Адв. Силвия Спасова придоби образователна и научна степен "доктор"

Екипът на Кинкин и партньори най-сърдечно поздравява адв. Силвия Спасова за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по научната специалност граждански процес, научно направление - „право”. Темата на дисертационния труд е "Обезпечение на иска". Защитата се проведе на 20 февруари 2014 година. Материали за защитата са на разположение на интернет страницата на СУ „Св. Климент Охридски“.
Адв. Силвия Спасова е член на екипа ни от 2003 година. В дружеството работи основно в областта на Съдебни спорове, Банки и финанси и Данъчно право. Специализирала е през 2009 г. в Института по чуждестранно и международно частно и стопанско право, Рупрехт-Карлс-Университет, Хайделберг, Германия, като стипендиант на Германската служба за академичен обмен (DAAD), а през 2012 г. в Институт по чуждестранно и международно частно право „Макс Планк”, Хамбург, Германия, като стипендиант на Макс Планк Институт.