Съществено увеличение на цената на електрическа енергия на пазара „Ден напред“

Още от края на 2018 г. се наблюдава съществено увеличение на цената на електрическа енергия на свободния пазар и в частност на енергията, търгувана през Българска енергийна борса в модула „Ден напред“. В следствие на това съществено повишаване на цената, което пряко се отразява на крайните потребители на енергия и постъпилите сигнали до оператора на борсовия пазар, на 04.12.2018г. е публикувано официално становище на Борсата, с което се излага, че операторът не може по никакъв начин да влияе на цените на пазара „Ден напред“, тъй като същите са резултат от подадени обвързващи оферти на пазарните участници, като повишената цена е обусловена от повишено ниво на търсене.

Повишеното ниво на търсене, операторът на борсата и търговците на електрическа енергия обосновават с високите цени на свободния пазар на енергия в други държави – членки на ЕС и в този смисъл с повишения износ на по-евтината енергия от България, тъй като при енергията, предназначена за износ, такса „Задължение към обществото“ не се дължи. В същото време при енергията, предназначена за вътрешно потребление таксата се начислява, като по този начин цената за местните крайни потребители на свободния пазар на електрическа енергия се повишава значително.

Това раздвижване на свободния пазар на електрическа енергия и регистрираните от началото на 2019 г. рекорди в търгуваните количества електрическа енергия при много високи цени, карат търговците на енергия със сключени при други условия договори за покупко-продажба да искат от своите клиенти изменение на същите или тяхното директно предсрочно прекратяване. Подобни действия биха могли да доведат до защита на нарушените права и интереси на крайните потребители пред съответните регулаторни и съдебни органи и власти.