Практика

open all | close all

Електроенергетика – производство, присъединяване, сделки

Консултираме своите клиенти в областта на изграждането на енергийни мощности за производство на електрическа енергия, тяхното присъединяване към електроенергийната система на страната, специфичния вещноправен режим на имотите, необходими за изграждане на енергийните мощности, както и по отношение на търговията с произведената електроенергия на регулиран пазар или по свободно договорени цени.

Предлаганите от адвокатското дружество юридически услуги в областта включват:

• правни консултации във връзка с процедурите по присъединяване на обекти на производители и потребители на електрическа енергия към електрическата мрежа;

• съдействие при сключване на предварителни и окончателни договори, изпълнение на предвидените в тях задължения, свързани с присъединяването, схемата за разпределение на разходите по изграждане на съоръженията за присъединяване;

• консултации във връзка с достъпа до електроразпределителната и/или електропреносната мрежа, преноса на електрическа енергия, включително анализ на възможностите за ограничаване на достъпа и преноса, съдействие при определяне и заплащане на дължими суми във връзка с достъпа и преноса на енергия;

• юридически консултации в процеса на търговия с електрическа енергия;

• изготвяне и сключване на договори за продажба на електроенергия по регулирани цени или по свободно договорени цени;

• съдействие при участието и регистрацията на пазара на балансираща енергия, износа на електроенергия в страни-членки на Европейски съюз и в трети държави.

Екип

Адриана Начева Съдружник email (+359 2) 981 91 96
Сияна Велева Правен консултант email (+359 2) 981 91 96
Дилян Колев Правен консултант email (+359 2) 980 34 75
Ивета Иванова Младши адвокат email 02 980 34 75
Светлана Мандева Офис мениджър email (+359 2) 980 34 75