Практика

open all | close all

Трудово и осигурително право

Кинкин & Партньори има дългогодишен опит в областта на правното обслужване на работодатели и на служители по трудовоправни казуси.  Практиката ни в тази област е широкообхватна. Предоставяме юридически консултации още при изграждането на организационната структура на работодателя и изготвянето на релевантните вътрешни актове, свързани с организацията на работата, за да продължим с управлението на проекти, подготовката на документи и договори, свързани с подбора и обучението, с постоянните и временни назначения на персонал, даваме различни решения в областта на човешките ресурси, временната заетост и лизинга на работна сила.

Дружество консултира дейността на български и чуждестранни инвеститори на основата на действащите в страната международни актове, вътрешното и европейското законодателство и съдебната практика в областта на трудовото право.

Предлаганите от Кинкин & Партньори правни услуги в областта на трудовото право обхващат консултации при:

• определяне на организационната структура на работодателя, длъжностите и техните отговорности, изискванията във връзка с професионална квалификация и опит на служителите;

• наемане на служители, произтичащите от това задължения за оформяне на документи и предоставяне на информация на компетентни държавни органи;

• консултации на работодателя при изготвянето на документи, уреждащи вътрешната организация (щатното разписание, вътрешен трудов ред, схеми за придобиване и повишаване на професионалната квалификация и работната заплата и др.) и осигуряващи здравословни и безопасни условия на труд;

• консултации и участие в преговори във връзка с възникване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения в организацията;

• определяне на характера, упражняването на конкретните права и изпълнението на задълженията на всяка от страните по индивидуалните трудови договори съобразно изискванията на законодателството и договорите;

• прекратяване на трудовите правоотношения и уреждане на отношенията между страните, реализиране на дисциплинарна и имуществена отговорност;

• защита при уволнение;

• изготвяне на документи и представителство пред контролните органи по спазване на трудовото и свързаното с него законодателство;

• колективно договаряне, защита на интересите на работодателите и на служителите, сключване на колективни трудови договори, уреждане на колективни трудови спорове;

• извънсъдебно решаване на трудови спорове;

• процесуално представителство за водене на съдебни дела във връзка с дисциплинарна и имуществена отговорност, прекратяване на трудови договори, обезщетения и други трудови спорове.

Екип

Адриана Начева Съдружник email (+359 2) 981 91 96
Сияна Велева Правен консултант email (+359 2) 981 91 96
Дилян Колев Правен консултант email (+359 2) 980 34 75
Ивета Иванова Младши адвокат email 02 980 34 75
Светлана Мандева Офис мениджър email (+359 2) 980 34 75