Участие в процедура по несъстоятелност от името на кредитор

Екипът ни работи по случай на клиент, който е кредитор на търговско дружество, срещу което през 2013 г. бе открито производство по несъстоятелност. Ангажираните по случая адвокати представляват клиента още преди стартирането на съдебните процедури срещу неговия контрагент. Клиентът беше консултиран с оглед своевременното гарантиране на вземанията му към неплатежоспособния длъжник. Съществуващите му вземания бяха преобразувани в парични такива с оглед тяхното по-лесно включване в производството и приемане от синдика на длъжника.

В стартиралото през 2011 г. съдебно производство по обявяване на длъжника в несъстоятелност бяха упълномощени нашите колеги от съдебния отдел в адвокатското дружество с цел своевременното му присъединяване и възможност да въздейства върху процеса на събиране на доказателства и установяване на релевантните по делото обстоятелства. В резултат на това по отношение на длъжника беше открито производство по обявяването в несъстоятелност. Нашите услуги включват участие в съдебните заседания по делото по несъстоятелност, предявяване на вземанията на клиента и включването им в списъците на одобрените от синдика вземания, изготвянето на възражения срещу вземания на други кредитори на дружеството-длъжник и участие в общото събрание на кредиторите. По наша инициатива беше започната процедура по оздравяване на предприятието на дружеството на длъжника. Ние подкрепихме изготвянето на оздравителен план от синдика, който към днешна дата е представен на съда за разглеждане и приемане от събранието на кредиторите.

Вземайки предвид положението на нашия клиент като хирографарен кредитор на неплатежоспособния длъжник задачата на нашия екип е да му осигури по-добра позиция и възможност да участва в контрола на съдебната процедура по несъстоятелност. Доколкото участващата в процеса банка е обезпечен кредитор ние сме отдадени на целта да намерим начин за оздравяване на предприятието на длъжника и на намирането на нов сериозен инвеститор, който да финансира дейността на неплатежоспособния длъжник.

Практика: Ликвидация и несъстоятелност

Връзка с други практики: Банки и финанси