Консултираме прилагането на Решение на ДКЕВР за прилагане на компенсаторни мерки

Във връзка с постановени съдебни решения, с които се отмениха определените временни цени за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи и Решение Ц – 6/ 13.03.2014 г. за определяне на окончателни цени за достъп до мрежите, ДКЕВР прие Решение КМ-1 от 13.03.2014 г., с което се определиха компенсаторни мерки за възстановяване на заплатените от производители на енергия от ВЕИ суми – дължими съобразно решението за временни цени за достъп. Поради различието на видовете компенсаторни мерки и различните практики на отделните разпределителни предприятия консултираме индивидуално всеки наш клиент относно действията, които следва да се предприемат. Подготвяме и консултираме спогодби с разпределителните предприятия, покани за извънсъдебно уреждане на отношенията и възможностите за отнасяне на спора в съдебна фаза.

Практика: Електроенергетика – производство, присъединяване, сделки