвидация и несъстоятелност. Търговски сделки, Административни процедури и регулация

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник, Сияна Велева - Правен консултант
Консултираме наш клиент по процедура за изключване от горския фонд на терени държавна частна и държавна публична собственост

Консултираме наш клиент по процедура за изключване от горския фонд на терени държавна частна и държавна публична собственост с оглед реализацията на инвестиционен проект. Процедурата по придобиване на вече изключените от горския фонд терени – частна държавна собственост вече приключи. Процедурата, свързана с имотите публична държавна собственост, още продължава.

Практика: Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник, Сияна Велева - Правен консултант
Консултации при сключване на сделка за придобиване на проект за експлоатация на търговски и бизнес център

Предоставяме пълно правно обслужване на наш дългогодишен клиент във връзка с финансиране на проект за придобиване и въвеждане в експлоатация на търговски и бизнес център на стойност 16 милиона евро. Екипът на адвокатското дружество бе ангажиран с извършването на подробен правен анализ на компанията-собственик на проекта за строителство на търговския и бизнес център. Работата по проекта включваше анализ на корпоративната структура на компанията, съществуващите договори и правата и задълженията по тях, както и установяване на активите и пасивите на дружеството. Съществена част от предоставените от адвокатското дружество правни услуги беше участието в преговорите с банката, финансираща проекта, структурирането на отношенията по кредитирането и осигуряването и учредяването на обезпеченията по сделката, както и оформянето на съответните споразумения. След направения правен анализ клиентът бе консултиран за конкретните параметри на придобиването на компанията-собственик на проекта и дефинирането на условията по покупката.

Практика: Преобразуване и Придобиване

Връзка с други практики: Данъчно право; Банки и финанси; Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Предоставихме цялостно правно обслужване във връзка с реализация и функциониране на бизнес център, включително публично-частно партньорство с община

След като извършихме правен анализ по отношение на статута на земята, издадените разрешения за проектиране и изграждане на бизнес център в Югоизточна България, подпомогнахме успешното приключване на сделка за закупуване на бизнес центъра с обща застроена площ от 8 000 кв. м. Участвахме в подготовката и сключването на всички договори, свързани с реализацията и функционирането на бизнес центъра. Проектът включва и публично-частно партньорство с община по отношение на изграждането и експлоатацията на обществен паркинг пред търговския и бизнес център.

Практика: Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство

Връзка с други практики: Банки и финанси; Данъчно право; Корпоративно и търговско право

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Цялостно корпоративно обслужване дейността на клиента

Екипът на "Кинкин и партньори" извършва цялостно правно обслужване на група от компании, развиващи дейност в България и в чужбина в областта на разработването на възобновяеми енергийни източници. В България чрез свои дъщерни дружества инвеститорът разработва два големи проекта на стойност 100 милиона евро, свързани с проектиране, изграждане и управление на общо 14 малки водноелектрически централи по поречието на река Искър и река Марица за производство на чиста енергия. Предоставяме правни услуги на дружествата от групата във връзка с всички техни дейности в страната, включително: правна помощ и съдействие във връзка с подготовка, свикване и провеждане на общи събрания на акционерите, изготвяне на корпоративни документи, вписване на взетите решения в съответните регистри, изготвяне на документи относно организацията и вътрешния ред на дейността на дружествата – вътрешни правила за работа на органите на управление, правила за вътрешния ред, договори за управление, книга на акционерите и правила за водене на книгата, както и изготвяне на различни видове търговски договори, свързани с дейността на дружествата и изпълнението на техните проекти в България. Правните услуги, предоставяни от адвокатското дружество, обхващат всички аспекти на изпълнението на проектите, включително избор на най-подходящите правни форми за извършване на дейност от дружествата и финансиране на проектите.

Практика: Дружествено право

Връзка с други практики: Банки и финанси; Енергетика и възобновяеми енергийни източници; Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство; Околна среда и природни ресурси

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник, Сияна Велева - Правен консултант
Консултираме група инвеститори във връзка със закупуване на недвижими имоти в България

Консултираме група норвежки инвеститори, проявяващи интерес към закупуване на недвижими имоти в апартаментен туристически комплекс на Българското Черноморие. Представляваме нашите клиенти в процедурата по окончателно нотариално оформяне на сделките за придобиване на инвестиционните имоти. Предоставихме консултации и относно данъчните аспекти на инвестицията в България, както и относно правния режим на етажната собственост (общото събрание на собствениците) и договорите за управление на комплекса.

Практика: Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство

Връзка с други практики: Данъчно право

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Структуриране на проект за изграждане и експлоатация на ваканционно селище

Екипът ни съветва наш клиент във връзка с реализирането на проект за финансиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на ваканционно селище на стойност над 20 милиона евро. Партньорството ни с клиента е дългогодишно и стартира още при структурирането на проекта. Ангажираните с проекта адвокати извършиха правен анализ на инвестиционните намерения на клиента. Целта на проучването бе изборът на оптималната корпоративна структура за реализация на осигуреното финансиране. Клиентът бе консултиран и при определянето на вида и броя дружества, между които да се разпределят дейностите по реализация на инвестицията. Част от предоставяните от нас услуги включваха консултации при преструктурирането на извършеното финансиране. Основна част от дейността на нашия екип бе участието в преговорите между страните в проекта и подготовката на необходимите договори.

Практика: Дружествено право

Връзка с други практики: Банки и финанси; Данъчно право

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Извършихме правно обслужване на български инвеститор във връзка с проект за придобиване, комасация и промяна на предназначението на недвижими имоти

Екип на Адвокатското дружество оказва активна правна помощ на български инвеститор във връзка с проект за придобиване, комасация и промяна на предназначението на недвижими имоти с площ от повече от 150 000 кв. м. в близост до летище София. Извършихме пълен правен анализ на статута на земята и необходимите във връзка с недвижимите имоти процедури. Продължаваме да консултираме клиента по всички аспекти на проекта.

Практика: Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Извършихме пълен правен анализ на собствеността върху недвижими имоти и тяхното устройствено регулиране във връзка с инвестиционен проект за изграждане на ваканционно селище

Консултираме наш дългогодишен клиент във връзка с инвестиционен проект за изграждане на ваканционно селище в южната част на Българското Черноморие. Съгласно изработените проекти застроената площ на комплекса е 21 000 кв. м. Изготвихме пълен правен анализ на собствеността върху недвижимите имоти, валидността и законосъобразността на извършените процедури по тяхното устройствено регулиране и издадените във връзка с това административни актове. Изследвахме валидността на разрешенията за строеж и на сключените от инвеститора договори.

Практика: Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник
Адвокатите от „Кинкин и партньори“ защитиха интересите на работодател по предявени претенции за незаконно уволнение, обезщетение за претърпени вреди в резултат на незаконното уволнение и възстановяване на заеманата позиция от служител на фирмата

Консултирахме наш клиент, юридическо лице, относно предявени срещу дружеството претенции за незаконно уволнение, обезщетение за претърпени вреди в резултат на незаконното уволнение и възстановяване на заеманата позиция от служител на фирмата. Осигурихме и процесуалното представителството на клиента.

Практика: Трудово и осигурително право

Връзка с други практики: Съдебни спорове

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Структуриране на публично-частно партньорство

Екип на "Кинкин и партньори" предостави правни консултации на българска община във връзка с участието й в публично-частно партньорство с цел разрешаване на проблемите с паркирането в централната градска част чрез изграждане на подземен обществен гараж (паркинг) и оформяне на пешеходна зона в центъра на града. Разрешаването на съществуващите проблеми трябваше да се съчетае във връзка с реализиращ се по това време инвестиционен проект за изграждане на търговски и бизнес център. Нашият екип консултира клиента с оглед определяне на параметрите и корпоративното структуриране на публично-частното партньорство – процедура и условия за участие на общината в проекта, правна форма на партньорството и съдействие за разрешаване на въпросите, които възникват във връзка с инвестицията, направена от общината като форма на подпомагане на частната инициатива в града, както и с оглед третирането й като държавна помощ.

Практика: Дружествено право

Връзка с други практики: Данъчно право; Банки и финанси; Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Екипът ни консултира цялостно инвестиционен проект за изграждане на енергийни обекти

Предоставяме консултации във връзка с дългосрочен инвестиционен проект за изграждане на енергийни обекти, разделен на три отделни етапа. Първият етап от проекта приключи, а през 2013 г. приключи и вторият етап с последователното въвеждане в експлоатация на общо пет енергийни обекта. Подпомагаме цялостната дейност на инвестиционното дружество от етапа на придобиване на вещни права върху засегнатите недвижими имоти и разрешаване на строителството до въвеждане в експлоатация на енергийните обекти. Изготвяме всички договори между възложителя и участниците в строителния процес. Консултираме спазването на специфичните изисквания, свързани с изграждане на енергийни обекти.

Практика: Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство

Връзка с други практики: Енергетика и възобновяеми енергийни източници; Околна среда и природни ресурси; Банки и финанси; Съдебни спорове и процесуално представителство; Корпоративно и търговско право

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник, Сияна Велева - Правен консултант
Консултирахме финансовите аспекти на договори между водеща фирма в сферата на облеклото и висшата мода и нейни чуждестранни партньори

Консултираме водеща фирма в сферата на облеклото и висшата мода по отношение на финансовите аспекти на сключваните договори с чуждестранни партньори. Предоставихме правни консултации във връзка с преструктуриране на финансовите задължения и увеличаване на капитала. Участвахме в преговори за сключване на договор за франчайзинг с чуждестранни контрагенти, в резултат на което бяха придобити ексклузивни права за продажба на територията на България.

Практика: Банки и финанси

Връзка с други практики: Корпоративно право. Ликвидация и несъстоятелност. Търговски сделки

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Консултирахме цялостно инвестиционен проект за изграждане и експлоатация на туристически комплекс на Българското Черноморие

Екип на Адвокатското дружество консултира български инвеститор и неговия чуждестранен партньор във връзка с развиването на проект за изграждане и експлоатация на туристически комплекс на Българското Черноморие с разгърната застроена площ от около 26 000 кв. м. Нашите консултации обхващат целия процес на развитие на инвестицията – от издаване на необходимите строителни книжа до въвеждане в експлоатация на обектите и тяхната последваща реализация.

Практика: Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство

Връзка с други практики: Банки и финанси; Корпоративно и търговско право

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Нашият екип консултира възможностите за иницииране на съдебно производство за защита на правата на работник срещу незаконно уволнение

Нашият екип консултира клиент относно възможностите за иницииране на съдебно производство за защита на правата на работник срещу незаконно уволнение, претендиране на обезщетение за претърпени вреди в резултат на незаконното уволнение и възстановяване на заеманата позиция. Клиентът ни е бил дългогодишен управител на голямо българско предприятие с чуждестранно участие.

В резултат на консултациите бе образувано съдебно производство, което завърши с изплащане на голямо обезщетение от страна на работодателя.

Практика: Трудово и осигурително право

Връзка с други практики: Съдебни спорове

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Анализирахме процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС и преценяване на съвместимостта на инвестиционното предложение за изграждане и експлоатация на пет броя водноелектрически централи

Във връзка с придобиване на проект за изграждане и експлоатация на пет водноелектрически централи извършихме цялостен анализ на осъществените процедури при издаване на Решенията за преценяване на необходимостта от ОВОС и оценка на съвместимостта за всеки един обект. Тъй като решенията са издадени от различни органи - РИОСВ и Министерството на околната среда и водите, анализирахме поотделно информацията, представена от възложителя в хода на процедурите. В рамките на проверките бяха ревизирани и процедурите по издаване на разрешителни за водовземане по Закона за водите и тяхната валидност.

Практика: Околна среда и природни ресурси

Връзка с други практики: Енергетика и възобновяеми енергийни източници

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник, Сияна Велева - Правен консултант
Процесуално представителство на възложителя по повод обжалване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Екипът ни беше ангажиран с процесуално представителство на възложител пред Върховен административен съд по повод на обжалвана процедура за възлагане на обществена поръчка за развитие на информационни технологии с цел подобряване на предоставени на гражданите административни услуги от възложителя.

Практика: Административни процедури и обществени поръчки

Връзка с други практики: Съдебни спорове и Процесуално представителство

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Правна помощ на руски инвеститори на Българското Черноморие по повод неизпълнение на задълженията на останалите участници в инвестиционния проект

Адвокатското дружество представлява руски инвеститори по дело, заведено срещу българско акционерно дружество, което развива проекти за строителство на хотели по Българското Черноморие. Клиентите ни са предоставили като апортна вноска – хотелски комплекс на стойност 14 000 000 евро и заем в размер на 2 000 000 евро, който е трябвало да бъде използвана за завършването на хотелския проект. Сумата обаче е била използвана за цел, различна от посочената в договора, включително за високорискови инвестиции в дружества със запорирани дялове и ипотекирано имущество, имоти, които в последствие са прехвърлени без печалба, и изплащане на кредити на трети лица към банки. Вследствие на нарушенията на договора заемът става предсрочно изискуем и за връщането на сумата е заведен иск пред Варненския окръжен съд, като е поискано обезпечение за дължимото под формата на запор на банковите сметки на дружеството и възбрана върху всички негови хотелски имоти.
Адвокатите на дружеството предявяват и отменителни искове по повод прехвърляне на имоти на трети лица чрез апорти, за да върнат имотите в патримониума на дружеството, върху което имат контрол както и те да бъдат използвани за събиране на вземанията на клиентите ни.

Практика: Съдебни спорове и Процесуално представителство

 

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник, Николай Радев - Старши асоцииран адвокат
Консултации по повод на образувано производство пред Комисия за защита на конкуренцията по твърдения за съгласувани практики между конкуренти и обмен на „чувствителна информация”

Екипът ни беше ангажиран с консултации на клиент във връзка с производство пред Комисия за защита на конкуренцията и Върховен административен съд в образувано по инициатива на клиент производство в областта на непозволените споразумения и съгласувани практики. Твърденията са за споделяне на „чувствителна информация” между конкуренти, което създава опасност от координация и съгласуване на поведението на трима от конкурентите на клиента ни, както и обединяване на усилията им при предоставяне на услугата, което поставя тези дружества в условията на предимство спрямо останалите конкуренти, които сами осъществяват предлаганата услуга. Производството обхвана комплексни въпроси на антитръстовото законодателство и искане за отправяне на преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз.

Практика: Административни процедури и обществени поръчки

Връзка с други практики: Съдебни спорове и Процесуално представителство, Конкурентно право

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Консултации по повод липсата на яснота и прозрачност при оценяването на офертите на участниците в процедурата по обществена поръчка

Представлявахме клиент пред Комисия за защита на конкуренцията при обжалване на процедура по възлагане на обществена поръчка, поради липса на яснота и прозрачност при оценяването на офертите на участниците в процедурата. В резултат на инициираното производство, Комисията за защита на конкуренцията постанови връщане на процедурата за възлагане на обществената поръчка на етап разглеждане и оценка на офертите.

Практика: Административни процедури и обществени поръчки

Връзка с други практики: Съдебни спорове и Процесуално представителство

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Защита на чуждестранен инвеститор при „кражба на дружество“

Адвокатското дружество предоставя помощ на свой клиент – чуждестранен инвеститор, едноличен собственик на капитала на българско дружество с ограничена отговорност. На база подправен документ – протокол на едноличния собственик на капитала, е извършена регистрация в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с която е заличен управителят на дружеството и е назначен нов управител, който не е избран от едноличния собственик на капитала на дружеството. Привидният управител прехвърля всички налични средства по банковите сметки на дружеството на трето лице на основание фактура, издадена от третото лице във връзка с неназован договор, който никога не е бил сключван и не е имало каквото и да е изпълнение по него.
Екипът ни незабавно предприема мерки, за да осигури запорирането на банковите сметки на третото лице, като успява да блокира цялата прехвърлена сума до разрешаване на спора. Впоследствие са заведени две дела пред Софийския градски съд. Първото - иск за неоснователно обогатяване, тъй като няма основание за плащането на сумата. Второто е установителен иск, с който се цели обявяване на нищожност на вписването, тъй като е извършено без необходимата правна предпоставка – съгласие на едноличния собственик на капитала.

Практика: Съдебни спорове и Процесуално представителство

Връзка с други практики: Корпоративно и търговско право

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник, Николай Радев - Старши асоцииран адвокат
Консултации и представителство на клиенти във връзка с процедури за арест на търговски кораби

Екипът ни е предоставял консултации и е представлявал български и чуждестранни клиенти във връзка с процедури за арест на търговски кораби в пристанищата на Варна и Бургас. Производствата са образувани във връзка с обезпечаване на бъдещи искове на клиентите за неизпълнени парични задължения от корабособственици, оператори и наематели на плавателни съдове. Предоставяли сме правни становища относно уредбата на ареста на кораби по българското право за чуждестранни адвокатски кантори. Адвокатското дружество има достъп до Системата за управление на трафика и информационното обслужване на корабоплаването, поддържана и управлявана от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, което ни позволява по всяко време да получаваме информация за движението на плавателни съдове в района на Варна и Бургас и да инициираме процедури за арест на кораби при направено искане от наши клиенти.

Практика: Морско право и транспорт

Връзка с други практики: Застрахователно право, Съдебни спорове

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Консултации по повод твърдения за несъответствия в ценовото предложение на участник в обществена поръчка със заложените от възложителя изисквания

Екипът ни консултира клиент по повод на процедура за възлагане на обществена поръчка и обжалване на решението на възложителя пред Комисия за защита на конкуренцията и Върховен административен съд във връзка с твърдения за несъответствия в ценовото предложение на участник със заложените от възложителя изисквания.

Практика: Административни процедури и обществени поръчки

Връзка с други практики: Съдебни спорове и Процесуално представителство, Конкурентно право

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Искане за отправяне на преюдициално запитване до СЕС по повод защита срещу съгласувани практики между конкуренти и обмен на „чувствителна информация”

Екипът ни беше ангажиран с консултации на клиент по повод на образувано по негова инициатива производство в областта на непозволените споразумения и съгласувани практики. Твърденията са за споделяне на „чувствителна информация” между конкуренти, което създава опасност от координация и съгласуване на поведението на трима от конкурентите на клиента ни, както и обединяване на усилията им при предоставяне на услугата, което поставя тези дружества в условията на предимство спрямо останалите конкуренти, които сами осъществяват предлаганата услуга. Дейността ни обхвана комплексни въпроси на антитръстовото законодателство и искане за отправяне на преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз.

Практика: Конкурентно право

Връзка с други практики: Съдебни спорове, Административни процедури и регулация

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Участие в процедури по регистрация на марка пред Патентно ведомство, Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар, Аликанте и Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост, Женева

Екипът ни консултира клиент и осъществи представителство в процедури по регистрацията на негова марка като „защитена търговска марка“ пред Патентно ведомство, „марка на Общността“ пред Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (Аликанте, Испания) и „международна марка“ пред Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост със седалище в Женева.
Изготвен е подробен анализ относно предпоставките за допускането на съответните регистрации, извършено е проучване относно наличието на сходни марки, които биха довели до отказ на регистрацията, като е очертана защитата, която заявителят би получил при осъществяване на всяка от регистрациите.

Практика: Интелектуална и индустриална собственост

Връзка с други практики: Административни процедури и обществени поръчки

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник
Извършихме цялостен правен анализ от гледна точка на българското данъчно законодателство на данъчното третиране на лихвени плащания и възможностите за оптимизиране на дължимите данъци

Предоставихме цялостен правен анализ и консултации във връзка с дължим в България данък при източника върху лихвени плащания. Анализирахме приложимите разпоредби на ЗКПО относно облагането на доходи от лихви на чуждестранни юридически лица от източник в България, включително в хипотезата на реализиране на доходите чрез място на стопанска дейност в страната. Консултациите ни обхванаха третирането на доходите от лихви съгласно сключените от България СИДДО с Нидерландия, Кипър и Унгария, както и съгласно Директива 2003/48/ЕО на Съвета от 3 юни 2003 г. относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания, в сила за България след 31 декември 2014г. Консултирахме клиента с оглед възможностите за данъчна оптимизация и ДДС аспектите на планираните сделки.

Практика: Данъчно право

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Екип на Адвокатското дружество консултира облагане с ДДС при посреднически услуги

Предоставихме правно становище относно облагането с ДДС на възнаграждение, получено от дружество от ЕС за извършени посреднически услуги. Услугите по посредничество бяха предоставени във връзка с покупка на акции от български дружества.

Практика: Данъчно право

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Предоставихме данъчни консултации по данъчно планиране и СИДДО

Предоставихме консултации по международно данъчно планиране и по прилагането на СИДДО във връзка с техническа консултация относно МВЕЦ в България. Консултациите ни бяха свързани с финансиране на мащабен инвестиционен проект в България.

Практика: Данъчно право

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник
Цялостно данъчноправно облужване във връзка с финансиране на инвестиционен проект

Извършихме пълно правно обслужване на наш дългогодишен клиент във връзка с финансирането на мащабен инвестиционен проект на дружеството. Предоставихме широка гама от данъчни консултации по проекта в областта на подоходното облагане и косвените данъци.

Практика: Данъчно право

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник, Адриана Начева - Съдружник
Екипът ни представлява наш дългогодишен клиент във връзка с обжалване на ревизионен акт, с който е реализирана солидарна отговорност на данъчно задължено лице за задължения по ДДС на негов доставчик

„Кинкин и партньори” представлява свой дългогодишен клиент при обжалване на ревизионен акт, с който данъчните органи бяха реализирали солидарната отговорност на клиента за задължения по ДДС на неговия доставчик по продажба на търговски и бизнес център. Солидарната отговорност за задължения по ДДС е специфичен институт на българското право, при прилагането на който получателят по доставка може да отговаря за дължимия и невнесен ДДС от негов доставчик при наличието на определени условия. Извършихме анализ на съответните разпоредби от гледна точка на правото на ЕС и практиката на Съда на Европейските общности в Люксембург. Консултирахме клиента и относно възможността за подаване на жалба пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург. В момента подадената пред ЕСПЧ жалба е заведена и очакваме произнасяне.

Практика: Данъчно право

Връзка с други практики: Административни процедури и регулация, Съдебни спорове

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник, Силвия Спасова - Старши асоцииран адвокат
Извършихме пълен анализ на влиянието на Плановете за управление на речните басейни върху инвестиционни предложения за изграждане и експлоатация на водноелектрически централи

През 2010 г., във връзка с изпълнение на задължения, поети по смисъла на Рамковата директива за водите, бяха приети първите в България Планове за управление на речните басейни за четирите района на Басейновото управление. Поради прякото им приложение бе извършен пълен анализ на влиянието на плановете върху инвестиционни предложения за изграждане и експлоатация на водноелектрически централи, независимо от достигнатия етап в реализацията на проекта. Бе установено, че Планът за управление на речните басейни за река Марица директно забранява изграждането на водноелектрически централи, независимо от придобитите от инвеститорите права. Във връзка с това заповедта на министъра на околната среда и водите за одобряване на плана бе оспорена, като през 2013 г. делото приключи с окончателно решение на петчленен състав на Върховния административен съд, с което заповедта на министъра на околната среда и водите и Планът за управление на речните басейни за река Марица бяха отменени в частта им, предвиждаща забрана за реализация на подобни обекти.

Практика: Енергетика и околна среда

Връзка с други практики: Околна среда, Административни процедури и регулация

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник, Сияна Велева - Правен консултант
Завършихме правен анализ на проект за изграждане и експлоатация на фотоволтаична централа с инсталирана мощност от около 5 MW

Изследвани бяха проектната готовност и достигнатият етап от инвестиционния процес на проект за изграждане и експлоатация на фотоволтаична централа с инсталирана мощност от около 5 MW. Проучени бяха потенциалът за реализация на проекта, както и възможностите за структуриране на инвестиционно дружество в България, което да бъде натоварено с развиването на инвестицията. Поради загуба на последващ интерес не се достигна до сключване на предварителен договор за придобиване на проекта.

Практика: Енергетика и околна среда

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник, Сияна Велева - Правен консултант
Консултирахме придобиване на инвестиционен проект за изграждане на пет малки водноелектрически централи по поречието на река Марица

През 2010 г. с участието адвокати от екипа на ”Кинкин и партньори” бе финализирана сделка за придобиване на инвестиционен проект за изграждане и експлоатация на пет броя малки водноелектрически централи по поречието на река Марица с обща инсталирана мощност от 23 545 kW. С оглед финализиране на сделката от страна на нашия екип бе изготвен пълен правен анализ на извършените до момента на придобиване процедури по реализацията на проекта, както и действията, които следва да се предприемат за неговото завършване. Изготвеният от нас инвестиционен процес спомогна за оценяване на проекта преди неговото придобиване, както и преценяване на необходимото финансиране с оглед завършване на процеса.

Практика: Енергетика и околна среда

Връзка с други практики: Околна среда, Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство, Корпоративно право. Ликвидация и несъстоятелност. Търговски сделки, Банки и финанси

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник, Адриана Начева - Съдружник, Сияна Велева - Правен консултант
Консултирахме изменения и продължаване на действието на разрешителни за водовземане и за ползване на воден обект, издадени по смисъла на Закона за водите

Предоставихме консултации и изготвихме необходимите документи за започване и осъществяване на процедура по изменение и продължаване на крайния срок на действие на разрешителни за водовземане и разрешителни за ползване на воден обект, издадени по смисъла на Закона за водите във връзка с изменение на нормативната уредба, предвиждащо по-дълъг максимален краен срок на действие на разрешителните и промяна в инвестиционното намерение на инвеститора.

Практика: Околна среда и природни ресурси

Връзка с други практики: Енергетика и възобновяеми енергийни източници

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник, Сияна Велева - Правен консултант
Анализирахме възможностите за реализиране на инвестиционни проекти в границите на защитените територии в България, както и възможностите за промяна в границите на засегнатите защитени територии

Екипът ни анализира възможностите за изграждане и реализация на ВЕИ обекти в границите на защитени територии по Закона за защитените територии. Изследвани бяха и предвижданията на планове за управление на природни паркове, включително активно участвахме в приемането на План за управление на природен парк Врачански балкан. Подробно бяха изследвани и всички възможности за изключване от границите на защитените територии на терени, които са изгубили на практика статута си на обекти за защита. Консултирахме и възможността за включване на нови територии в границите на защитените територии.

Практика: Околна среда и природни ресурси

Връзка с други практики: Енергетика и възобновяеми енергийни източници

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник, Сияна Велева - Правен консултант
Съдействаме за изпълнение на условията по Решение за оценка на въздействието върху околната среда за съгласуване на голям инвестиционен проект в сферата на енергетиката

Консултираме изпълнение на условия, предвидени от Решение за оценяване на въздействието върху околната среда на министъра на околната среда и водите, с което е съгласуван голям инвестиционен проект в сферата на производството на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. Тъй като проектът е дългосрочен и разделен на три самостоятелни етапа, а решението по ОВОС предвижда ежегоден мониторинг на засегнатите територии и мониторинг върху въздействието на отделните фази, работата ни обхваща непрекъснато представителство на клиента пред Министерството на околната среда и водите, тесен контакт с експерти – еколози, постоянно наблюдение и анализиране на вътрешната и общностната регулаторна рамка. Успешно потвърдихме действието на Решението по ОВОС след изтичане на петте години от неговото приемане, като бе създадена трайна практика в Министерството на околната среда и водите по отношение на проекти, разделени на етапи на реализация и по отношение на термина „реализация на инвестиционно предложение“.

Практика: Околна среда и природни ресурси

Връзка с други практики: Енергетика и възобновяеми енергийни източници

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник, Сияна Велева - Правен консултант
Консултирахме финансовите аспекти и структурирането на сделка

Предоставихме консултации относно финансовите аспекти и структурирането на сделка по придобиване на инвестиционен проект за изграждане на енергийни обекти. С оглед финансиране на покупката на проекта през 2009 г. бе сключен договор за заем, като впоследствие през 2010 г. размерът на финансирането бе увеличен до достигане на сума в размер на 4 150 000 евро. Във финансирането не са участвали финансови институции, то бе осигурено само от средства на инвеститора.

Практика: Банки и финанси

Връзка: Енергетика и околна средаКорпоративно право. Ликвидация и несъстоятелност. Търговски сделки

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник, Сияна Велева - Правен консултант
Регистрирахме и структурирахме българско дъщерно дружество

Консултациите ни включваха изследване и анализиране на всички необходими разрешителни и лицензии за извършване на дейността на територията на Република България и представителство пред Българската народна банка във връзка с регистрацията на финансовата институция. Консултациите обхващаха и регулаторната рамка за функциониране на дружеството на територията на България като финансова институция.

Практика: Банки и финанси

Връзка с други практики: Корпоративно право. Ликвидация и несъстоятелност. Търговски сделки

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Финансиране на инвестиционен проект

Консултирахме наш клиент във връзка с осигуряване на финансиране на проект за изграждане на търговски център в гр. Хасково. Предоставихме пълен правен анализ на условията по договор за кредит, предложен от чуждестранна финансираща банка, както и относно поисканите обезпечения. Проектната стойност на инвестицията възлизаше на около 10 милиона евро.

Практика: Банки и финанси

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Консултираме сключване и изпълнение на условията по Договор за изкупуване на единици редуцирани емисии с Европейска банка за възстановяване и развитие

Консултираме наш клиент в процедура по сключване и изпълнение на Договор за изкупуване на единици редуцирани емисии с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Единиците редуцирани емисии се генерират от проект за изграждане и експлоатация на обекти, произвеждащи електрическа енергия от ВЕИ на територията на Република България като биват сертифицирани и проверявани в съответствие с механизма за "Съвместно изпълнение" по чл. 6 от Протокола от Киото. Единиците редуцирани емисии се закупуват от ЕБВР от името на Кралство Холандия, тъй като банката управлява Холандския фонд за сътрудничество за намаляване на емисиите съгласно Споразумение за сътрудничество от 27 октомври 2003 г., сключено между ЕБВР и Кралство Холандия. Поради изтичане на срока, договорът е прекратен през 2013 г.

Практика: Околна среда и природни ресурси

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник
Представителство на клиент във връзка с договор за заем с неясно определено възнаграждение за размер и изискуемост

Екипът ни защитава клиент - ответник в производство пред Софийския градски съд, инициирано по иск , произтичащ от договор за заем, където възнаградителната лихва се определя като процент от печалбата след завършването на проект за строителство на хотели. Проектът се осъществява от търговско дружество, явяващо се трето лице спрямо съдебното производство и договора за заем. Най-съществен въпрос в производството остава тълкуването на договора за заем и най-вече какво се има предвид под „печалба“ на компанията. Страните по делото имат съществени различия по три основни проблема – дали процентът от печалбите следва да се изчисли от нетната печалба на дружеството, т.е. след приспадане на всички данъци и отстоящи задължения на дружеството, или от брутната печалба. Вторият основен спорен момент е кой период от проекта трябва да бъде взет предвид при изчисляването на печалбата – дали тя трябва да се изчислява поотделно за всяка година или за целия период на проекта. Третата и най-съществена спорна точка, е дали всички апартаменти трябва да бъдат продадени, за да се счита проектът завършен и да може да се начисли печалба, или следва възнаградителната лихва да се начислява върху печалбата от всеки продаден апартамент поотделно.
Поради неясното формулиране на клаузите в договора въпросите са предмет на оспорване и тълкуването им изисква подробно изследване на намеренията на страните при сключването на договора, обичайните търговски практики и разпоредбите на българското право. Комплексният характер на случая се подчертава и от процесуалните действия на съда, който допуска множество писмени становища по делото, което е нетипично с оглед принципите на процесуалната икономия и единичната размяна на книжа в българското гражданско процесуално право. Адвокатите ни предявяват искане за прихващане с получени от ищеца суми по договори за заем и преодоляват законовата забрана за допускане на свидетелски показания за доказване на договори на стойност над 5 000 лева, като искат съдът да задължи страната да даде обяснение относно получаването на заетите суми. Искането е уважено и обясненията са приети като доказателство по делото.

Практика: Съдебни спорове и Процесуално представителство

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник, Николай Радев - Старши асоцииран адвокат
Представителство във връзка с международен инвестиционен проект и събиране на доказателства посредством съдебна поръчка до германски съд, изследвал правоотношенията между други участници в инвестиционния проект

Екипът ни представлява дружество, развиващо дейност в сферата на енергетиката, в качеството му на ответник по иска, заведен срещу него пред български съд за заплащане на възнаграждение по договор за изработка, монтаж и пускане в експлоатация на индустриално високоволтово оборудване. Клиентът ни е възложител на дружеството-ищец, въпреки че самият той се явява изпълнител за главния възложител по инвестиционния проект. Случаят е тясно свързан с висящо производство пред германски съд между инвеститора на проекта и главния възложител, поради което се налага изпълнение на съдебна поръчка за събиране на доказателства от съда в Германия. Случаят поражда множество въпроси относно процесуалната и материалноправна връзка между производствата в Германия и България и кредитирането на доказателства, събрани в производство в друга страна-членка.

Практика: Съдебни спорове и Процесуално представителство

 

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник, Николай Радев - Старши асоцииран адвокат
Представителство на чуждестранно дружество по застрахователна полица и CMR

На адвокатите ни беше възложено да представляват чуждестранно дружество – спедитор, наело български превозвач, който след натоварване на стоката не я е доставил и не е осъществявил контакт със спедитора. Бяха отправени претенции към застрахователя по предоставената от транспортната компания застрахователна полица, която на първо място се оказа, че не покрива въпросния риск – кражба, и на второ място – е подправена, не е издадена от застрахователя за посочения период, а за изтекъл такъв и не е валидна. С оглед на това бяха предприети действия по предявяване на претенция по CMR, което постави като изискване изтичането на едномесечен срок от датата, на която е следвало да се достави стоката. Доверителя ни бе обезщетен по общия ред на CMR конвенция.

Практика: Застрахователно право

Връзка с други практики: Административни процедури регулация

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник, Николай Радев - Старши асоцииран адвокат
Консултации по повод на инициирано производство пред Комисия за защита на конкуренцията във връзка с твърдения за нелоялни търговски практики при разпространение на рекламни клипове в българския телевизионен ефир

Екипът ни беше ангажиран от един от производителите на снаксове в България по повод на инициирано производство пред Комисия за защита на конкуренцията по разследване на твърдяни нелоялни търговски практики при разпространение на рекламни клипове в българския телевизионен ефир. Консултациите включваха и отправено до Върховен административен съд искане за спиране на незабавното изпълнение на решение на Комисията за защита на конкуренцията, с което беше спряно излъчването на рекламни клипове на продуктите на клиента ни, които се ползват с изключителна популярност сред потребителите, а случаят имаше голям медиен отзвук.

Практика: Административни процедури и обществени поръчки

Връзка с други практики: Съдебни спорове и Процесуално представителство, Конкурентно право

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник, Силвия Спасова - Старши асоцииран адвокат
Консултации по повод на нелоялни търговски практики при разпространение на рекламни материали

Екипът ни беше ангажиран с консултации на един от производителите на снаксове в България по повод на инициирано производство по разследване на твърдяни нелоялни търговски практики при разпространение на рекламни материали. Дейността ни включи и отправено до Върховен административен съд искане за спиране на незабавното изпълнение на решение на Комисията за защита на конкуренцията, с което беше спряно излъчването на рекламни клипове на продуктите на клиента ни, които се ползват с изключителна популярност сред потребителите, а случаят имаше голям медиен отзвук.

Практика: Конкурентно право

Връзка с други практики: Съдебни спорове, Административни процедури и регулация

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник, Силвия Спасова - Старши асоцииран адвокат
Консултации във връзка с адаптацията на чуждестранно предаване по българско радио и телевизия

Екипът ни консултира клиент във връзка с признаването на авторски права на изпълнител при договор за поръчка и договор за изработка по българското право, както и приложимостта на познатия в американското право договорен институт „work made for hire“ в България. Анализът касае адаптацията на чуждестранно предаване по българско радио и телевизия и поставя интересни въпроси относно авторските права на чуждестранни лица, които не са граждани на Европейския съюз или Европейската икономическа общност. Екипът ни извърши проучване на приложимото материално право и компетентен съд с оглед нормите на международното частно право и възможностите за предявяване на искове за защита на авторство и обезщетение пред българските и американските съдилища.

Практика: Интелектуална и индустриална собственост

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Подпомогнахме наш дългогодишен клиент при извършване на корекция на декларираната отчетна стойност на нежилищен недвижим имот

Предоставихме правно становище на наш клиент по Закона за местните данъци и такси, относно погрешно деклариран с по-висока отчетна стойност нежилищен недвижим имот, представляващ сградоцентрала на ВЕЦ. В отчетната стойност на имота погрешно са били осчетоводени стойности по извършени дейности по инжекционни работи, които не се отнасят до дейности, свързани с изграждането на сградоцентралата и съответно не формират нейната отчетна стойност. Подпомогнахме клиента при подаване на коригираща декларация за имота, възоснова на която бе намалена отчетната му стойност - основа за определяне на размера на местните данъци и такси, и му оказахме правно съдействие при извършената ревизия.

Практика: Данъчно право

Връзка с други практики: Административни процедури и регулация

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник
Предоставихме консултации по международно данъчно планиране, прилагане на СИДДО и ДДС въпроси относно проект, свързан с недвижими имоти

„Кинкин и партньори” консултира възникващите в България данъци при препродажбата на недвижими имоти, закупени в България от чуждестранни граждани, включително чрез българско или чуждестранно дружество. Консултациите ни обхванаха данъците върху печалбата и доходите, както и данъчните последици по ДДС.

Практика: Данъчно право

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Данъчно облагане на търговско представителство на чуждестранна компания в България

Предоставихме правно становище относно данъчното облагане на търговско представителство на швейцарско дружество. Екипът ни извърши анализ на данъчните задължения, които биха възникнали в хипотезата на осъществяване на дейност на чуждестранно дружество чрез търговско представителство в България. Разгледахме данъчните последици по СИДДО между България и Швейцария, по ЗКПО и по ЗДДС във връзка с дейността на търговското представителство, както и облагането по ЗДДФЛ на доходите, които ръководителят на търговското представителство получава въз основа на трудов договор и граждански договор.

Практика: Данъчно право

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Представлявахме наш клиент при обжалване на ревизионен акт относно непризнат данъчен кредит поради твърдяна от данъчните органи липса на реалност на доставките

Представлявахме наш клиент при съдебно обжалване на ревизионен акт по Закона за данък върху добавената стойност, с който данъчните органи бяха отказали възстановяване на ДДС на дружеството. Предмет на спора с данъчната администрация е реалността на доставки на услуги, респективно, наличието на данъчно събитие съгласно чл. 25 от ЗДДС. Анализирахме и възможността за подаване на жалба пред Европейския съд по правата на човека, Страсбург.

Практика: Данъчно право

Връзка с други практики: Съдебни спорове

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник
Консултирахме наш дългогодишен клиент по широка гама данъчни въпроси, включително данъчно планиране

Предоставихме консултации на наш дългогодишен клиент по различни данъчни въпроси във връзка с прилагането на местното данъчно законодателство в материята на подоходното облагане, косвените данъци, местните данъци и такси и данъка при източника върху лихви по кредити, отпуснати на дружеството, както и консултации по данъчно планиране, с оглед реализирането и финансирането на голям инвестиционен проект на дружеството. Консултациите са част от пълното правно обслужване на клиента във връзка с финансиране на проект за придобиване и въвеждане в експлоатация на търговски и бизнес център на стойност 16 милиона евро. Екипът на адвокатското дружество бе ангажиран с извършването на подробен правен анализ на компанията-собственик на проекта за строителство на търговския и бизнес център.

Практика: Данъчно право

Връзка с други практики: Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство, Банки и финанси, Корпоративно право. Ликвидация и несъстоятелност. Търговски сделки

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Изследване на възможностите за присъединяване към електроразпределителната мрежа на изградени и въведени в експлоатация обекти. Сключване на договори за продажба на произведената електрическа енергия.

Във връзка с преуреждане на нормативната база в енергийния сектор консултирахме възможностите за присъединяване на вече изградени енергийни обекти към електроразпределителната мрежа, сключване на предварителни и окончателни договори за присъединяване на такива обекти, както и сключване на договори за продажба на произведената електрическа енергия.

Практика: Енергетика и околна среда

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник
Консултирахме необходимостта от лицензиране на производители на електрическа енергия, чийто проекти включват повече от един самостоятелни обекти с единична инсталирана мощност под 5 MW, но с обща инсталирана мощност над 5 MW

Във връзка с навлизането в енергийния сектор на производството на енергия от възобновяеми енергийни източници консултирахме и анализирахме необходимостта от лицензиране на производителите на електрическа енергия, чийто проекти се състоят от повече от един енергийни обекти всеки с единична инсталирана мощност под 5 MW, но с обща инсталирана мощност над 5 MW. С наша помощ бе създадена трайна практика на енергийния регулатор относно лицензиране на енергийните предприятия със сходни случаи.

Практика: Енергетика и околна среда

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник
Участваме в определяне на преференциалната цена за изкупуване на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници

По повод определяне на преференциална цена за изкупуване на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници за технология, въведена за пръв път в България, от 2009 г. ежегодно активно участваме в процедурите пред Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. През 2009 г. във връзка с въведените в експлоатация обекти на наш клиент регулаторът прие самостоятелна преференциална цена за изкупуване на енергията, произведена от специфичен вид ВЕИ при използване на специфичната технология. От 2009 г. активно участваме със становища относно правилното прилагане на нормативните разпоредби в процедурата пред Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по ежегодната актуализация на преференциалните цени за изкупуване на произведената от ВЕИ електрическа енергия.
Осъществяваме процесуалното представителство на нашите клиенти в открити производства по оспорване на решенията за определяне на цена, основно с оглед незачитане от страна на регулатора на представени становища.

Практика: Енергетика и околна среда

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник
Консултации по повод сходство с регистриран промишлен дизайн на Общността

Консултирали сме наш клиент, производител на опаковъчни машини, във връзка с възможните претенции на друго дружество, регистрирало сходен с произвежданите от доверителя ни машини промишлен дизайн на Общността по смисъла на Регламент 6/2002 г. на Съвета от 12 декември 2001 година относно дизайните на Общността и Регламент 2245/2002 г. на Комисията за прилагането му. Проучванията включваха изследване на предпоставките за наличие на сходство, водещо до нарушение на чужд промишлен дизайн, възможностите за иницииране на съдебно производство или подаване на сигнал по административен ред срещу нашия клиент, както и другите правни средства за защита съгласно европейското законодателство. Изследвали сме нормативната уредба и актуалната практика на Съда на Европейския съюз относно възможните искове за установяване на нарушение на регистриран промишлен дизайн, обезщетение за вреди, изземване и унищожаване на сходната продукция, както и възможните привременни мерки, условията за тяхното допускане и средствата за защита срещу тях в евентуален бъдещ съдебен процес.

Практика: Интелектуална и индустриална собственост

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник, Николай Радев - Старши асоцииран адвокат
Анализирахме възможностите за структуриране на финансиране

Участвахме в структуриране на финансиране от страна на дружество-майка с чуждестранно участие в полза на българско инвестиционно дружество, представляващо публично-частно партньорство. Предоставихме консултации и относно възможностите за бъдещо капитализиране на отпуснатите финансирания в капитала на инвестиционното дружество.

Практика: Банки и финанси

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник
Преструктуриране и увеличение на финансиране

Консултирахме процедура по преструктуриране и увеличение с 360 000 евро (от 740 000 евро на 1 100 000 евро) на размера на инвестиционно финансиране, отпуснато от една от най-големите български банки. С оглед на промяната в размера на отпуснатото финансиране подготвихме и обезпечения, които дружеството-инвеститор предостави в полза на финансиращата институция – залог на търговско предприятие, ипотеки и др.

Практика: Банки и финанси

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник
Представителство на клиент във връзка с претенции по запис на заповед, съдържащ неистински подпис и особеностите във връзка с разпределение на доказателствената тежест за наличието на кауза и необходимостта от такава

Екипът ни представлява клиент, дружество - търговец на захарни изделия на едро и дребно, по дело във връзка със запис на заповед, за който ищецът претендира, че е издаден от клиента ни. Доверителят ни не разпознава записа на заповед, за който се твърди, че е подписан от управителя на дружеството, починал няколко месеца преди завеждането на иска. Екипът ни провежда защитата като излага аргументи и доказателства, че положеният подпис е неавтентичен и не е полаган от управителя. Първата инстанция отказва извършването на експертиза и уважава иска. Адвокатите ни обжалват решението пред апелативен съд. Апелативната инстанция допуска експертиза на подписа. Първоначалната експертиза установява вероятност подписът да е бил поставен от управителя на дружеството. Екипът ни настоява за повторна експертиза от три вещи лица, която да се извърши от Научноизследователския институт по криминалистика и криминология, към Министерството на вътрешните работи. Тройната експертиза установява, че подписът не е положен от лицето, посочено в документа. Адвокатите ни изискват при разпределение на доказателствената тежест да се задължи ищецът да посочи наличието на кауза,доколкото ответника твърди, че такава не е налице и не би могъл да доказва отрицателен факт – именно липсата на кауза. В допълнение се представят и аргументи за липса на основание за издаване на записа на заповед, тъй като между страните липсват валидно сключени или съществуващи взаимоотношения, за чието изпълнение да бъде издаден процесният запис на заповед. Страните повдигат спор за каузалността на записа на заповед и необходимостта от наличието на конкретна кауза за задължаване на дружеството. Двете страни се позовават на практика на Върховния касационен съд, която е послужила за образуване на тълкувателно дело по поставените въпроси за каузалността.
Апелативният съд отменя решението на първоинстанционния и отхвърля иска.

Практика: Съдебни спорове и Процесуално представителство

 

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник, Николай Радев - Старши асоцииран адвокат
Преодоляване на затруднения по връчване на съдебни книжа във връзка с влизане в сила на съдебно решение и преодоляване на спиране на въвод във владение в изпълнителен процес посредством обезпечение на бъдещ иск

Екипът ни представлява компания, която притежава и управлява голем търговски и бизнес център, във връзка с дело за освобождаване и предаване на отдадени под наем помещения. Наемател на всички офисни помещения в търговския и бизнес център в нарушение на сключения договор за наем е пренаел помещенията на трети лица. Договорът за наем е бил прекратен едностранно поради неизпълнение – незаплащане на дължимия наем и е отправена покана за освобождаване на помещенията и предаване на държането им. Наемателят отказва, вследствие на което адвокатите ни завеждат иск пред компетентния съд за освобождаване и предаване на отдадени под наем помещения. Искът е уважен на първа и въззивна инстанция и съдебното решение влиза в сила.Поради трудности относно връчването на разпорежданията на съда по делото адвокатите ни изискват от съда да приложи специална разпоредба в Гражданско-процесуалния кодекс, съгласно която съобщенията се считат връчени в случай,че адресатът не може да се намери в рамките на 1 месец на адрес, на който веднъж е било връчвано съобщение.
Възоснова на влязлото в сила съдебно решение е издаден изпълнителен лист в полза на клиента ни, а Адвокатското дружество поема представителството му и в изпълнителното производство. Длъжникът инициира действия за спиране на въвода във владение и обезпечава свой бъдещ иск за неустойка от разваления договор за наем, посредством обезпечителна мярка спиране на изпълнението. Адвокатите ни успешно обжалват обезпечителната мярка и въззивният съд я отменя. При обжалването е развит довод, че неустойката би се дължала при неправомерно прекратяване на договора от наемодателя и лишаване от възможността да се ползва помещението от наемателя, което от своя страна би довело до отхвърляне на иска за връщане на държането, тъй като самия договор не би бил прекратен. За окончателното разрешаване на спора екипът ни участва в изпълнителните действия на частния съдебен изпълнител относно въвода във владение върху целия търговски център.

Практика: Съдебни спорове и Процесуално представителство

Връзка с други практики: Недвижими имоти. Устройствено регулиране и строителство

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник, Николай Радев - Старши асоцииран адвокат
Представителство в производство за обезщетение за вреди, поради настъпване на природно бедствие, в това число и производствена загуба, формулирана от застрахователя като пропусната полза

Екипът ни представлява и консултира по широк кръг въпроси водеща инвестиционна компания в областта на енергетиката, развиваща проект за изграждане и експлоатация на девет руслови МВЕЦ по река Искър. Проектът, започнал през 2005, е разделен на три фази и пет от електроцентралите вече функционират. Поради интензивни валежи и повишаване на водите на река Искър една от 5-те МВЕЦ бива наводнена, което води до вреди ,в това число замяна на турбината и производствена загуба – спиране на процеса на производство на електрическа енергия. Адвокатите ни предявиха претенции към застрахователя, който първоначално отказа да заплати обезщетение с довода, че събитието не попада в предвидените по полицата случаи. След анализ и подробно изложение, както по отношение на приложеното поле на полицата, така и на съдебната практика по поставените въпроси, и изразяване на готовност за предприемане на съдебни действия застрахователят изплати обезщетение в пълен размер.

Практика: Застрахователно право

Връзка с други практики: Административни процедури и регулация

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник, Николай Радев - Старши асоцииран адвокат
Защита на международна комбинирана марка

Дружеството представлява чуждестранен клиент, предлагаща стоки и услуги, при извънсъдебното разрешаване на спор относно нарушение на международна комбинирана марка.
Работата ни включи подробен анализ на възможните процесуални средства за гражданскоправна и административноправна защита на клиента съгласно Закона за марките и географските означения и Закона за защита на конкуренцията.

Практика: Интелектуална и индустриална собственост

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Регистриране на домейн и марка пред Патентно ведомство

Екипът ни консултира клиент относно запазването на права и регистрирането на домейн и марка. Извършен е анализ в цялост на процедурата за регистрация, предпоставките за осъществяването им, включително описание на дейностите съгласно класовете по класификацията от Ница.
Екипът ни участва в административна процедура за обжалване на отказ на Патентно ведомство да регистрира домейн и запазена марка на българска компания, занимаваща се с разпространение на кабелна телевизия и интернет видео. В резултат на предоставената защита, Патентно ведомство отменя отказа си и допуска регистрацията.

Практика: Интелектуална и индустриална собственост

Връзка с други практики: Административни процедури и обществени поръчки

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Подпомогнахме наш клиент с данъчни консултации във връзка с недвижими имоти

Предоставихме консултации относно данъчните последици, включително по ДДС, във връзка с преструктуриране на дружество. Консултирахме от данъчна гледна точка и опциите за излизане от проект, свързан с недвижими имоти.

Практика: Данъчно право

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Консултирахме данъчното третиране на различни видове доходи

Предоставихме консултации, свързани с данъчното третиране на различни видове доходи, получени от юридически и физически лица. Анализирахме и прилагането на СИДДО между България, Русия и трети страни.

Практика: Данъчно право

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Договор за заем с Европейската банка

Подпомагаме наш клиент при сключване, изпълнение и изменение на условия по договор за заем, сключен с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). С наше участие успешно бе проведена процедура по предоговаряне на условията и размера на отпуснатото финансиране, което е в размер на 75 000 000 евро. Активно участваме и в процедурата по предоставяне на съответните обезпечения в полза на ЕБВР, като през 2013 г. бе извършена поредната процедура по предоставяне на обезпечения. По възлагане представляваме клиента в отношенията с ЕБВР.

Практика: Банки и финанси

Връзка с други практики: Енергетика и околна средаКорпоративно право. Ликвидация и несъстоятелност. Търговски сделки

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник
Изкупуване на единици редуцирани емисии

Екипът ни консултира финансиране на инвестиционен проект за изграждане и експлоатация на енергийни обекти, произвеждащи електроенергия от възобновяеми източници чрез използване на механизма "Съвместно изпълнение" по чл. 6 от Протокола от Киото. Финансирането е осигурено посредством сключване на Договор за изкупуване на единици редуцирани емисии в размер на около 3 200 000 евро. Единиците редуцирани емисии се закупуват от ЕБВР от името на Кралство Холандия, тъй като банката управлява Холандския фонд за сътрудничество за намаляване на емисиите съгласно Споразумение за сътрудничество от 27 октомври 2003 г., сключено между ЕБВР и Кралство Холандия.

Практика: Банки и финанси

Връзка с други практики: Енергетика и околна среда

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник
Представителство на клиент във връзка с обжалване на солидарна отговорност по ЗДДС

Дружеството представлява клиент, който притежава и управлява търговски и бизнес център в производство, касаещо отговорността му по ЗДДС. Съгласно тълкуването на данъчните органи доверителят ни е солидарно отговорен със съконтрахента си относно дължимия данък добавена стойност. Адвокатите на дружество осигуриха процесуално представителство за защита на интересите на клиента както при административното обжалване на данъчния ревизионен акт пред НАП, така и пред Върховния административен съд. След изчерпването на процесуалните възможности за обжалване в България, Дружеството подаде жалба от името на клиента пред Европейския съд за правата на човека – за системно нарушаване на европейското право от всички административни и съдебни инстанции, което води до нарушаване на правото на справедлив процес.

Практика: Съдебни спорове и Процесуално представителство

Връзка с други практики: Данъчно право

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник, Силвия Спасова - Старши асоцииран адвокат
Консултации по повод регистрация на марка пред Патентно ведомство, която се ползва с известност на територията на Република България

Екипът ни стартира процедура пред Патентно ведомство по признаване на търговска марка на клиент като ползваща се с известност на територията на Република България. Производството приключи през 2010 г. с решение на Патентно ведомство за признаване на искания статут на търговската марка. Клиeнтът ни е един от големите агрохимични производители в България (създаден през 1932), с когото работим от много години.

Практика: Административни процедури и обществени поръчки

Връзка с други практики: Интелектуална и индустриална собственост

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник
Представителство на клиент, производител на енергия от възобновяеми източници, във връзка с уреждане на спор с електроразпределително предприятие относно заплащането на цената на съоръжения за присъединяване към електрическата мрежа

Адвокатското дружество представлява клиент, инвестиционна компания в областта на енергията от възобновяеми източници, в съдебно производство образувано във връзка с иск срещу електроразпределително предприятие за покупно-продажната цена на съоръжения за присъединяване към електрическата мрежа, построени от клиента ни и впоследствие продадени на разпределителното предприятие съгласно разпоредбите в областта на енергетиката. Ответникът отказа да заплати покупната цена с мотива, че прави прихващане с такси, които се дължат за достъпа до електроразпределителната мрежа въз основа на решение на ДКЕВР, отменено от Върховния административен съд. Адвокатите на дружеството осигуриха обезпечение на иска чрез запор на сметките на електроразпределителното предприятие. За допускане на обезпечението беше направено тълкуване на решения на ДКЕВР за ретроактивното действие на отменителното решение на Върховния административен съд за таксата за достъп до електроразпределителната мрежа и за компенсаторните мерки във връзка с промените на такса достъп до електропреносната мрежа.

Практика: Съдебни спорове и Процесуално представителство

Връзка с други практики: Енергетика и възобновяеми енергийни източници

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник, Николай Радев - Старши асоцииран адвокат
Защита на клиент във връзка с иск за вреди по предварителен договор

Екипът ни защитава клиент, водещ производител на електроенергия от възобновяеми източници, по предявен срещу него иск за вреди, които ищецът – съконтрахент на клиента ни, твърди че е претърпял поради невъзлагане на проектирането на три ВЕЦ-а въпреки наличието на подобна клауза в предварителен договор между страните. Основните възражения срещу иска са, че макар такава клауза действително да съществува, условията за изпълнението й не са били изпълнени. Адвокатите ни посочиха, че като пропусната полза от неплатено възнаграждение би могла да се счита единствено нетната печалба след приспадане на разходите за извършването на работата, а не самата цена по договора за проектиране, която претендира ищеца. Първоинстанционният съд уважи доводите ни и отхвърли иска, а апелативната инстанция потвърди първоинстанционното решение.

Практика: Съдебни спорове и Процесуално представителство

 

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник, Николай Радев - Старши асоцииран адвокат
Процесуално представителство на клиент в арбитражно производство във връзка с неизпълнение на задължения по договор за изграждане и пускане в експлоатация на ВЕЦ

Екипът на „Кинкин и партньори“ представлява клиент, водеща инвестиционна компания в областта на енергетиката, в арбитражно производство, инициирано срещу него от изпълнител на инженерингови услуги във връзка с претенции за вземания за инженеринг и пускане в експлоатация на МВЕЦ. В ответ на предявения иск адвокатите на Дружеството предявиха насрещни искове за вреди в размер надхвърлящ размера на исковата претенция - за некачествено, забавено изпълнение, както и за пълно неизпълнение на задължения на съконтрахента, като размерът бешее допълнително увеличен вследствие на събраните по делото доказателства – експертизи за размера на претърпените вреди. Посредством предявения насрещен иск и неговата правна формулировка бе избегнато ограничението на отговорността на изпълнителя по договора за изработка и се претендираха реално претърпени загуби, породени от некачественото, забавено изпълнение и/или пълно неизпълнение.

Практика: Съдебни спорове и Процесуално представителство

 

Адвокати по случая: Владимир Кинкин - Съдружник, Николай Радев - Старши асоцииран адвокат
Представителство на клиент при обжалването на решение на ДКЕВР за одобряване на Общи условия за достъп на производителите на електроенергия от възобновяеми източници до електроразпределителната мрежа

Дружеството ни обжалва от името на наш клиент, водеща инвестиционна компания в областта на енергетиката, решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за одобряване на Общи условия за достъп на производителите на електроенергия от възобновяеми източници до електроразпределителната мрежа на електроразпределително предприятие от България. Върховният административен съд прекрати производството с мотива, че решението на ДКЕВР няма характер на административен акт и не съществува интерес от обжалването му, тъй като клиентът ни не е бил страна в административното производство. Адвокатите ни успешно обориха наложената незаконосъобразна практика на ВАС относно наличието на правен интерес, като обосноваха правния интерес на клиента в съответствие с Конституцията и тълкувателно решение на Конституционния съд. Делото беше върнато за разглеждане по същество.

Практика: Съдебни спорове и Процесуално представителство

Връзка с други практики: Околна среда и природни ресурси, Енергетика и възобновяеми енергийни източници

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник, Николай Радев - Старши асоцииран адвокат
Консултации във връзка със закупуването на софтуерни лицензии

Екипът ни консултира клиент във връзка със закупуването на софтуерни лицензии на водещ разработчик на операционни системи. Извършен е анализ на цялостната политика на компанията за продажба на софтуер към бизнес клиенти, включително, но не само, на възможностите, съдържанието и обема на предоставените с лиценза права, както и на различните опции за закупуване на софтуер за бизнеса.
Адвокати от дружеството взеха участие в извънсъдебното уреждане на спор по повод на закупени лицензии от клиента, при обновяването на които официален представител на чуждестранна софтуерна компания за България е нарушил фирмените си политики относно необходимия брой на закупени лицензии и компютри.

Практика: Интелектуална и индустриална собственост

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник
Представителство на клиент при обжалване на решение на ДКЕВР за определяне на преференциални цени за изкупуване на електроенергия

Екипът ни осъществи процесуално представителство на клиент, водещ производител на електроенергия от възобновяеми източници, при обжалването на решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за определяне на преференциални цени за изкупуване на електроенергия за периода 01.07.2012 – 30.06.2013 г. Върховният административен съд прекрати делото и потвърди прекратяването на втора инстанция. Адвокатите ни успешно проведоха производство за отмяна на прекратителното разпореждане и делото беше върнато за разглеждане по същество. Основанията за обжалване на решението на ДКЕВР бяха че не са отчетени техническите и икономическите специфики на изграждането и експлоатацията на руслови МВЕЦ при определянето на преференциалните цени.

Практика: Съдебни спорове и Процесуално представителство

Връзка с други практики: Околна среда и природни ресурси, Енергетика и възобновяеми енергийни източници

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник
Представителство на клиент във връзка с обжалвани разрешителни за водовземане

Представлявахме наш клиент, водещ производител на електроенергия от възобновяеми източници, при защитата на издадени му разрешения за водовземане от Басейновата дирекция за управление на водите – гр. Плевен, обжалвани от неправителствена организация, действаща в сектор защита на околната среда. Първоначално производството се разви по административен ред пред министъра на околната среда и водите, където екипът ни представи становище за липса на правен интерес от обжалването. Становището беше уваженото и жалбите бяха отхвърлени като недопустими.
Решението на министъра беше обжалвано пред Върховния административен съд, като с окончателно решение жалбите бяха отхвърлени и беше потвърдено решението на министъра на околната среда и водите и административните актове влязоха в сила.

Практика: Съдебни спорове и Процесуално представителство

Връзка с други практики: Околна среда и природни ресурси

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник, Сияна Велева - Правен консултант
Представителство на клиент във връзка със съвместимостта на инвестиционен проект със защитени територии по „Натура 2000“

Представляваме наш клиент - водеща инвестиционна компания в областта на енергетиката, по проект за изграждане на 9 руслови МВЕЦ по поречието на река Искър в качеството му на трето заинтересовано лице в производство за обжалване на решение за съвместимост на проект за изграждането руслови МВЕЦ по река Искър със защитени територии по Натура 2000. Съдебната процедура е инициирана през 2013 година пред тричленен състав на Върховния административен съд от името на природозащитни организации срещу министъра на околната среда и водите. Клиентът ни е привлечен като трето заинтересовано лице по случая, тъй като обжалваното решение определя проекта му за изграждане на руслови МВЕЦ като съобразен със статуса на засегнатите територии от мрежата на Натура 2000.

Практика: Съдебни спорове и Процесуално представителство

Връзка с други практики: Околна среда и природни ресурси, Енергетика и възобновяеми енергийни източници

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник, Силвия Спасова - Старши асоцииран адвокат
Защита на право на преждеползване на търговска марка относно продукти на химическата промишленост

Екипът ни консултира клиент във връзка с установяване на преждеползване и заличаване на регистрирана от друго дружество търговска марка в областта на химическата промишленост. Случаят се развива, когато в правната регламентация на интелектуалната собственост се извършва преход от ЗТМПО към ЗМГО, съдържащ съществени изменения на уредбата на търговските марки. Двете страни претендират, че използват съответната марка в продължение на десетилетия, като произвеждат и продават носещи я продукти. Адвокатите на дружеството успешно защитават тезата, че клиентът се явява лице, което е ползвало нерегистрирана марка по чл. 9 от ЗТМПО (отм.). Делото се развива пред три инстанции и завършва с успешната защита на правото на преждеползване на клиента, регистриране на марката и запазване на всички права за производство и разпространение на химическите продукти, които я носят, както и заличаването на търговската марка на ответното дружество.

Практика: Интелектуална и индустриална собственост

Връзка с други практики: Съдебни спорове и процесуално представителство

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник
Представителство на клиент във връзка с обжалване на отказ на ДКЕВР за издаване на сертификат за произход на електроенергия възобновяеми източници

Представлявахме наш клиент - водеща инвестиционна компания в областта на енергетиката, по проект за изграждане на 9 руслови МВЕЦ по поречието на река Искър, в производство за обжалване на отказ на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да разгледа искане на клиента ни за издаване на сертификат за произход на електроенергия от възобновяеми източници, произведена в предходен период.
С решението си тричленен състав на Върховния административен съд отмени отказа и върна делото за ново разглеждане на искането. Решението е обжалвано от държавния регулатор пред петчленен състав на ВАС, който потвърждава решението на първата инстанция.

Практика: Съдебни спорове и Процесуално представителство

Адвокати по случая: Адриана Начева - Съдружник, Силвия Спасова - Старши асоцииран адвокат