Практика

open all | close all

Данъчен процес

Основна част от дейността на Кинкин & Партньори в областта на данъчното право е процесуалното представителство и защита на интересите на клиентите по данъчни спорове.  Предлаганите от адвокатското дружество юридически услуги са:

• представителство и защита в процедурата по административно и съдебно обжалване на актове на приходната администрация (ревизионни актове, актове за прихващане и възстановяване), при отказано право на данъчен кредит, ангажиране на института на солидарната отговорност по Закона за данъка върху добавената стойност  за задължения на доставчик, корекции на финансовия резултат по Закона за корпоративното подоходно облагане и др.;

• правни консултации и представителство в други производства и процедури по Данъчноосигурителния процесуален кодекс  – спиране на изпълнението на ревизионни актове, обжалване на наказателни постановления за наложени от органите по приходите санкции, обезпечаване, отсрочване и разсрочване на данъчни задължения.

Екип

Владимир Кинкин Съдружник email (+359 2) 980 34 75
Николай Радев Старши асоцииран адвокат email (+359 2) 980 34 75
Пенка Попова Асоцииран адвокат email (+359 2) 981 91 96
Светлана Мандева Офис мениджър email (+359 2) 980 34 75