Изследване на възможностите за присъединяване към електроразпределителната мрежа на изградени и въведени в експлоатация обекти. Сключване на договори за продажба на произведената електрическа енергия.

Във връзка с преуреждане на нормативната база в енергийния сектор консултирахме възможностите за присъединяване на вече изградени енергийни обекти към електроразпределителната мрежа, сключване на предварителни и окончателни договори за присъединяване на такива обекти, както и сключване на договори за продажба на произведената електрическа енергия.

Практика: Енергетика и околна среда