Лято 2020, след 13 май 2020 - края на „извънредното положение“. Tуристически пътувания, концесии на плажове, балнеолечение.

1. Туристически пътувания. Туроператори
Туроператорът трябва да възстанови заплатена сума от пътуващ за туристическо пътуване, в случай на отменено, поради обявеното извънредно положение, пътуване. Другата възможност е да предложи на пътуващия ваучер за заплатената сума. Ако пътуващият не приеме ваучера и при липса на друго споразумение за туристически пакет – заместител, между туроператора и пътуващия, туроператорът трябва да възстанови всички плащания, които е получил от пътуващия или от негово име, до 12 месеца, считано от датата на отмяната на извънредното положение.
Две години след отмяната на извънредното положение Министерството на туризма предоставя на туроператори, които използват въздушни превозвачи с български оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до Република България с цел туризъм, държавна субсидия в размер на 35 евро за всяка седалка от максималния пътнически капацитет на самолета за всеки полет, изпълнен с български въздушен превозвач. Субсидията се отпуска за всяка седалка, заета от лице, ползващо туристическа услуга в Република България и то само за полети с капацитет от не по-малко от 100 места. От субсидията може да се възползват и туроператори, които ползват услугите на въздушни превозвачи с оперативен лиценз, издаден в друга държава, но при условие че туроператорът докаже липсата на интерес за изпълнение на конкретния полет от въздушни превозвачи с български оперативен лиценз.

2. Концесионер и наемател по действащ договор за концесия/наем за морски плаж.
За летен сезон 2020 г., считано от 1 юни 2020 г., концесионерът и наемателят по действащ договор за концесия за морски плаж, съответно за наем на морски плаж предоставя на посетителите на плажа плажните принадлежности - чадъри, шезлонги, постелки, плажни дюшеци и други, използвани от посетителите на морския плаж (дефиниция по смисъла на § 1, т. 6, предложения първо и второ от допълнителните разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие) на цени, намалени с не по-малко от 50 на сто от цените за сезон 2019 г. или от максималните по съответния договор.
Концесионерът, съответно наемателят уведомява министъра на туризма за цените на плажните принадлежности за летен сезон 2020 г. в срок до 25 май 2020 г. В срок до 30 май 2020 г. министърът на туризма уведомява концесионера или наемателя в съответствие с методиката, изложена по-долу, за намалението на размера на дължимото концесионно възнаграждение или на наемната цена за 2020 г., което да съответства на намалението на цените на плажните принадлежности. Концесионерът заплаща концесионното си възнаграждение за 2020 г. до 30 ноември 2020 г.
По предложение на министъра на туризма, Министерският съвет с решение намалява размера на дължимото концесионно възнаграждение за 2020 г., а министърът на туризма със заповед намалява размера на дължимата наемна цена за 2020 г. Когато възнаграждението или цената е вече заплатена изцяло или частично, съответната намалена част се приспада от концесионното възнаграждение, съответно от наемната цена за 2021 г. В съответствие с решението или заповедта, министърът на туризма и концесионерът, съответно наемателят, сключват допълнително споразумение към концесионния договор или договора за наем.

Срокът на концесията или наема може да се удължава по предложение на концесионера, съответно наемателя със срок не по-дълъг от една година, независимо дали се надвишава нормативно установеният максимален срок за съответния вид договори, като концедентът или наемодателят може мотивирано да приеме или откаже предложението. Министърът на туризма и концесионерът, съответно наемателят сключват допълнително споразумение към концесионния договор или договора за наем.
Намаляването на дължимото концесионно възнаграждение или на наемната цена, което да съответства на намалението на плажните принадлежности, както и удължаването на срока на концесията или наема, се определят с методика, която ще бъде приета до 23 май 2020 г. от Министерския съвет по предложение на министъра на туризма.
Нарушения в гореописания режим и имуществени санкции в такава хипотеза: На лице, което не намали цените с не по-малко от 50 на сто от цените за сезон 2019 г. или от максималните по съответния договор, се налага имуществена санкция в размер на 50 000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – наказанието е имуществена санкция в размер на 100 000 лв. Повторно нарушение се счита всяко нарушение, извършено в 4-месечен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което е наложено наказание за същото по вид нарушение за същия морски плаж. Нарушенията се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, определени от министъра на туризма. Наказателните постановления се издават от министъра на туризма или оправомощени от него длъжностни лица.

Концесионерът по договор за концесия за морски плаж може да предложи отсрочване, намаляване или пренасочване на част или на всички инвестиции, които трябва да направи за 2020 и 2021 г. съгласно концесионния договор, съответно да предложи нови инвестиции, а концедентът мотивирано да приеме или откаже предложението. Договорите се изменят с подписване на допълнително споразумение между страните, което се сключва до 31 декември 2020 г., и с приемане на решение от концедента. От това правило има изключение и то е в случаите когато изменението на концесионния договор е в рамките на решението за откриване на процедурата или определянето на концесионер, изменението се прави без издаване на ново решение от концедента.

За летен сезон 2020 г. на територията на морските плажове през 2020 г. се допуска към преместваеми обекти и съоръжения за осъществяване на задължителните дейности на морския плаж и за спортно-развлекателна дейност и заведения за бързо обслужване (чл. 10, ал. 4, т. 2, буква „б“ от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие), ползването на допълнителна търговска площ на морския плаж извън позволената съгласно чл. 10, ал. 7 от същия закон площ, която е общо до 2 на сто от площта на морския плаж, но не повече от 4 на сто от площта на морския плаж.

Нарушения в гореописания режим и имуществени санкции в такава хипотеза: При нарушение на това правило, се налага глоба от 1000 до 5000 лв. или имуществена санкция от 2000 до 20 000 лв. При повторно извършено нарушение глобата е от 2000 до 6000 лв., а имуществената санкция е от 4000 до 40 000 лв. (повторно нарушение е отново - всяко нарушение, извършено в 4-месечен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което е наложено наказание за същото по вид нарушение за същия морски плаж). Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица, определени от министъра на туризма. Наказателните постановления се издават от министъра на туризма или оправомощени от него длъжностни лица.
През 2020 г. на територията, която служи за поставянето на плажни принадлежности, като се осигурява не по-малко от 50 на сто от активната плажна площ за свободно разполагане на плажни принадлежности от страна на посетителите, концесионерът или наемателят може да обособи зони с цел превенция и контрол на потока на посетителите след одобрение на схеми от министъра на туризма.
През 2020 г. на територията на охраняемите морски плажове на разкритите спасителни постове личният състав на всеки пост може да се намали до един спасител.

През 2020 г. забраната за извършване на строителни и монтажни работи в националните курорти по Черноморското крайбрежие (уредена в чл. 15 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие) е от 15 юни до 1 октомври.

3.Срок на действие на удостоверенията за категоризиране на места за настаняване, на балнеолечебни центрове, заведения за хранене и други.

Срокът на действие на удостоверенията за категоризиране на места за настаняване клас А и клас Б, заведенията за хранене и развлечения (самостоятелни и прилежащи към места за настаняване), туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални и прилежащите към тях заведения за хранене, чиято категоризация съгласно Закона за туризма изтича след 1 септември 2019 г., се удължава до 31 декември 2020 г.
Срокът на действие на удостоверенията за сертифициране на балнеолечебни (медикъл СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове, за обектите, чиято сертификация съгласно Закона за туризма изтича след 1 септември 2019 г., се удължава до 31 декември 2020 г.