Практика

open all | close all

Данъчно право

Адвокатите в Кинкин & Партньори притежават солиден опит в предоставянето на данъчноправни консултации и процесуално представителство по данъчни дела. Консултираме нашите клиенти по всички данъчни аспекти на тяхната дейност, както и по всички въпроси на данъчното облагане, възникващи при осъществявани от тях сделки, преобразувания, придобивания или други бизнес операции. Юридическите съвети в областта на данъчното право са съществена част от успешното реализиране на бизнес намеренията на нашите клиенти.

Важна част от предоставяните от нас правни услуги са и консултациите по данъчно планиране, включително по международно данъчно планиране и прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане. Екипът на адвокатското дружество има богат опит в предвиждането и анализирането на данъчните ефекти от предстоящи сделки, транзакции и бизнес операции, в които участват местни и чуждестранни лица,  както и в предлагането на оптималните от данъчна гледна точка варианти за тяхното осъществяване. Предоставяните от нас консултации обхващат данъчно планиране на дейността на търговски дружества, както и структуриране и преструктуриране на фирмени групи, проекти и бизнес от гледна точка на техните данъчни ефекти.

Екип

Владимир Кинкин Съдружник email (+359 2) 980 34 75
Николай Радев Старши асоцииран адвокат email (+359 2) 980 34 75
Пенка Попова Асоцииран адвокат email (+359 2) 981 91 96
Светлана Мандева Офис мениджър email (+359 2) 980 34 75