Компенсации „60 на 40”, изплащани от НОИ по време на извънредното положение, обявено в Република България на 13.03.2020 г. във връзка с пандемията от COVID-19

Новоприетият Закон за мерките и действията по време на обявеното извънредно положение (Обн. ДВ. бр.28 от 24 Март 2020г., в сила от 13.03.2020 г.), наричан по-долу за краткост „закона”, установи възможност държавата, посредством Националния осигурителен институт (НОИ), да подпомага засегнатите от извънредното положение работодатели, като им превежда компенсации в размер на 60 на 100 от размера на осигурителния доход на техните работници/служители (т.нар. компенсации „60 на 40”). Или казано по-просто – работодателят заплаща 40% от възнагражденията на своите работници/служители, НОИ – останалите 60 %.

Кои работодатели ще могат да се възползват от облекчението?

Законодателят обособи 2 групи работодатели, които могат да се възползват от т.нар. облекчение „60 на 40”.

А) Работодатели, чиито приходи са спаднали с минимум 20 %
Първата категория работодатели са тези, чиито приходи са спаднали с минимум 20 на 100 в сравнение със същия период за изминалата 2019 г. Когато се касае за фирми, регистрирани след 01.03.2019 г., спадът в приходите от 20 на 100 се изчислява в сравнение с усреднените приходи за януари и февруари 2020 г.

Б) Работодатели, които не следва да доказват спад на приходите с минимум 20 %
Втората категория работодатели са тези, които не следва да доказват спад на приходите с минимум 20 % по смисъла на предходната буква „А”. Това са работодатели от точно определени икономически сфери – занимаващи се с търговия на дребно (с определени изключения), транспорт (пътнически сухопътен и пътнически въздушен), хотелиерство, ресторантьорство, прожектиране на филми, туристическа дейност, артистична и творческа дейност и др. Пълният списък на сферите на дейност на работодателите от тази категория е посочен в Приложение № 1 към Постановление № 55 на МС от 30 март 2020 г.

На какви допълнителни критерии трябва да отговарят посочените 2 групи работодатели?

За да могат да се възползват от компенсациите, и двете категории работодатели, трябва да отговарят едновременно на посочените по-долу изисквания, а именно:
- работодателят следва да е преустановил дейността на предприятието или част от предприятието със своя заповед по реда, предвиден в закона или да е установил непълно работно време в предприятието или негово звено;
- работодателят следва да е местно физическо или юридическо лице или чуждестранно юридическо лице, което осъществява стопанска дейност в Република България;
- работодателят не следва да има неплатени задължения за данъци и/или осигурителни вноски по смисъла на ДОПК към държава и/или общината;
- работодателят не следва да е юридическо лице, обявено в несъстоятелност или такова, намиращо се в производство по несъстоятелност или ликвидация;
- работодателят следва да запази трудовата заетост на всички работници/служители, по отношение на които е получил компенсации, за период не по-малък от периода, за който са изплатени компенсациите;
- работодателят следва да не уволнява работници/служители на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда през периода, за който се изплащат компенсациите;
- работодателят не следва да има установени с влезли в сила наказателни постановления или съдебни решения нарушения на Кодекса на труда или Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност за последните минимум 6 месеца.

Има ли определени категории работници/служители по отношение на които работодателят не може да използва компенсации „60 на 40”?

Законът определи няколко категории работници и служители по отношение на които работодателя не може да използва компенсации „60 на 40”. Това са:
- работници и служители, които не са били в трудово правоотношение с работодателя преди датата на обявяване на извънредното положение;
- работници и служители, които ползват отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст;
- работници и служители, за които работодателят получава финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет, със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или други публични средства.

Каква е основата, върху която се изчисляват компенсациите „60 на 40”?

Компенсациите се изчисляват върху размера на осигурителния доход за януари 2020 г. на съответния работник/служител. Важно е да се отбележи, че когато работодателят е установил непълно работно време, размерът на компенсациите се изчилява пропорционално на неотработеното време, но за не повече от 4 часа дневно.
За какъв период работодателите могат да се ползват от посочените компенсации „60 на 40”?
Съгласно редакцията на закона, валидна към 07.04.2020 г., компенсациите ще се заплащат за период от максимум 3 (три) месеца.
Какви документи следва да се подадат и пред кого?

Работодателите, отговарящи на посочените по-горе критерии, следва да подадат заявление по образец в дирекция „Бюро по труда“, обслужваща територията по мястото на работа на работниците/служителите. Заявлението може да се подаде на хартиен носител, по електронен път или с препоръчано писмо с обратна разписка. Към заявлението се прилага определен набор от документи:
- заверено копие от заповедта, с която е преустановена дейността на предриятието или част от него или с която е установено непълно работно време по отношение на предприятието или негово звено;
- декларации за обстоятелствата, че работодателят не е уволнявал работници и служители на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда и че е запазил трудовата заетост в предприятието;
- декларация, че приходите на работодателя са спаднали с повече от 20 % (само за първата категория работодатели, посочени в буква „А” по-горе);
- списък на работниците/служителите, за които се подава заявлението, съдържащ личните им данни – имета, ЕГН-та, а за работниците/служителите, за които е установено непълно работно време – и продължителността на непълното работно време;
- декларация, съдържаща данни за банковата сметка на работодателя.

Какви действия следва да бъдат предприети в случай, че съответният, ползващ се от компенсациите, работодател възобнови дейността на предприятието или възстанови режима на работа на пълно работно време?

В случай на възобновяване на работата в предприятието или отмяна на заповедта за установяване на непълно работно време през периода на изплащане на компенсациите следва задължително да уведоми писмено, включително по електронен път, Агенцията по заетостта в срок до 3 работни дни от датата на издаването на съответната заповед.