Облекчения за гражданите в рамките на извънредното положение

С оглед обявеното с решение на Народното събрание от 13.03.2020г. извънредно положение на територията на Република България са въведени мерки и действия съгласно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., обнародван в ДВ, бр. 28/24.03.2020г., както и съгласно заповеди на Министъра на здравеопазването.
Мерките водят до въвеждането на облекчения по повод и във връзка с упражнявани от гражданите права и/или изпълнение на задължения, както следва:

1. ПО ПОВОД ВАЛИДНОСТ НА ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ:

1.1. на български граждани:
• срокът на валидност на личните карти, който изтича в периода 13.03.2020г. – 31.10.2020г., се удължава с 6 м. Важно е че за срока на удължаването личната карта е валидна само на територията на РБ, както и че при искане нова лична карта може да се издаде и преди изтичането му;
• срокът на валидност на свидетелствата за управление на МПС, който изтича в периода 13.03.2020г. – 31.10.2020г., се удължава с 6 м. Важно е че за срока на удължаването свидетелството за управление е валидно само на територията на РБ, както и че при искане ново свидетелство може да се издаде и преди изтичането му.

1.2. на чужденци:
Срокът на валидност на документите за пребиваване на чужденци и членове на техните семейства, изрично посочени в § 10 от ПЗР на закона за извънредното положение, който изтича в периода 13.03.2020г. – 31.10.2020г., се удължава с 6 м. Важно е че за срока на удължаване документите се смятат за валидни само на територията на РБ и удостоверяват само правото на пребиваване, както и че при искане нов документ за пребиваване може да бъде издаден и преди изтичане му.

2. ПО ПОВОД ЗАКОНОУСТАНОВЕНИ СРОКОВЕ:
• сроковете, определени в закон, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти се удължават с 1 м. от отмяна на извънредното положение;
• действието на административните актове, което е ограничено със срок и изтича по време на извънредното положение се удължава с 1 м. от отмяна на извънредното положение.

3. ПО ПОВОД ДОГОВОРНО УСТАНОВЕНИ СРОКОВЕ:
До отмяна на извънредното положение не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения, вкл. лихви и неустойки за забава, както и непаричните последици като предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи.

4. ПО ПОВОД ЛЕЧЕНИЕ:
Аптеките може да отпускат лекарствени продукти само по рецептурна книжка, без представяне на рецепта съобразно последно вписаните данни за отпуснати лекарствени продукти до отмяна на извънредното положение и 2 м. след неговата отмяна.

5. ПО ПОВОД ПРИДВИЖВАНЕТО:

5.1. на чужденци:
• чужденец с разрешено продължително пребиваване в РБ, на който срокът за пребиваване изтича в срока на обявено извънредно положение, може да подаде заявление за продължаване на пребиваването в 14-дневен срок след отмяната на извънредното положение, като срокът на обявеното извънредно положение не се счита за прекъсване, когато чужденецът подаде заявление за дългосрочно или постоянно пребиваване;
• продължително пребиваващ чужденец, на който разрешеното продължително пребиваване изтича в срока на обявено извънредно положение, може да влезе на територията на РБ без наличие на виза в 14-дневен срок след отмяната на извънредното положение;
• за срока на обявено извънредно положение не се счита за отсъствие отсъствието на чужденеца, получил разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване, от територията на държавите – членки на Европейския съюз, за период от 12 последователни месеца.

5.2. на български граждани:
Български граждани и граждани на други държави с постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на РБ и членовете на техните семейства, пристигащи от Китай, Иран, Бангладеш, Индия, Малдиви, Непал, Шри Ланка, Испания, Италия, Корея, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Франция, Германия, Нидерландия и Швейцария могат да се приберат, като се поставят под карантина за срок от 14 дни в дома си/друго място за настаняване, посочено от тях, с изк. на български граждани водачи на тежкотоварни автомобили, за които има предвидени специални правила.

Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. влиза в сила от 13.03.2020г., с изключение на предвидените в § 52 от същия разпоредби, които влизат в сила от деня на обнародването на закона.