КЗК с ново решение за Черния петък

В последното десетилетие онлайн търговията се радва на все по-голяма популярност сред потребителите на стоки. Това доведе до все по-масова ориентираност на търговците към предприемане на действия за създаването на собствени онлайн платформи или сайтове, чрез които предлаганите от тях продукти да достигнат до по-широк кръг от потенциални купувачи. С развитието на онлайн пазара все повече се засилва и конкуренцията между отделните търговци, като някои от тях с цел да привлекат вниманието на потребителя върху собствените си стоки си позволяват прилагането на недобросъвестни търговски практики, посредством които увреждат интересите както на крайния потребител, така и на своите конкуренти.


По проблема Комисията за защита на конкуренцията е имала възможност да се произнесе по една от най-масово осъществяваните форми на нелоялната конкуренция и недобросъвестна търговска практика, а именно завишаването на цените от страна на търговец непосредствено преди обявена кампания на намаление или разпродажба. През месец октомври КЗК постанови ново решение по въпроса. Производството пред КЗК е стартирало въз основа на подаден сигнал и завършва с налагането на имуществена санкция на търговеца, чието поведение - обявяване на промоционални продукти със завишена редовна продажни цена, с цел да бъде обявено по-голямо процентно намаление, в деня на намалението, е счетено за неправомерно и увреждащо конкуренцията. Кампанията е осъществена чрез една от на-големите платформи за онлайн търговия.

    Решението на Комисията за защита на конкуренцията и нормативната уредба поставят следните правила за търговците:

  • забранява се въвеждането в заблуждение относно съществени свойства на стоките или услугите или относно начина на използване на стоките или предоставяне на услугите чрез твърдение на неверни сведения или чрез изопачаване на факти. Фактическият състав не е резултатен и не изисква настъпване на реално увреждане на интересите на даден конкурент, а е достатъчно да бъде създадена реална или потенциална опасност от подобно увреждане;
  • поведението на търговец е заблуждаващо, когато невярно се твърди, че по време на кампания на „намаление“, „разпродажба“, „ликвидация“ и др., продуктите се предлагат с определено процентно намаление от първоначалната цена, на която същите са били продавани до този момент, като с цел да се предостави по-голям размер на процентната отстъпка - обявената за първоначална цена/тази преди намалението/ е умишлено завишена;
  • публикуването на информация, съответно обозначаване на промоционални продукти с посочено невярно/несъществуващо процентно намаление, представлява както представяне на невярна информация, така и на изопачена такава по смисъла на закона. По този начин клиентите на дружеството са подведени, че купуват съответния продукт на цена с определено процентно намаление от обичайната, редовна по-висока цена;
  • търговските дружества са длъжни да прилагат в практиката си при обявяване на кампания по „намаление“ на цените на стоките или услугите изискването съобщението за намаление на цените да съдържа старата цена, която търговецът е прилагал през определен период от време преди датата, от която влиза в сила намалението. Законът ясно регламентира и в какъв период следва да е прилагана цената, за да може да бъде наречена „стара“.
  • Решението на КЗК от месец октомври е част от наложила се трайна практика, според която завишаването на цените на предлаганите от един търговец продукти непосредствено преди или по време на обявена кампания на намаление или разпродажба с цел обявяването на по-голямо процентно намаление, съставлява нарушаване на конкурентното право.