Практика

open all | close all

Възобновяеми енергийни източници

Адвокатското дружество осъществява цялостно правно обслужване в сферата на производството и търговията с електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници. Имаме богат опит при предоставяне на консултации, свързани с реализацията на инвестиционни намерения - от процедурите по устройствено регулиране до етапа на въвеждане в експлоатация на обектите, присъединяване към електроенергийната мрежа, сключване на договори за продажба на произвежданата електроенергия и експлоатация на съоръженията.

Предоставяните от "Кинкин & Партньори" правни консултации са:

  • консултации, свързани със специфичните изисквания за реализацията на проекти за изграждане на водноелектрически централи, включително получаване на разрешителни по Закона за водите;
  • консултации относно изграждането на фотоволтаични паркове, включително техническите правила и нормативи за изграждането на съоръженията, начините за законосъобразното им поставяне, посредством одобряването на подробни устройствени планове, определяне на строителни площадки и промяна на предназначението на земеделските земи, изискванията към инвестиционното проектиране;
  • правни консултации в процеса на изграждането на ветроенергийни паркове, включително специфичните изисквания към отстоянията на съоръженията от населените места, начините за присъединяването им към електроразпределителната и/или електропреносната мрежа с оглед по-високата им инсталирана мощност;
  • правни консултации относно специфичните преференциални условия за присъединяване на производители на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, както и изкупуване на изградените от присъединяваното лице съоръжения за присъединяване;
  • консултации в процеса на продажба на произведената от ВЕИ електроенергия, както по регулираните преференциални цени в условията за задължителното изкупуване на този вид електроенергия, така и на свободно договорени цени, а също така и относно възможността за износ на електроенергия и начините за извършване на трансгранични продажби на електроенергия;
  • провеждане на различните административни процедури пред енергийния регулатор по формиране на диверсифицирани преференциални цени по видове възобновяеми енергийни източници и с оглед на типа на тяхната технология, както и процесуално представителство във връзка с производства по обжалване на решенията за определяне на цени в сектора;
  • консултации при експлоатацията на изградените съоръжения с оглед спазването на нормативните изисквания.

Във връзка с покупка на проекти в сферата на възобновяемите енергийни източници осъществяваме пълен правен анализ, съобразен със съответния етап от реализация на инвестиционното намерение и включващ оценка на рисковете от гледна точка на собствеността, проведените устройствени процедури и издадените разрешителни и лицензии за извършване на дейността, както и процеса по разрешаване на строителството и неговото извършване.

Екип

Адриана Начева Съдружник email (+359 2) 981 91 96
Сияна Велева Правен консултант email (+359 2) 981 91 96
Дилян Колев Правен консултант email (+359 2) 980 34 75
Ивета Иванова Младши адвокат email 02 980 34 75
Светлана Мандева Офис мениджър email (+359 2) 980 34 75