Практика

open all | close all

Околна среда

В отговор на световните тенденции и постоянно развиващото се законодателство „Кинкин и Партньори” развива комплексна практика в областта на правото на околната среда. Целта на нашия екип е предоставяне на цялостно и фокусирано върху екологичните аспекти правно обслужване на клиентите ни, разработващи инвестиции в сферата на недвижимите имоти, енергетиката, химическата промишленост, проекти за екологично чисти технологии, ВЕИ проекти, инвестиции за ефективно използване на енергия, търговия с редуцирани емисии парникови газове.

Правото на околната среда се развива на различни нива – международно, в рамките на Европейския съюз и вътрешнодържавно, и навлиза във всички области на бизнеса, като стремежът е всеки инвестиционен проект - от началото до завършването му, да бъде съобразен с екологичните норми и изисквания. В областта на правото на околната среда предоставяме консултации на клиентите си във връзка с изискванията на екологичното законодателство при реализацията на проектите, както и за административните процедури за спазването му.

Предоставяните от нашия екип правни услуги са:

• консултации във връзка с екологично-правните аспекти и приложимата национална, общностна и международна правна рамка за опазване на околната среда за различните бизнес сектори;

• консултации във връзка с процедурата по оценка за въздействието върху околната среда за конкретното инвестиционно намерение, етапите при провеждането й, компетентните органи, както и възможностите за актуализация на преценки за необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда и решения по ОВОС във връзка с изменение на инвестиционно намерение;

• правни становища и консултации в процедурите по оценка за съвместимост на инвестиционно намерение с плановете за защита на защитени зони от националната мрежа Натура 2000, за обхвата и съдържанието на докладите за оценка на съвместимостта на намерението със защитените зони и изискванията във връзка с изготвянето им, съгласно действащото законодателство;

• консултации и становища относно необходимостта от провеждане на процедура по екологична оценка на планове и програми, включително във връзка с извършване на процедури по устройствено регулиране на територията;

• изследване и проучване дали инвестиционното намерение засяга територии, включени в границите на защитени територии, на режима на опазване в конкретната защитена територия и забранителните режими, предвидени в заповедта за обявяване на защитената територия и нейния план за управление, както и консултации във връзка с възможностите за снабдяване с разрешителни за извършване на различни дейности в границите на защитени територии, съдействие в процедурата и представителство пред административни органи;

• консултации и становища относно приложимите екологични норми в процедурите по устройствено регулиране на територията, промяна на предназначението на земеделски и горски територии и в процеса на строителството;

• защита и представителство в административни и съдебни процедури по въпроси, свързани с опазването на околната среда.

Екип

Адриана Начева Съдружник email (+359 2) 981 91 96
Сияна Велева Правен консултант email (+359 2) 981 91 96
Дилян Колев Правен консултант email (+359 2) 980 34 75
Ивета Иванова Младши адвокат email 02 980 34 75
Светлана Мандева Офис мениджър email (+359 2) 980 34 75