Практика

open all | close all

Застрахователно право

Нашият екип има богат опит в областта на застрахователното право. Предоставяме на клиентите си правни консултации и съдействие по търговскоправни и регулаторни въпроси. През последното десетилетие има значително развитие на законодателството в сферата на имущественото и личното застраховане, на корпоративно и индивидуално ниво.

Професионализмът и традициите на Кинкин & Партньори отговарят адекватно на тази динамика. Широкоспектърната ни практика в тази област включва предоставяне на правни консултации и съдействие на български дружества, застрахователи от държави-членки на Европейския съюз, клонове на чуждестранни застрахователни дружества и застрахователни посредници, както и на потребители на застрахователни услуги.

С активното развитие на застрахователния пазар и влизането в сила на нови регулации в сектора бяха въведени засилени контролни мерки по отношение на разрешителния режим на регистриране и лицензиране на лица за извършване на дейностите по застраховане, презастраховане и застрахователно посредничество. Кинкин & Партньори има дългогодишен опит в представителството по различните процедури пред Комисията за финансов надзор, в това число изготвяне на необходимата документация и консултации относно покриването на законодателните изисквания при подаване на заявления за издаване на основен и допълнителни лицензии, обжалване на откази за издаване на лицензия или за регистрация на застрахователи, презастрахователи, застрахователни агенти и застрахователни брокери.

Работим с клиенти по изготвяне на общи условия на застрахователи, предлагаме съдействие при подготовка на всички видове застрахователни договори и свързаните с тях документи в областта на имущественото и личното застраховане. Предлагаме правен анализ и консултации на инвеститори, търговци и други потребители на застрахователни услуги по отношение на сключване на договорите, определяне на подходящ размер на застрахователно обезпечение, обхват на покрити рискове, изчисляване на застрахователни обезщетения и назначаване на технически експертизи. Реализирането на инвестиционни проекти често е свързано с поемането на големи рискове при финансирането и изпълнението им. Дългогодишната ни практика ни позволява да консултираме клиентите си при избор на най-подходящите застраховки и партньори при застраховането на проектите за постигане на максимална сигурност и адекватни гаранции за инвеститорите и кредиторите им.
Предоставяните от адвокатското дружество юридически услуги са свързани с:

• изготвяне на документация и представителство пред Комисията за финансов надзор в производството по регистрация и издаване на разрешения и лицензии на застрахователни компании, клонове на чуждестранни застрахователи, застрахователни брокери и посредници;

• изготвяне на общи условия на застрахователи, съдействие при подготвяне на всички видове застрахователни договори и свързаните с тях документи;

• консултации във връзка с текущата дейност на застрахователни и презастрахователни дружества и посредници и при преобразуване, прекратяване и прехвърляне на застрахователни портфейли;

• съдействие на застрахователни компании в отношенията им с надзорните органи, изготвяне на вътрешни правила и политики на застрахователни компании;

• консултации при сключване на застрахователни договори и реализиране на застрахователни претенции, свързани с настъпили застрахователни събития;

• предявяване на вземания за обезщетения срещу застраховател, представителство при преговори и изготвяне на документи във връзка с изплащане на застрахователни обезщетения;

• съдебно и арбитражно процесуално представителство по застрахователни спорове, произтичащи от договори за застраховка, размер и изплащане на застрахователни обезщетения, административни спорове, данъчни въпроси и обжалване на решения на Комисията за финансов надзор, медиация и преговори между заинтересованите страни.

Екип

Владимир Кинкин Съдружник email (+359 2) 980 34 75
Николай Радев Старши асоцииран адвокат email (+359 2) 980 34 75
Пенка Попова Асоцииран адвокат email (+359 2) 981 91 96
Светлана Мандева Офис мениджър email (+359 2) 980 34 75