Нотариални производства в ситуация на извънредно положение

Дежурни нотариуси

Законът за мерките и действията по време на извънредно положение (в сила от 24.03.2020 г.), предвиди, че нотариалните производства се ограничават, като ще се извършват само „неотложни” такива. Важно е да се отбележи, че законът не дава изрична дефиниция на понятието „нетложени нотариални заверки”, което ще остави възможността на нотариусите сами да преценяват кои заверки са „неотложни” и кои – не.
С оглед поставеното в Закона за мерките и действията по време на извънредно положение изискване за осигуряване на дежурни нотариуси при съотношение най-малко един нотариус на 50 000 жители за съответния район, на 22.03.2020 г. Нотариалната камара на Република България обяви списък с дежурни нотариуси, които ще осъществяват дейност по време на извънредното положение. Този списък ще подлежи на периодична актуализация, като в актуалния си вариант може да бъде открит на следния интернет адрес.
Важно е да се отбележи, че част от дежурните нотариуси са поставили специфични изисквания по отношение на дейността си – изисквания за предварително записване на часове за нотариални удостоверявания; работно време на канторите в точно определени дни от седмицата и/или времеви интервали и т.н.

Набавяне на документи за сделки

Снабдяването с документи, необходими за нотариално изповядване на сделки (удостоверения за семейно положение; данъчни оценки; скици и схеми от кадастъра и т.н.) може да бъде осъществено по електронен път. За целта следва да бъде направена регистрация на интернет страницата на съответната институция, която е безплатна.
Държавните органи и институции (службите по геодезия картография и кадастър; общините на населени места; общините на райони в градовете с районно делене) предоставят различни възможности за снабдяване с документи – подписване и подаване на заявления с електронен подпис; подаване на необходимата документация посредством куриер и т.н.
Различните общини в Република България предоставят възможност за различни видове електронни услуги, като на съответните интернет страници може да бъде намерена детайлна информация. Ползването на услугите става при спазване правилата на съотвената институция.