Изкупуване на единици редуцирани емисии

Екипът ни консултира финансиране на инвестиционен проект за изграждане и експлоатация на енергийни обекти, произвеждащи електроенергия от възобновяеми източници чрез използване на механизма "Съвместно изпълнение" по чл. 6 от Протокола от Киото. Финансирането е осигурено посредством сключване на Договор за изкупуване на единици редуцирани емисии в размер на около 3 200 000 евро. Единиците редуцирани емисии се закупуват от ЕБВР от името на Кралство Холандия, тъй като банката управлява Холандския фонд за сътрудничество за намаляване на емисиите съгласно Споразумение за сътрудничество от 27 октомври 2003 г., сключено между ЕБВР и Кралство Холандия.

Практика: Банки и финанси

Връзка с други практики: Енергетика и околна среда