Увеличаване на дружествен капитал

Кантората предоставя пълно правно обслужване на наш клиент - дъщерно дружество на италианска компания, създадено с цел развитие на инвестиционния проект на италианския инвеститор в областта на ВЕИ за изграждане на водноелектрически централи в долината на река Марица с обща инсталирана мощност на проекта от над 23 MW. Предоставяните правни услуги включват съдействие при увеличаване на капитала на дружеството, изготвяне на необходимите документи и вписване на промените в съответните регистри.

Практика: Дружествено право

Връзка с други практики: Банки и финанси