Задължение за предоставяне на информация за действителните собственици

В периода от 01 февруари 2019 г. до 31 май 2019 г., учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания са задължени да предоставят информация относно физическите лица, които са техни действителни собственици, включително с подробни данни относно притежаваните от тях права.Информацията за действителните собственици се предоставя на Агенция по вписванията за вписване на данните в Търговския регистър, Регистър БУЛСТАТ и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Данните от този регистър няма да бъдат публични, а ще служат единствено за целите на дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС, БНБ, Комисията за финансов надзор, други държавни органи и лица, посочени в закона.

Предоставянето на посочената информация става чрез декларация по образец, с нотариална заверка на подписите, която се подава от лицата, представляващи юридическите лица/ съответните други правни образувания.

Въведеното ново законово задължение е приложимо за всички учредени на територията на Република България юридически лица и други правни образувания, физическите и юридическите лица и други правни образувания, които действат на територията на Република България в качеството си на доверителни собственици на тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост. Изключение е допуснато по отношение на декларирането на данните за действителните собственици - физически лица, в случай, че те вече са вписани на друго основание по партидите в съответния регистър - например ЕООД-та, притежавани от физически лица. Но когато действителните собственици са физически лица, различни от вписаните и попадат в обхвата на законовото определение за действителен собственик, те ще бъдат задължени да заявят за вписване изискваната информация.

Всяко юридическо лице, което не декларира в срок изискваната информация е заплашено от имуществена санкция от 1000 до 10 000 лв. За дружества като банки, застрахователи, лизингови предприятия и други, имуществената санкция е от 2000 до 20 000 лв. Законът предвижда също, че санкцията не е еднократна, а че юридическото лице ще продължава да бъде глобявано всеки месец, до заявяване на вписването.
За повече информация или за съдействие, можете да се обърнете към екипа ни.