Практика

open all | close all

Корпоративно право (дружествено право)

Кинкин & Партньори консултира клиентите си при структурирането на техните бизнес идеи като предлага оптималната правна форма за реализацията им от гледна точка на ефективността на управлението и данъчното планиране. Дългогодишната практика на адвокатите в дружеството включва учредяването и поддържането на дейността на всички форми на търговска дейност – дружества на малкия и среден бизнес и на големия капитал, холдинги и консорциуми, клонове и търговски представителства на чуждестранни компании.

Дружеството предоставя юридически консултации и във връзка с учредяването и развитието на дейността на юридически лица с нестопанска цел – сдружения и фондации, работещи за частна или обществена полза.

В областта на корпоративното право предлагаме:

• анализ на инвестиционните намерения на клиента и предлагане на оптималната правна форма за развитие на неговия бизнес, най-подходящата управленска структура и минимизиране на данъчните ефекти от дейността;

• структуриране и преструктуриране на отношенията между съдружниците (последващи прехвърляния на дялови и акционерни участия) и на отношенията между съдружниците и дружеството, включително в случаите на участие на държавата или на общините като съдружници;

• подготовка на учредителни документи и регистрация на търговските дружества

• снабдяване с предвидените в законодателството разрешения, лицензии и данъчни регистрации;

• осигуряване на необходимите средства за стартиране на бизнеса – закупуване, вземане на лизинг или наемане на офиси, производствени помещения, автомобили, наемане на персонал и др.;

• подготовка, свикване и провеждане на общи събрания на съдружниците или акционерите и подготовка на свързаните с тях корпоративни документи, вписване на взетите решения в компетентните регистри;

• подготовка на документи за организацията на дейността на търговците – правила за дейността на управителните органи и за вътрешен ред,  договори за управление, акционерни книги и правила за воденето им;

• осигуряване на необходимите разрешения за пребиваване и работа на работещите за търговеца служители-чужденци, подготовка и сключване на трудови договори, контрол по спазване на трудовото законодателство;

• промени в структурата на капитала и реорганизиране на извършените инвестиции – увеличаване и намаляване на капитала, капитализиране на парични вноски, апорт на недвижими имоти, движими вещи и вземания, прехвърляне на търговски предприятия и части от тях;

• изготвяне на всички видове търговски договори, свързани с дейността на търговеца;

• промени в дейността, свързани с напускане/изключване на съдружници или акционери, уреждане на имуществените въпроси, промяна на броя на членовете на управителните органи, изнасяне на част от дейността извън търговеца или извън страната (аутсорсинг) и др.;

• представителство в заседанията на органите на дружеството, участие в срещи и др.

Екип

Владимир Кинкин Съдружник email (+359 2) 980 34 75
Николай Радев Старши асоцииран адвокат email (+359 2) 980 34 75
Диляна Цолева Правен консултант email (+359 2) 980 34 75
Светлана Мандева Офис мениджър email (+359 2) 980 34 75