Представителство на клиент във връзка с обжалване на отказ на ДКЕВР за издаване на сертификат за произход на електроенергия възобновяеми източници

Представлявахме наш клиент - водеща инвестиционна компания в областта на енергетиката, по проект за изграждане на 9 руслови МВЕЦ по поречието на река Искър, в производство за обжалване на отказ на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да разгледа искане на клиента ни за издаване на сертификат за произход на електроенергия от възобновяеми източници, произведена в предходен период.
С решението си тричленен състав на Върховния административен съд отмени отказа и върна делото за ново разглеждане на искането. Решението е обжалвано от държавния регулатор пред петчленен състав на ВАС, който потвърждава решението на първата инстанция.

Практика: Съдебни спорове и Процесуално представителство