Практика

open all | close all

Разрешаване на спорове

Кинкин & Партньори осигурява квалифицирано процесуално представителство пред всички български съдилища, пред вътрешен и международен арбитраж. През годините адвокати от екипа на дружеството са защитавали успешно интересите на своите български и чуждестранни клиенти и са изградили сериозни традиции в сферата на съдебното и извънсъдебното разрешаване на търговски, граждански и административни спорове.
Вследствие на богатия професионален опит, натрупан от нашия колектив, се е обособил отдел от адвокати, специализирани в процесуалното представителство. Те са профилирани с оглед на предмета на делото и процедурата, по която се развива съдебният процес. За всеки отделен казус, възложен на адвокатското дружество, се сформира екип от адвокат специалист в съответната област на материалното право и адвокат, осъществяващ процесуалното представителство, което е предпоставка за максимално пълната и компетентна защита на интересите на нашите клиенти.

Предлаганите от Кинкин & Партньори услуги в областта на процесуалното право обхващат:

• събиране на относимите към случая информация и документи, включително събрани съгласно специалната законова процедура по обезпечаване на доказателства;

• събиране на относимите към казуса и евентуално исково производство доказателства от държавни и общински органи и институции (включително справки от Агенцията по вписванията, Търговския регистър, НАП и др.);

• детайлен анализ на казуса;

• проучване на имущественото състояние на длъжници възоснова на публичните регистри и изготвяне на правни становища за възможните варианти за действия;

• анализ на материалноправната част от спора и прогноза за евентуалния изход;

• анализ на предстоящите процесуални действия при евентуално исково производство;

• действия за обезпечаване на вземанията - предмет на спора;

• действия за извънсъдебно решаване на спора чрез изготвяне на нотариални покани, провеждане на срещи с ответната страна, водене на преговори с цел постигане на извънсъдебно споразумение;

• завеждане на искове пред всички съдебни инстанции в страната, пред вътрешен и международен арбитраж, включително за отмяна на влезли в сила съдебни актове;

• образуване на изпълнителни производства пред компетентните частни или държавни съдебни изпълнители и осъществяване на необходимите процесуални действия за изпълнение на влезли в сила съдебни актове, както и за защита от такива;

• участие в процедури по медиация.

Екип

Владимир Кинкин Съдружник email (+359 2) 980 34 75
Силвия Спасова Старши асоцииран адвокат email (+359 2) 980 34 75
Домна Манчева Асоцииран адвокат email 02 980 34 75
Светлана Мандева Офис мениджър email (+359 2) 980 34 75