Изменения в Законa за счетоводството относно подаване на декларации за неактивност в ТРРЮНЦ

Съгласно Закона за счетоводството предприятия, които не са осъществявали търговска дейност по смисъла на същия закон , са задължени до 31 март на следващата календарна година да декларират това обстоятелство в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел(или в икономическо издание или интернет, когато предприятията принципно имат задължение да публикуват там своите годишни финансови отчети).
Съгласно последните изменения в Закона за счетоводството в сила от 01 януари 2020 г. обстоятелството, че съответното предприятие не е осъществявало дейност, се декларира еднократно за първия отчетен период. В резултат на измененията предприятия, които през 2020 г. декларират по реда на Закона за счетоводството, че не са извършвали дейност през 2019 г., няма да имат задължение през следващите години (до промяната на това обстоятелство) отново да подават декларация. Допълнителна новост е, че такси за публикуване на декларациите за неактивност в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел вече няма да се дължат.
След измененията вече изрично е уредено, че еднолични търговци, които не са осъществявали дейност през отчетния период, нямат задължение да публикуват годишни финансови отчети, както и да подават декларации за неактивност в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
При необходимост от съдействие за подаване на декларации по реда на Закон за счетоводството, можете да се обърнете към екипа ни..

Съгласно § 1 т. 30 от Допълнителните разпоредби на ЗСч: "Предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период" са предприятия, за които едновременно са налице следните условия: а) през отчетния период не са извършвали сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон; б) през отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти; в) не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба; г) не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби.