Законът за обществените поръчки и договорите за предоставяне на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове в условията на извънредно положение

ОТНОСНО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

1. Изключване приложението на разпоредбите на ЗОП за определени поръчки
Законът за мерките и действията по време на извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., предвижда разпоредбите на Закона за обществените поръчки да не се прилагат при:

а/. закупуване от възложителите на хигиенни материали, дезинфектанти, медицински изделия и лични предпазни средства, необходими за обезпечаване на противоепидемичните мерки;
б/. закупуване на медицински изделия, медицинска и лабораторна апаратура, необходими за диагностика и лечение на заразените пациенти, консумативите за тях, както и дейности, свързани с внедряването им;
в/. възлагане на дейности по обезвреждане на пестициди и болнични отпадъци съгласно Наредба № 1 за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения (обн., ДВ, бр. 13 от 2015 г.; изм., бр. 102 от 2018 г.).
Законът предвижда и възможност по искане на изпълнител на обществена поръчка да бъде предоговорен срокът за изпълнение, но не повече от срока на действие на извънредното положение.

2. Регламентация във връзка с приложението на електронната платформа
Предвижда се възложители, за които не е възникнало задължението за прилагане на електронната платформа до влизането в сила на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., да прилагат за обществени поръчки, открити до един месец след отмяната на извънредното положение, реда за възлагане, действащ до 1 ноември 2019 г., с изключение на разпоредбите на чл. 6, ал. 1, чл. 14, ал. 1, т. 5 и 7, чл. 20, ал. 1, чл. 21, ал. 2, чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а“, чл. 100, ал. 3 и 12, чл. 107, т. 5 и 6, чл. 112, ал. 9 и 10, чл. 112а и чл. 149, ал. 1, т. 13 от Закона за обществените поръчки, които се прилагат в редакцията от 1 януари 2020 г.

NB! Разпоредбата, регламентираща посоченото в т. 2, влиза в сила от деня на обнародването на Законa за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., в „Държавен вестник“, и се прилага до отмяна на извънредното положение.

ОТНОСНО ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

1. Правомощия на управляващите органи на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., предвижда до отмяната на извънредното положение управляващите органи на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове да имат право да:

а/. изменят едностранно договори за безвъзмездна финансова помощ съобразно необходимостта от мерки при криза по смисъла на чл. 2, т. 21 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ, L 193/1 от 30 юли 2018 г.), включително да увеличават размера на договорената безвъзмездна финансова помощ;
б/. отпускат безвъзмездна финансова помощ при опростени правила, включително без публикуване на покана за набиране на предложения;
в/. увеличат общия ресурс по операциите над одобрените от комитета за наблюдение по схемите, по които са допустими мерки, в условията на извънредни ситуации и при хипотезата на б.а/.

2. Промени при процедури по директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., предвижда промяна в някои срокове, като тези за отстраняване на нередовности, непълноти и/или несъответствия, сроковете, приложими при процедура за неприсъствено вземане на решение, и др.