Практика

open all | close all

Право на интелектуална собственост

Екипът на Кинкин & Партньори предоставя правни услуги за цялостна защита на права върху обекти на интелектуална собственост в съответствие с разпоредбите на националното законодателство, общностното право и приложимите международни споразумения. Предлагаме консултации и съдействие при регистрации на търговски марки, промишлени дизайни, изобретения и полезни модели, осигуряваме последващи консултации, както и процесуално представителство за защита на нарушени права. Нашият екип предоставя съвети при изготвяне на правни анализи по широкоспектърни проекти както във връзка със защита на права на клиента, така  и с оглед на предотвратяване на конфликт с чужди права на интелектуална собственост. Осъществяваме представителство пред компетентните административни и съдебни органи в случаи на нарушени права.

Кинкин & Партньори предоставя богата гама от услуги в областта на интелектуалната собственост, сред които:

• предварително проучване за наличие на по-ранни права върху обекти на индустриална собственост (търговски марки и промишлен дизайн) и анализ на получените резултати;

• консултации във връзка с процедури по регистрация и изготвяне на необходимите заявки (за търговски марки и промишлен дизайн) пред Патентното ведомство на Република България, Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар, Международното бюро на Световната организация по интелектуална собственост;

• подготвяне на документи за последващи промени (прехвърляне на собствеността, смяна на адрес и собственик, подновяване на регистрацията, обременяване с тежести);

• предоставяне на услуги по цялостно наблюдение на обекти на индустриална собственост (търговски марки и промишлен дизайн) и своевременно уведомяване на клиента при заявки за регистрация, застрашаващи правата и интересите му;

• консултации във връзка с процедури по оспорване на регистрацията на марки и дизайни (заличаване, отмяна и процедура по опозиция) и подготвяне на молби и възражения;

• регистрация на домейни при съблюдаване и анализ както за спазване на правата на интелектуална собственост на клиента, така и за предотвратяване на възможността за нарушаване на чужди права;

• консултации и изготвяне на договори за разпореждане с права на индустриална собственост, сключване на лицензионни договори, правен анализ на необходимите процедури за прехвърляне на права върху обекти на индустриална собственост при различни форми на преобразуване на търговски дружества;

• консултации и представителство пред Комисията за защита на конкуренцията в случаи на имитация на фирма, марка или географско означение, домейн или интернет страница;

• процесуално представителство пред компетентния съд при обжалване на решения на Патентното ведомство и на Комисията за защита на конкуренцията, както и във всички случаи на нарушени права върху обекти на интелектуална собственост.

Екип

Адриана Начева Съдружник email (+359 2) 981 91 96
Силвия Спасова Старши асоцииран адвокат email (+359 2) 980 34 75
Домна Манчева Асоцииран адвокат email 02 980 34 75
Светлана Мандева Офис мениджър email (+359 2) 980 34 75