Практика

open all | close all

Административен процес, трудови спорове и интелектуална собственост

Във връзка с особеностите при разглеждането на административни и трудови спорове и спорове, свързани с обекти на интелектуалната собственост адвокатското дружество предлага специализирана защита, съобразена с Административнопроцесуалния кодекс. Подготвяме възражения и жалби срещу административни актове, адресирани както до компетентния административен орган, така и до  компетентния административен съд.

Услугите, които предлагаме в сферата на административния процес, трудовоправните спорове, споровете в областта на конкуренцията и обществените поръчки, включват:

• защита на работници/служители и на работодатели при трудови спорове;

• процесуално представителство по колективни трудови спорове;

• защита на интересите на клиентите при спорове, свързани с нарушения на права върху обекти на интелектуалната собственост;

• представителство пред данъчни органи, НАП, пред трети юридически лица и процесуално представителство пред всички съдебните органи;

• обжалване на процедури по провеждане на обществени поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията;

• обжалване на актове и действия на административни органи.

Екип

Владимир Кинкин Съдружник email (+359 2) 980 34 75
Силвия Спасова Старши асоцииран адвокат email (+359 2) 980 34 75
Домна Манчева Асоцииран адвокат email 02 980 34 75
Светлана Мандева Офис мениджър email (+359 2) 980 34 75