Практика

open all | close all

Морско право и транспорт

Морското право е важен акцент в нашата дейност. В екипа ни има водещи специалисти с опит в работата във всички аспекти на морското право. Представляваме интересите на клиентите си пред национални и международни институции, при преговори, официални проверки и разследвания.

Предоставяме консултации и в процедури по арест на кораби. Представляваме интересите на наши клиенти пред държавни и арбитражни съдилища при спорове, възникнали на вътрешнотериториални и международни води, свързани с кораби, плаващи под български и чуждестранен флаг. Адвокатите ни имат опит в международноправни спорове, в това число медиация между клиенти, страни по договори или деликти с интернационален характер.

Дружеството предоставя правни консултации и представлява клиентите си при спорове, свързани с:

• задържане и освобождаване на кораби и товари;

• пристанищни дейности;

• изготвяне и сключване на морски превозни договори;

• търговски и превозни спорове за коносаменти, товари, навло, такси и данъци;

• покупко-продажба, наем и ипотека на кораби;

• морско застраховане;

• вписване и получаване на справки от удостоверения от съответните корабни регистри;

• корабно финансиране и обезпечения;

• екологични въпроси и спорове;

• аварии, колизии, ремонтни дейности и др.

В областта на транспортното право Кинкин & Партньори предоставя правни консултации и защита на интересите на страните в превозните отношения – товародатели, превозвачи, спедитори, получатели на товари, както и застрахователи и презастрахователи. Нашият екип има богат опит в изработването на договори и други документи, воденето на преговори и представителство на клиенти пред български и чуждестранни административни и съдебни органи при различните процедури, свързани с транспорта.

Специалистите в екипа ни работят в съдебното и арбитражно представителство по спорове, свързани с правоотношенията в областта на транспорта. Защитаваме интересите на клиенти относно реализиране на отговорност (искове за обезщетения, неустойки, изпълнение) при разваляне и неизпълнение на договори, уреждане на претенции по превозни и спедиционни договори, предявяване на искове към застрахователи, изпълнителни и контролни органи.

Предоставяните от нас консултации и представителство са свързани с:

• изготвяне на договори и общи условия за превоз на стоки в автомобилния, железопътния и морския транспорт, комбиниран и мултимодален транспорт;

• договори за представителство и спедиция;
• правни консултации във връзка с карго застраховане;

• правно съдействие при сключване на застраховки на товари;

• консултации при реализиране на право на задържане и законен залог на спедитори и превозвачи;

• съдействие при ангажиране на отговорност при неизпълнение на превозни договори;

• съдействие при уреждане на претенции, произтичащи от транспортни и спедиционни договори, товарителници, коносаменти и други, включително такива с международен елемент.

Екип

Владимир Кинкин Съдружник email (+359 2) 980 34 75
Николай Радев Старши асоцииран адвокат email (+359 2) 980 34 75
Пенка Попова Асоцииран адвокат email (+359 2) 981 91 96
Светлана Мандева Офис мениджър email (+359 2) 980 34 75