Цялостно корпоративно обслужване дейността на клиента

Екипът на "Кинкин и партньори" извършва цялостно правно обслужване на група от компании, развиващи дейност в България и в чужбина в областта на разработването на възобновяеми енергийни източници. В България чрез свои дъщерни дружества инвеститорът разработва два големи проекта на стойност 100 милиона евро, свързани с проектиране, изграждане и управление на общо 14 малки водноелектрически централи по поречието на река Искър и река Марица за производство на чиста енергия. Предоставяме правни услуги на дружествата от групата във връзка с всички техни дейности в страната, включително: правна помощ и съдействие във връзка с подготовка, свикване и провеждане на общи събрания на акционерите, изготвяне на корпоративни документи, вписване на взетите решения в съответните регистри, изготвяне на документи относно организацията и вътрешния ред на дейността на дружествата – вътрешни правила за работа на органите на управление, правила за вътрешния ред, договори за управление, книга на акционерите и правила за водене на книгата, както и изготвяне на различни видове търговски договори, свързани с дейността на дружествата и изпълнението на техните проекти в България. Правните услуги, предоставяни от адвокатското дружество, обхващат всички аспекти на изпълнението на проектите, включително избор на най-подходящите правни форми за извършване на дейност от дружествата и финансиране на проектите.

Практика: Дружествено право

Връзка с други практики: Банки и финанси; Енергетика и възобновяеми енергийни източници; Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство; Околна среда и природни ресурси