Ревизирахме извършени процедури за преценяване на необходимостта от ОВОС и оценка на съвместимостта

В рамките на възложен ни правен анализ на инвестиционни проекти за изграждане на три енергийни обекта ревизирахме законосъобразността и валидността на издадените решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, както и свързаната с това документация, представена от възложителя. Преценихме и валидността на издадените разрешителни за водовземане по Закона за водите, както и възможностите за прехвърляне на правата по тях на трети лица.

Практика: Околна среда и природни ресурси

Връзка с други практики: Енергетика и възобновяеми енергийни източници