Практика

open all | close all

Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство

Екипът на Кинкин & Партньори има дългогодишен опит в областта на сделките с недвижими имоти. В компетентността на адвокатите от дружеството влиза консултирането по въпроси в областта на устройственото регулиране и строителството. Широкият кръг от услуги, които предлагаме в тази сфера, включва консултации в процеса на придобиване на недвижима собственост в Република България, както и в случаите на последваща реализация на инвестиционни проекти в сферата на хотелиерството и туризма, строителството и управлението на офис и търговски сгради, промишлено строителство, спортни съоръжения и проекти, свързани с възобновяемите енергийни източници.

Дружеството предлага комплекс от услуги по отношение на недвижимите имоти като предмет на различни по вид сделки и инвестиционни проекти. Оказваме правно съдействие от момента на проучването на правния и устройствения статут на имота, през структурирането на сделката по придобиване/продажба, преговорите за сключване на договори, преценката на данъчните аспекти на сделката (включително правно консултиране с оглед финансирането й), до финализирането на проекта по оптималния за клиента начин. Консултираме нашите клиенти във всички етапи на осъществяване на намеренията им – правен анализ на собствеността, устройствено регулиране и планиране, промяна на предназначението на земеделски земи, оценка за въздействие върху околната среда, снабдяване с нужните разрешителни, въвеждане в експлоатация.

Екип

Адриана Начева Съдружник email (+359 2) 981 91 96
Сияна Велева Правен консултант email (+359 2) 981 91 96
Дилян Колев Правен консултант email (+359 2) 980 34 75
Ивета Иванова Младши адвокат email 02 980 34 75
Светлана Мандева Офис мениджър email (+359 2) 980 34 75