Архив

   

Излезе изданието „Търговски спорове 2023“ на Lexology Getting The Deal Through с автори от Кинкин & Партньори

Излезе изданието „Търговски спорове 2023” на Lexology Getting The Deal Through, на което Кинкин & Партньори са автори. От екипа ни с експертиза за България участват Силвия Спасова, Старши адвокат и Домна Манчева, Асоцииран адвокат, под насоките на водещия областта съдружник - Владимир Кинкин.

Четете още

Членство в Българския форум на бизнес лидерите

Кинкин & Партньори беше приет като член на Българския форум на бизнес лидерите – най-голямата и утвърдена асоциация, посветена на ценностите на бизнес етиката, корпоративната социална отговорност и устойчивото развитие у нас.

Четете още

Излезе изданието „Регулации в сектор електричество 2023 г.“ на Lexology Getting The Deal Through с автори от Кинкин & Партньори

Излезе изданието „Регулации в сектор електричество 2023 г.“ на Lexology Getting The Deal Through, на което Кинкин & Партньори са автори. От екипа ни с експертиза за България участват Дилян Колев, Асоцииран адвокат и Любомир Вълков, Стажант-адвокат, под насоките на водещия областта съдружник - адв. Адриана Начева.

Четете още

Професионално израстване на член от екипа на Кинкин & Партньори

Имаме удоволствието да съобщим за професионалното израстване на адв. Домна Манчева в екипа на Кинкин & Партньори.

Домна е част от екипа ни от 2021 година, когато се присъедини като младши адвокат. От октомври 2022 г. тя заема позицията асоцииран адвокат. Четете още

Данъчният екип на Кинкин & Партньори е класиран на водещи позиции в World Tax 2023

Новото издание на World Tax 2023 и World Transfer Pricing 2023 на International Tax Review вече е достъпно. Данъчният екип на Кинкин & Партньори се е справил успешно през изминалата година и е класиран на ниво 1 в областта на данъчните спорове и на ниво 2 в областта на корпоративната данъчна политика.

Четете още

Екипът на Кинкин & Партньори за пореден път е сред препоръчаните от IFLR 1000

Екипът на Кинкин & Партньори отново бе удостоен с челни позиции от престижния справочник IFLR 1000.

Справочникът публикува класиране на адвокатски дружества и адвокати, изготвено на база проучвания на финансови и корпоративни сделки.

Понастоящем ръководството публикува повече от 750 класации на адвокатски дружества и повече от 20 000 на адвокати в повече от 235 юрисдикции. Четете още

Трябва ли електроразределителните предприятия да съгласуват с оператора на електропреносната мрежа присъединяването на електрически централи от ВЕИ и дължи ли се допълнителна цена за извършването на тази услуга? (казус в развитие)

Темата с производството на „зелена енергия“ става все по-актуална в последните месеци – както заради заложените цели за държавите-членки на ЕС по т.нар. „зелена сделка“, така и заради нарастващата енергийна криза вследствие на продължаващата война в Украйна.

Четете още

Съдът потвърждава липсата на необходимост от учредено право на строеж в речното корито при изграждане и експлоатация на ВЕЦ

След като през март 2022 г. Ви информирахме за постановеното от Върховния административен съд (ВАС) Решение № 2460 от 16.03.2022 г., с което съдът обяви за законосъобразно и действително оспорвано от Прокуратурата разрешение за строеж на ВЕЦ, издадено без учредено право на строеж в речното корито, през май 2022 г., друг състав на ВАС постанови второ касационно решение в същата насока – Решение № 4238 от 04.05.2022 г.

Четете още

ВАС с второ решение по казуса с атакуваните от Прокуратурата разрешения за строеж в полза на ВЕЦ

Върховният административен съд постанови второ решение (Решение № 4238 от 04.05.2022 г. на ВАС по адм. дело № 209 / 2022 г.), с което затвърди практиката си в полза на притежателите на ВЕЦ по повод на стартиралите по искане на прокуратурите дела за отмяна на издадените им разрешения за строеж.

Четете още

Екипът на Кинкин & Партньори за пореден път удостоен с челни позиции в Legal 500

Екипът на Кинкин & Партньори за пореден път бе удостоен с челни позиции от престижния справочник Legal 500.

Проучването на справочника Legal 500 за Европа, Близкия изток и Африка (EMEA) обхваща над 80 държави и над 2700 класирани адвокатски дружества. Решенията за класиране се вземат само въз основа на заслугите. Четете още

Окончателно решение по спора за законосъобразност на Разрешенията за строеж за изграждане на ВЕЦ

В последните години се наблюдава системна практика на началниците на РДНСК да сезират Прокуратурата със сигнали за „незаконно строителство“ по отношение на водноелектрически централи, които не притежават учредено от Министерски съвет право на строеж за строителство в речното корито. На база на тези сигнали и проверките от тях, Прокуратурата, от своя страна, протестира разрешителни за строеж на водноелектрически централи като недействителни и иска отмяната им от съдилищата (както за ВЕЦ в процес на изграждане, така и на въведени в експлоатация).

Четете още

Задължителни или факултативни необходими другари са страните по договор, в производството по предявен от трето лице иск за нищожност на договора?

Адвокат Силвия Спасова изготви становище в качеството си на докладчик, определен от Висшия адвокатски съвет, по тълкувателно дело №7/2021 г. на ОСГТК на ВКС по следния въпрос: „Задължителни или факултативни необходими другари са страните по договор, в производството по предявен от трето лице иск за нищожност на договора?“. Констатирана е противоречива практика по поставения въпрос.

Четете още

КЗК с ново решение за Черния петък

В последното десетилетие онлайн търговията се радва на все по-голяма популярност сред потребителите на стоки. Това доведе до все по-масова ориентираност на търговците към предприемане на действия за създаването на собствени онлайн платформи или сайтове, чрез които предлаганите от тях продукти да достигнат до по-широк кръг от потенциални купувачи. С развитието на онлайн пазара все повече се засилва и конкуренцията между отделните търговци, като някои от тях с цел да привлекат вниманието на потребителя върху собствените си стоки си позволяват прилагането на недобросъвестни търговски практики, посредством които увреждат интересите както на крайния потребител, така и на своите конкуренти.

Четете още

Конституционният съд на Република България се произнесе с ключово решение по казуса „Корпоративна търговска банка“ (в несъстоятелност). А след решението на Конституционния съд накъде?

Оспорените и вече обявени за противоконституционни разпоредби предвиждаха:

  • прогласяване за нищожни на извършените от квесторите, временните и постоянните синдици на „Корпоративна търговска банка“ АД /н/ в периода от поставянето й под специален надзор до датата на откриване на процедурата по осребряване имуществото на банката, заличавания на учредени в полза на банката обезпечения, като същите се смятат за действителни и запазват своя ред, освен когато вземането на банката е погасено изцяло чрез парично плащане;

Четете още

Лято 2020, след 13 май 2020 - края на „извънредното положение“. Tуристически пътувания, концесии на плажове, балнеолечение.

1. Туристически пътувания. Туроператори
Туроператорът трябва да възстанови заплатена сума от пътуващ за туристическо пътуване, в случай на отменено, поради обявеното извънредно положение, пътуване. Другата възможност е да предложи на пътуващия ваучер за заплатената сума. Ако пътуващият не приеме ваучера и при липса на друго споразумение за туристически пакет – заместител, между туроператора и пътуващия, туроператорът трябва да възстанови всички плащания, които е получил от пътуващия или от негово име, до 12 месеца, считано от датата на отмяната на извънредното положение. Четете още

Новата уредба на мерките след края на извънредното положение в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 Март 2020г. и за преодоляване на последиците

Във връзка с изтичащия на 13 май 2020г. срок на обявеното на територията на Република България извънредно положение бяха приети множество промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Промените бяха прокарани в Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето, обнародван в “Държавен вестник”, бр. 44 от 13.05.2020г., като към наименованието на закона беше добавено “и за преодоляване на последиците”. Четете още

Успешно продължаване на разрешително за водовземане на ВЕЦ след спечелено дело пред ВАС

Клиентът е дружество, което се занимава с производство на електроенергия посредством изграждането на водноелектрически централи. През 2009 г. е издадено Разрешително за водовземане и ползване на воден обект за изграждане на малка водноелектрическа централа, чийто първоначален срок на действие е бил до 2015 г. През 2012 г. разрешението е изменено, Четете още

Допълнение на Задължения по търговски договори и /не/реализацията им при извънредното положение - форс-мажор

Настоящото изложение, явяващо се допълнение на публикуваната на сайта на „Кинкин и партньори“ на 25.03.2020г. статия на тема „Задължения по търговски договори и /не/реализацията им при извънредното положение - форс-мажор“, отразява измененията и допълненията Четете още

Допълнение на Работа със съдебните институции и частните съдебни изпълнители по време на обявеното в България извънредно положение

Настоящото изложение, явяващо се допълнение на публикуваната на сайта на „Кинкин и партньори“ на 25.03.2020г. статия на тема „Работа със съдебните институции и частните съдебни изпълнители по време на обявеното в България извънредно положение", отразява измененията и допълненията Четете още

Компенсации „60 на 40”, изплащани от НОИ по време на извънредното положение, обявено в Република България на 13.03.2020 г. във връзка с пандемията от COVID-19

Новоприетият Закон за мерките и действията по време на обявеното извънредно положение (Обн. ДВ. бр.28 от 24 Март 2020г., в сила от 13.03.2020 г.), наричан по-долу за краткост „закона”, установи възможност държавата, посредством Националния осигурителен институт (НОИ), да подпомага засегнатите от извънредното положение работодатели, Четете още

Възможности, права и задължения на работодателите и работниците/служителите в ситуация на извънредно положение

Надомна работа или работа от разстояние.

В случай на обявено извънредно положение, работодателят може едностранно и без съгласието на работника/служителя да възлага със заповед извършването на надомна работа или работа от разстояние, в случай, че характерът на работата съгласно длъжностната характеристика позволява това. Четете още

Задължения по търговски договори и /не/реализацията им при извънредното положение – форс - мажор

Какво представлява форс-мажорът и можем ли да се позовем на него при обявеното извънредно положение, резултат от пандемията от COVID-19? Четете още

Работа със съдебни институции и частни съдебни изпълнители по време на обявеното в България извънредно положение

СПИРАНЕ НА СРОКОВЕ
Съгласно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., за срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредно положение спират да текат: Четете още

Нотариални производства в ситуация на извънредно положение

Дежурни нотариуси

Законът за мерките и действията по време на извънредно положение (в сила от 24.03.2020 г.), предвиди, че нотариалните производства се ограничават, като ще се извършват само „неотложни” такива. Четете още

Облекчения за гражданите в рамките на извънредното положение

С оглед обявеното с решение на Народното събрание от 13.03.2020г. извънредно положение на територията на Република България са въведени мерки и действия съгласно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, Четете още

Извънредна регламентация на основните данъчни задължения за търговците и физическите лица

Удължават се всички данъчни нормативно установени срокове за деклариране или внасяне на данъци, както и се въвежда съответен ред за ползване на данъчните облекчения спрямо тях: Четете още

Законът за обществените поръчки и договорите за предоставяне на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове в условията на извънредно положение

ОТНОСНО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

1. Изключване приложението на разпоредбите на ЗОП за определени поръчки
Законът за мерките и действията по време на извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., предвижда разпоредбите на Закона за обществените поръчки да не се прилагат при: Четете още

Изменения в Законa за счетоводството относно подаване на декларации за неактивност в ТРРЮНЦ

Съгласно Закона за счетоводството предприятия, които не са осъществявали търговска дейност по смисъла на същия закон , са задължени до 31 март на следващата календарна година да декларират това обстоятелство в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел Четете още

Басейнова дирекция не може да отказва продължаване на разрешително за водовземане само с аргумент, че ВЕЦ попада в зона за защита, чиито граници и цели не са определени със заповед на министъра на околната среда и водите

В най-новата си практика Върховният административен съд приема, че Басейнова дирекция не може да откаже да продължи разрешително за водовземане, Четете още

Адв. Николай Радев, старши адвокат в Кинкин & Партньори, бе избран за арбитър в Арбитражен съд при БСК.

Специфичен фокус на работата на Арбитражния съд при БСК е разглеждането на търговски спорове между контрагенти, избрали съответния съд за разрешаване на спорове.
Арбитражният съд при БСК прилага методите на извънсъдебното решаване на спорове чрез ПОСРЕДНИЧЕСТВО и АРБИТРАЖ. Четете още

Граждани подадоха колективен иск срещу Национална агенция за приходите по повод изтичането на лични данни

83-ма граждани заведоха колективен иск срещу Национална агенция за приходите (НАП) във връзка с безпрецедентното изтичане на лични данни, Четете още

Eсенна национална конференция на българската адвокатура

Ежегодната есенна национална конференция на българската адвокатура беше проведена на 12.10.2019 г. под мотото „Съвременните предизвикателства при упражняване на адвокатска професия“. Четете още

КЗК санкционира „Национална електрическа компания“ ЕАД за злоупотреба с господстващо положение на пазара на балансиране на производители на електрическа енергия от ВЕИ

КЗК установи, че чрез коригирането от страна на НЕК ЕАД на подадени от производители от ВЕИ – членове на специалната балансираща група на НЕК ЕАД, прогнозни почасови графици за производство се създават необосновани допълнителни разходи за небаланс за ВЕИ производителите. Четете още

Възможност за защита на лица при изтичането на данни от НАП съгласно GDPR

На 15.07.2019 г. стана публично известно, че около 5 000 000 български и чуждестранни граждани са засегнати от безпрецедентното изтичане на лични данни от системата на Националната агенция за приходите (НАП). Това нарушение в сигурността на голям обем лична информация поставя два важни практически проблема – какви са задълженията на НАП и какви са възможности за защита на засегнатите лица. Четете още

Промени в правилата за предоставяне на информация за действителните собственици

На 7 май 2019 г. бяха обнародвани промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, с които беше намален кръгът от дружества, които са длъжни да предоставят информация за действителните си собственици в Търговски регистър. Четете още

КС отмени таксите по оспорване на решения за ОВОС

Със свое решение по конституционно дело № 12 от 2018г. КС е обявил за противоконституционна разпоредбата на чл. 99, ал. 13 (предишна ал. 12) от Закона за опазване на околната среда. Четете още

Мeждyнapoднa ĸoнфepeнция „Apбитpaж – нoви пpeдизвиĸaтeлcтвa“

На 22 и 23 март 2019 се проведе Мeждyнapoднa ĸoнфepeнция „Apбитpaж – нoви пpeдизвиĸaтeлcтвa“, организирана от Coфийcĸaтa aдвoĸaтcĸa ĸoлeгия, Bиcшият aдвoĸaтcĸи cъвeт и Бългapcĸaтa тъpгoвcĸo-пpoмишлeнa пaлaтa. Четете още

Нови правила за официални документи в ЕС

От 16 Февруари 2019 г. се прилагат нови правила за опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз, приети чрез Регламент 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета. Четете още

Задължение за предоставяне на информация за действителните собственици

В периода от 01 февруари 2019 г. до 31 май 2019 г., учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания са задължени да предоставят информация относно Четете още

Съществено увеличение на цената на електрическа енергия на пазара „Ден напред“

Още от края на 2018 г. се наблюдава съществено увеличение на цената на електрическа енергия на свободния пазар и в частност на енергията, търгувана през Българска енергийна борса в модула „Ден напред“. Четете още

Нови задължения за лицата, осъществяващи електронна търговия

На 07.01.2019 г. oрганите за приходите публикуваха обявление, насочено към лицата (физически или юридически), осъществяващи търговия по електронен път. Информацията гласи, че търговците, Четете още

НАП инициира проверки на около 13 000 фирми за завишени материални запаси

На 04.01.2019 г. oрганите за приходите публикуваха обявление, в което посочват, че започват проверки на дълъг списък с фирми, определени в "рискова категория". Четете още

Кинкин & Партньори в международните правни справочници

Екипът на Кинкин & Партньори за пореден път бе удостоен с челни позиции от най-престижните правни справочници - Chambers and Partners, Legal 500, IFLR 1000. Четете още

Производство по допускане на обезпечение

На 08.11.2017 г. Силвия Спасова, Доктор по право участва като лектор в семинар на тема „Производство по допускане на обезпечение“. Четете още

Правни проблеми по прилагането на ГПК. Възможните разрешения

Адв. Силвия Спасова представи доклад за обезпечителното производство на двудневна научно-практическа конференция на тема „Правни проблеми по прилагането на Гражданския процесуален кодекс. Възможните разрешения”. Четете още

Арест в български води и предявени претенции от ипотекарен кредитор

Статия на тема Arrests in Bulgarian Waters and Mortgagee’s Claims с автор адв. Николай Радев беше публикувана в броя за месец февруари на изданието The Arrest News. Четете още

Сравнение на бизнес условията за местни фирми в 190 икономики

Адвокати от Кинкин и Партньори участваха в проучване на тема Сравнение на бизнес условията за местни фирми в 190 икономики Четете още

Изданието за България на Getting the Deal Through за област „Преструктуриране и несъстоятелност“ 2017.

Цветелина Стоилова участва в изготвяне на изданието за България на Getting the Deal Through за област „Преструктуриране и несъстоятелност“ 2017. Четете още

Изданието за България на Getting the Deal Through за област „Регулации в сектор електричество“ 2017.

Сияна Велева участва в изготвяне на изданието за България на Getting the Deal Through за област „Регулации в сектор електричество“ 2017. Четете още

Отпадъците и приетите от Европейската комисия мерки за преход към кръгова икономика

Управлението на отпадъците в рамките на Европейския съюз се подобри значително през последните десетилетия. Въпреки това все още по-малко от половината отпадъци се рециклират и Европейската икономика е много зависима от наличието на ресурси, резервите от които постепенно намаляват. Четете още

Ефект на плановете за управление на речните басейни върху инвестиционни предложения с валидни разрешителни по Закона за водите

Общата рамка за устойчиво и интегрирано управление на водите в страните – членки на ЕС е установена в Рамковата директива за водите (РДВ), в сила от 2000 г. Четете още

Либерализация на газовия пазар – перспективи и стъпки

След постигнатия напредък по отношение на процеса на либерализация на електроенергийния пазар и стартиране от началото на годината на работата на електроенергийната борса, на дневен ред стои въпросът за отварянето на газовия пазар и създаване на условия за конкурентна среда при търговията с природен газ. Четете още

Професионално израстване на член от екипа на Кинкин & Партньори

Имаме удоволствието да съобщим за професионалното израстване на адв. Николай Радев в екипа на Кинкин & Партньори.
От юни 2016 г. той заема позицията старши асоцииран адвокат. Четете още

Оползотворяване на отпадъци за производство на енергия

През последните години акцентът в политиката за опазване на околната среда на държавите- членки на ЕС е насочен към предприемане на действия за намаляване и пълноценно оползотворяване на генерираните отпадъци. Четете още

Професионално израстване на членове от екипа на Кинкин & Партньори

Имаме удоволствието да съобщим за професионалното израстване на Ина Банковска и Гергана Шиникова в екипа на Кинкин & Партньори.
Считано от 1 март 2016 г. заемат позицията асоцииран адвокат. Четете още

Кинкин и партньори участва в съставянето на годишния доклад на Световната банка за 2016

„Кинкин & Партньори“ участва в съставянето на 13ия годишен доклад на Световната банка, предоставящ анализ на законовата рамка за развитие на "Бизнесът през 2016 – измерване качеството на регулациите и ефективността" в 189 икономики в световен мащаб. Четете още

Как съдът решава казусите за неправомерно събраната такса достъп

В периода от приемане на Решение Ц-33/14.09.2012 г. на ДКЕВР (сега КЕВР), с което се определи временна цена за достъп до преносната и разпределителните мрежи за производителите на електрическа енергия Четете още

Кинкин и партньори представят тенденциите в Restructuring and Insolvency за 2016 г.

Кинкин и партньори за втора година участва с обзор на тенденциите за 2016 г. на юридическата практика в „Преструктуриране и несъстоятелност“ 2016 г. на Getting the Deal Through. От екипа на Кинкин и партньори с експертиза за България участват Ясен Христев, Старши асоцииран адвокат и Ина Банковска, Младши асоцииран адвокат. Четете още

Кинкин и партньори представят тенденциите в Electricity Regulation за 2016 г.

Кинкин и партньори за втора година участва с обзор на тенденциите за 2016 г. на юридическата практика в „Регулации в сектор електричество“ 2016 на Getting the Deal Through. От екипа на Кинкин и партньори с експертиза за България участват Сияна Велева, Старши асоцииран адвокат и Гергана Шиникова, Младши асоцииран адвокат. Четете още

Механизми за защита при кражба на фирма

Голям брой малки и средни предприятия у нас стават обект на кражба чрез документна измама. Представяме конкретен казус от нашата практика с предприетите мерки за защита интересите на клиента. Какви са предвидените законови механизми за превенция, какви са допълнителните възможности за защита и нашите предложения за адекватни мерки при вече възникнали случаи на измама. Прочетете още в статията.

Актуални ВЕИ проекти за развитие в България, съгласно регулаторна уредба

Съгласно последното изменение на ЗЕВИ от 24.07.2015 год., актуалните за реализация ВЕИ проекти, могат условно да бъдат разделени на краткосрочни и дългосрочни. Разделението се налага от предвидената срочност на насърчителните мерки спрямо някои от инвестиционните намерения във ВЕИ. Краткосрочните следва да бъдат въведени в експлоатация до 01.07.2016 год. Дългосрочните се считат насърчавани чрез дългосрочни договори за изкупуване по преференциални цени. Кои ВЕИ проекти към коя от посочените категории спадат прочетете в статията.

Професионално израстване на член от екипа ни

Имаме удоволствието да съобщим за професионалното израстване на адв. Сияна Велева в екипа на Кинкин и партньори. Считано от 01.09.2015 г. адв. Велева заема позицията старши асоцииран адвокат.
Тя е в екипа ни от 2008 година и успешно развива практиките: енергетика и възобновяеми енергийни източници, околна среда и природни ресурси, недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство.
Радваме се, че е част от екипа ни и й пожелаваме да е все така успешна и щастлива.

„Кинкин & Партньори“ спечели обществена поръчка с предмет разработване на механизъм за търговия с бели сертификати.

Екипът на „Кинкин & Партньори“ е част от обединение, което спечели обществена поръчка на Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) с предмет „Изготвяне/извършване на анализи, проучвания, оценки, изследвания и др. в областта на енергийната ефективност, в това число и определяне на необходимите нормативни и институционални предпоставки във връзка с прилагането на финансови механизми“ Четете още

Първо официално становище на КЕВР по прилагане на чл. 31, ал. 5 ЗЕВИ

Комисията за енергийно и водно регулиране за първи път изрази официално становище относно тълкуване на „средногодишна продължителност на работа“ на енергийните обекти от ВЕИ като елемент за образуване на преференциалната цена, по която се изкупува произвежданата „зелена“ енергия. Четете още

Преференциалната цена и дългосрочните договори за изкупуване на енергията от ВЕИ няма да се прилагат за енергийни обекти въведени в експлоатация след 06.03.2015 г.

Насърчителните мерки за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, свързани с определяне на преференциална цена за изкупуване на произведената енергия и гарантирано изкупуване на енергията от оператора на съответната мрежа за период, фиксиран от Закона за енергията от възобновяеми източници отпадат за всички енергийни обекти, въведени в експлоатация след 06.03.2015 г. Четете още

Адвокати от Кинкин и партньори се присъединиха към групата от експерти на Getting the Deal Through

Владимир Кинкин, Съдружник и Ясен Христев, Старши асоцииран адвокат бяха поредните поканени от екипа на Кинкин и партньори като автори в групата от експерти за изданието на Getting the Deal Through в област преструктуриране и несъстоятелност. Getting the Deal Through е водеща на пазара информационна услуга, която предоставя насоки в 60 основни области от юридическата практика. Четете още

Адвокати от Кинкин и партньори бяха поканени да се присъединят като автори в групата от експерти на Getting the Deal Through

Адриана Начева, Съдружник и Сияна Велева, Асоцииран адвокат бяха поканени да се присъединят като автори в групата от експерти за четвъртото издание в област енергетика на Getting the Deal Through. Getting the Deal Through е водеща на пазара информационна услуга, която предоставя насоки в 60 основни области от юридическата практика. Четете още

Адвокат от екипа на Кинкин и партньори взе участие в Първата лятна постдокторантска школа по европейско и сравнително процесуално право на Международната асоциация по процесуално право и Института „Макс Планк”, Люксембург

Адв. Силвия Спасова кандидатства за участие в Първата лятна постдокторантска школа по европейско и сравнително процесуално право на Международната асоциация по процесуално право и Института „Макс Планк”, Люксембург и кандидатурата й бе избрана сред не-малък брой други кандидатури. Четете още

Адв. Силвия Спасова придоби образователна и научна степен "доктор"

Екипът на Кинкин и партньори най-сърдечно поздравява адв. Силвия Спасова за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по научната специалност граждански процес, научно направление - „право”. Четете още

Участие в семинар

В периода 05-06.03.2013 г. адвокат от екипа ни участва в семинар на тема “Основни грешки и нарушения при обществените поръчки - казуси. Практиката на Сметната палата, АОП, КЗК и ВАС по актуални въпроси, свързани с промените в ЗОП”.

 

Участие в курсове към Academy of European Law (ERA)

Адвокати от екипа на дружеството участваха в курсовете по EU Environment Law и Cross Border Civil Litigation към Academy of European Law (ERA), Германия.

Учредяване на Фондация “120 години Юридически факултет при СУ „Св. Климент Охридски”

Фондация “120 години Юридически факултет при СУ „Св. Климент Охридски” е учредена на 24 ноември 2011 година. Целта й е да насърчава научноизследователската дейност в областта на правото и международните отношения, както и да осъществява, поддържа и насърчава изявите на завършилите специалностите „Право” и „Международни отношения” в СУ. Четете още

 
archive.php, events-archvie