Практика

open all | close all

Обществени поръчки

Дружеството предоставя правни консултации и процесуално представителство в сферата на обществените поръчки. Осигуряваме на клиентите си както съдействие при подготовка на документация за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, така и последващи юридически съвети относно обжалваемостта на решенията на възложителя. Опитът на екипа ни се базира и на големия брой инициирани и водени пред Комисията за защита на конкуренцията производства по обжалване на актове на възложителите при процедури за възлагане на обществени поръчки и последващо представителство пред Върховния административен съд. Имаме богата практика в консултирането и представителството на клиентите ни с оглед на особеностите на различните процедури: открита процедура, ограничена процедура, процедура на договаряне (с и без обявление), състезателен диалог, както и особености при сключване на рамково споразумение, участие при провеждане на конкурс за проект и динамична система за доставки.

Консултираме клиентите си при сключване на договори с възложители в резултат на проведени процедури по възлагане на обществени поръчки като предоставяме информация относно спазване на законоустановените ред и срок за сключване на договора, както и за необходимостта от изпълнение от страна на възложителя на нормативно заложените нотификационни изисквания. Предоставяме съвети и анализ на възможностите и условията за изменение на сключени договори за обществени поръчки. Съветваме клиентите си и относно предпоставките за прекратяване на сключените договори, както и възможността на изпълнителя за получаване на обезщетение в случай на претърпени вреди.

Предлаганите от адвокатското дружество юридически услуги през отделните етапи, в които протича възлагането на обществената поръчка, както и при обжалване на актовете в процедури по обществени поръчки, са свързани с:

  • преценка на необходимостта от прилагане на правилата за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки спрямо определена сделка при спазване на всички законови изисквания и съблюдаване на характерните особености на съответния пазарен сектор;
  • правен анализ относно законосъобразността на актовете на възложителя за откриване на процедури по възлагане на обществени поръчки и възможностите за тяхното обжалване;
  • консултации на кандидати и участници в процедури по възлагане на обществени поръчки с оглед спазване на изискванията за правосубектност в съответствие с предварително обявените от възложителя условия;
  • консултации при подготовката на необходимите документи за участие в съответната процедурата, участие в публичните заседания на помощния орган на възложителя, анализ на законосъобразността на актовете на възложителя за избор на изпълнител;
  • съвети по отношение на легитимността на лицата, подаващи жалба в Комисията за защита на конкуренцията и обжалваемостта на актовете, както и относно законовата допустимост на искания за налагане на временни мерки;
  • процесуално представителство при иницииране и водене на производства пред Комисията за защита на конкуренцията по обжалване на решения на възложителя и подаване на искания за налагане на временни мерки;

процесуално представителство във връзка с обжалване на решения на Комисията за защита на конкуренцията пред Върховния административен съд.

Екип

Владимир Кинкин Съдружник email (+359 2) 980 34 75
Силвия Спасова Старши асоцииран адвокат email (+359 2) 980 34 75
Домна Манчева Асоцииран адвокат email 02 980 34 75
Светлана Мандева Офис мениджър email (+359 2) 980 34 75