Практика

open all | close all

Ликвидация и несъстоятелност

Кинкин & Партньори предлага на клиентите си правна помощ по всички въпроси, свързани с прекратяването на дейността на търговски дружества, в които те имат участие. Адвокатското дружество съдейства при осъществяването на различните процедури, които са част от ликвидацията на търговците – събиране на вземания по сделките, по които търговците са страна, изпълнение на задълженията по тях и уреждане на отношенията с контрагентите, погасяване на публичните задължения, осребряване и разпределение на натрупаното имущество между съдружниците или акционерите, заличаване на юридическите лица от съответните публични регистри.

На клиентите се предоставят квалифицирани услуги, свързани с:

• подготовка на всички корпоративни документи, необходими за стартиране на процедурата по ликвидация;

• свикване и провеждане на общи събрания на съдружниците или акционерите – предоставяне на съвети по въпросите, по които се произнася общото събрание, за оптимизиране на процедурата по ликвидация, участие в заседания;

• избор и назначаване на ликвидатор/и, консултации във връзка с дейността на ликвидатора, изготвяне на документи, участие в срещи;

• координация при съставянето и представянето на финансови отчети и други документи пред компетентните органи – търговски регистър, данъчни власти и др.;

• консултации при всички сделки и действия по осребряването на имуществото на търговеца, събиране на вземания, изпълнение на задължения и разпределяне на събраните средства между съдружниците или акционерите;

• консултации, свързани с уреждане на отношенията между съдружниците или акционерите, подготовка на споразумения, осъществяване на контрол на изпълнението на сключените споразумения и др.

• изготвяне и подаване на  документи за заличаване на търговеца от всички регистри.

В областта на търговската несъстоятелност „Кинкин и Партньори” предлага процесуално представителство и консултации на български и чуждестранни клиенти в случаите, когато те участват в процедура по обявяване в несъстоятелност на търговец.

Адвокати от Кинкин & Партньори са регистрирани в списъка на синдиците, одобрен от министъра на правосъдието.

Дружеството има практика  в консултирането на всички страни в производството по несъстоятелност – изпаднали в неплатежоспособност търговци, кредитори или трети лица. Услугите, които предлагаме в областта на търговската несъстоятелност, включват:

• анализ на правното и финансовото състояние на длъжника и изготвяне на предложения за бъдещи действия;

• изготвяне на правните документи, свързани със започването на процедурата по несъстоятелност;

• консултации по време на всички етапи от процедурата по обявяване в несъстоятелност;

• процесуално представителство пред съда, участие в съдебни заседания, обжалване на съдебни актове и др.;

• взаимодействие с назначения синдик;

• предприемане на действия по обезпечаване вземанията и интересите на клиента в случаите, когато има качеството на кредитор, предявяване на вземанията, образуване и процесуално представителство по дела за отмяна на действия и сделки на длъжника, увреждащи интересите на кредиторите;

• участие в преговори за уреждане на отношенията между участващите в производството по несъстоятелност страни, консултации във връзка с изготвянето на оздравителен план или разпределение на събраното имущество;

• контрол при изпълнението на оздравителния план или на условията за разпределение на събраното имущество.

Екип

Владимир Кинкин Съдружник email (+359 2) 980 34 75
Николай Радев Старши асоцииран адвокат email (+359 2) 980 34 75
Пенка Попова Асоцииран адвокат email (+359 2) 981 91 96
Светлана Мандева Офис мениджър email (+359 2) 980 34 75