Практика

open all | close all

Енергетика и околна среда

Ние в Кинкин & Партньори имаме богат опит в сферата на енергийното право и пазар, който ни позволява да предлагаме решения, съобразени с индивидуалните нужди на всеки клиент. Осъществяваме цялостно правно обслужване в сферата на производството и търговията с електрическа енергия, произведена както от възобновяеми и алтернативни енергийни източници – вятърни и фотоволтаични паркове, водноелектрически централи, геотермални централи и биомаса, така и от конвенционални източници, или по комбиниран начин.

Имаме богат опит при предоставянето на консултации, свързани с реализацията в цялост на инвестиционни намерения в сферата на енергийните източници – от осъществяването на процедурите по устройствено регулиране и изграждане на енергийни мощности до етапа на въвеждане в експлоатация на съответните обекти, присъединяване към електроенергийната мрежа, експлоатация на съоръженията и търговия с произведената електроенергия на регулиран пазар и по свободно договорени цени.

Имаме дългогодишна практика в правните услуги в сферите производство и търговия с топлинна енергия, и доставка, и търговия с природен газ. Предоставяме консултации и по отношение на производството и продажбата на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, чрез т. нар. когенерация.

Екип

Адриана Начева Съдружник email (+359 2) 981 91 96
Сияна Велева Правен консултант email (+359 2) 981 91 96
Дилян Колев Старши асоцииран адвокат email (+359 2) 980 34 75
Светлана Мандева Офис мениджър email (+359 2) 980 34 75
Ивета Иванова Стажант-адвокат email 02 980 34 75