Практика

open all | close all

Конкурентно право

Екипът на Кинкин & Партньори предоставя правна помощ и защитава правата на своите клиенти в сферите на антитръстовото законодателство и правилата за лоялна конкуренция. Осигуряваме предварителен анализ на планирани споразумения и бизнес поведение на нашите клиенти с оглед съблюдаване на нормативните разпоредби. Съветваме клиентите си за следване на търговски стратегии в съответствие с нормативните разпоредби и правилата за лоялна конкуренция и им предлагаме защита и процесуално представителство в случаи на нелоялно поведение от страна на техни конкуренти.

Екипът ни осигурява процесуално представителство в инициирани производства и разследвания на регулаторния орган за наличие на непозволени споразумения като предоставя и защита при разследвания и проверки на регулаторния орган.

В случаи на концентрация на стопанска дейност предоставяме правни консултации като извършваме предварителна оценка за наличие на предпоставки за предварително уведомяване и оказваме съдействие за изготвяне на необходимите уведомления пред регулаторния орган. Осъществяваме процесуално представителство и защита в случаи на инициирани производства за контрол върху концентрациите.

Предоставяните от Кинкин & Партньори услуги в сферата на конкурентното право обхващат:

• консултации и предварителен анализ на търговските стратегии и договорни отношения на клиента с оглед правилата за лоялна конкуренция и антитръстовото законодателство;

• правна помощ и процесуално представителство в случаи на нарушения на правилата за лоялна конкуренция;

• правна помощ и консултации с оглед забраната за злоупотреба с монополно и господстващо положение;

• консултации и процесуално представителство във връзка с инициирани производства за нарушение на антитръстовите правила;

• участие и правна помощ в хода на извършвани от регулатора претърсвания и изземвания на доказателства;

• оценка на риска от възникване на условия за контрол върху концентрациите на стопанска дейност, изготвяне на уведомления и участие в процедури по издаване на разрешителни от регулаторния орган;

• процесуално представителство пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд в производства по Закона за защита на конкуренцията.

Екип

Владимир Кинкин Съдружник email (+359 2) 980 34 75
Силвия Спасова Старши асоцииран адвокат email (+359 2) 980 34 75
Пенка Попова Асоцииран адвокат email (+359 2) 981 91 96
Домна Манчева Асоцииран адвокат email 02 980 34 75
Светлана Мандева Офис мениджър email (+359 2) 980 34 75