Окончателно решение по спора за законосъобразност на Разрешенията за строеж за изграждане на ВЕЦ

В последните години се наблюдава системна практика на началниците на РДНСК да сезират Прокуратурата със сигнали за „незаконно строителство“ по отношение на водноелектрически централи, които не притежават учредено от Министерски съвет право на строеж за строителство в речното корито. На база на тези сигнали и проверките от тях, Прокуратурата, от своя страна, протестира разрешителни за строеж на водноелектрически централи като недействителни и иска отмяната им от съдилищата (както за ВЕЦ в процес на изграждане, така и на въведени в експлоатация).


В резултат на работата ни по подобен казус, за защита правата на собственик на ВЕЦ срещу сигнал на РДНСК и последващ протест на Прокуратурата, ВАС се произнесе с Решение № 2460 от 16.03.2022 год. Съдът отхвърли протеста на прокурора срещу недействителността на Разрешението за строеж на ВЕЦ. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Важните правни изводи, до които достигнахме в хода на работата ни по водените дела, намериха пълна подкрепа от правораздаващия орган, като едни от най-важните от мотивите на съдебното решение, цитираме, както следва:

-„…съдът се позовава и тълкува нормата на чл. 46а, ал. 1 от Закона за водите съгласно, която представянето на разрешително по чл. 44 и 46 е необходимо условие за одобряване на проекта и за издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията. От което следва, че ……. притежава качеството на възложител по смисъла на чл. 161, ал. 1, предложение трето ЗУТ, а именно лице, което има право да строи в чужд имот по силата на закон“.

-„…напорния тръбопровод и водохващането не са линейни обекти на техническата инфраструктура по смисъла на § 1а от Допълнителните разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър вр. чл. 64 ЗУТ, поради което и цитираната норма на чл. 7, ал. 5, т. 3 от Закона за държавната собственост е неприложима.“;

Постановеното решение и формираните в него мотиви, дават отговор на съществуващите по темата различни тълкувания относно обхвата на правата, с които следва да разполага лицето изграждащо водноелектрическа централа, в полза на собствениците на тези обекти.