Допълнение на Работа със съдебните институции и частните съдебни изпълнители по време на обявеното в България извънредно положение

Настоящото изложение, явяващо се допълнение на публикуваната на сайта на „Кинкин и партньори“ на 25.03.2020г. статия на тема „Работа със съдебните институции и частните съдебни изпълнители по време на обявеното в България извънредно положение", отразява измененията и допълненията в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., обнародвани в „Държавен вестник“ на 09.04.2020г., касаещи настоящата материя.

NB! Изложението е съобразено с действащата към 23.04.2020г. нормативна уредба.

СПИРАНЕ НА СРОКОВЕ

1. Процесуални срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства
Предишна редакция:
В първоначалната редакция на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., беше прието, че за срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат: „процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, с изключение на сроковете по наказателни производства, по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест и производства, свързани с мерки за принуда“.
Нова редакция:
С изменението на Закона беше прието, че за срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат: „процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, с изключение на сроковете по производствата и делата съгласно приложението.“ Посочените в приложението производства и дела са, както следва:

А/. Наказателни дела:
• Делата по чл. 64 и чл. 65 от Наказателно-процесуалния кодекс – мерки за неотклонение на обвиняем; и по чл. 270 от Наказателно-процесуалния кодекс – престъпления против реда на управление;
• Делата по чл. 66 от Наказателно-процесуалния кодекс, регламентиращ последиците от неизпълнение на задълженията, свързани с мерките за неотклонение;
• Делата по чл. 67 от Наказателно-процесуалния кодекс – мерки за защита на пострадал;
• Делата по чл. 68 от Наказателно-процесуалния кодекс – забрана за напускане на пределите на страната;
• Делата по чл. 69 от Наказателно-процесуалния кодекс – отстраняване на обвиняем от длъжност;
• Делата по чл. 70 от Наказателно-процесуалния кодекс – настаняване за изследване в психиатрично заведение;
• Мерките по чл. 72 НПК – мерки за обезпечаване на глобата, конфискацията и отнемането на вещи в полза на държавата; по чл. 73 НПК – мерки за обезпечаване на граждански иск;
• Разпит на обвиняем пред съдия по чл. 222 от Наказателно-процесуалния кодекс;
• Разпит на свидетел пред съдия по чл. 223 от Наказателно-процесуалния кодекс;
• Делата по чл. 427 от Наказателно-процесуалния кодекс – прилагане на принудителни медицински мерки;
• Делата по глава пета, раздел II от Закона за здравето – задължително настаняване и лечение в лечебно завение;
• Делата по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест по искания за задържане или предаване на лица;
• Делата по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода;
• Делата по чл. 7 от Указа за борба с дребното хулиганство;
• Делата по чл. 225, ал. 6 от Наказателния кодекс – продажба на стока на цена над определената или преди да е определена или утвърдена по установения ред или получаване за услуга възнаграждение, по-голямо от законно допустимото, което деяние е извършено при обявено извънредно положение;
• Делата по чл. 326, ал. 2 от Наказателния кодекс, регламентиращ санкциите при настъпване на значителни вредни последици в резултат на предаване по радио, телефон или по друг начин на неверни повиквания или заблуждаващи знаци за помощ, злополука или тревога;
• Делата по чл. 355 от Наказателния кодекс – престъпления, свързани с нарушаване на мерки по наложена карантина;
• Делата, образувани по искания по Закона за специалните разузнавателни средства и чл. 159а от Наказателно-процесуалния кодекс за предоставяне на данни от предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги;
• Процесуалните действия по реда чл. 146 НПК – вземане на образци за сравнително изследване; чл. 158 НПК – освидетелстване; чл. 161 НПК – претърсване и изземване; чл. 164 НПК – обиск; чл. 165 НПК – задържане и изземване на кореспонденция;
• Делата по обжалване или протестиране на наказателни постановления, издадени при или по повод извънредното положение;
• Делата по чл. 437 от Наказателно-процесуалния кодекс за предсрочно освобождаване по чл. 70 и 71 от Наказателния кодекс.

Б/. Граждански и търговски дела:
• Делата за упражняване на родителски права само относно привременни мерки;
• Делата по Закона за защита от домашното насилие само относно заповед за незабавна защита или изменение на същата, както и в случаите на отхвърляне на молбата за защита;
• Разрешения за теглене на суми от детски влогове;
• Обезпечителните производства;
• Делата за обезпечаване на доказателства;
• Искания по Закона за електронните съобщения и чл. 19, ал. 6 във връзка с ал. 5 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел във връзка с чл. 536 от Гражданския процесуален кодекс;
• Делата по чл. 62, ал. 3 от Закона за кредитните институции, регламентираща пазенето на банкова тайна от служителите на банка, членовете на управителните и контролните органи на банката, длъжностните лица в БНБ, служителите и членовете на управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, ликвидаторите, временните синдици и синдиците, както и всички други лица, работещи за банката.
В/. Административни дела:
• Делата по чл. 60 и чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс – обжалване на разпореждане за допускане или отказ за предварително изпълнение на административен акт и спиране на предварително изпълнение;
• Делата по чл. 75 и чл. 157 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за разкриване на данъчна и осигурителна информация от съда и по дела за искане за спиране на изпълнение на ревизионен акт;
• Делата по чл. 72 от Закона за Министерството на вътрешните работи за обжалване законността на задържане от полицейските органи по Закон за министерството на вътрешните работи;
• Обезпечителните производства;
• Делата за обезпечаване на доказателства;
• Делата по чл. 111 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, регламентиращ оспорването на заповедта за дисциплинарно наказание изолиране в наказателна килия;
• Делата по чл. 252 от Административнопроцесуалния кодекс относно разглеждане на искане за прекратяване на действия, извършвани от административен орган или длъжностно лице, които не се основават на административен акт или на закона;
• Делата по Закона за обществените поръчки;
• Делата по Закона за концесиите;
• Делата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
• Делата по глава трета от Закона за държавната собственост и глава трета от Закона за общинската собственост, регламентиращи принудителното отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавни нужди, респективно за общински нужди;
• Делата по Изборния кодекс;
• Делата по оспорване на актове за установяване на публични вземания;
• Делата по чл. 215 от Закона за устройство на територията, свързани с оспорване на актове за издадени разрешения за строеж и за одобрени и/или изменени подробни устройствени планове;
• Делата по обжалване или протестиране на административни актове, издадени при или по повод извънредното положение;
• Делата по глава тринадесета от Административнопроцесуалния кодекс относно производствата по обжалване на определенията и разпорежданията.

NB! За периода до отмяната на извънредното положение разглеждането на гореизброените в букви А/. Б/. и В/. дела продължава.
NB! Сроковете в редакцията преди изменението, които са били спрени от обявяването на извънредното положение до влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., обнародван в "Държавен вестник" на 09.04.2020г., продължават да текат след изтичането на 7 дни от обнародването на Закона в "Държавен вестник".

2. Давностни срокове
Предишна редакция:
В първоначалната редакция на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., беше прието, че за срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат: „давностните и други срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти, с изключение на сроковете по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания“.
Нова редакция:
С изменението на Закона горният текст беше изменен, като беше прието, че за срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат: „давностните срокове, с изтичането на които се погасяват или придобиват права от частноправните субекти“.
NB! Сроковете в редакцията преди изменението – т.нар. „други срокове“, които са били спрени от обявяването на извънредното положение до влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., обнародван в "Държавен вестник" на 09.04.2020г., продължават да текат след изтичането на 7 дни от обнародването на Закона в "Държавен вестник".

3. Срокове за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страни или участници в производства
Предишна редакция:
В първоначалната редакция на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., беше прието, че за срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат: „сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страни или участници в производства, с изключение на производствата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове“.
Нова редакция:
С изменението на закона тази разпоредба беше отменена, като сроковете по нея, които са били спрени от обявяването на извънредното положение до влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., обнародван в "Държавен вестник" на 09.04.2020г., продължават да текат след изтичането на 7 дни от обнародването на Закона в "Държавен вестник".

4. Срокове по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и по Закона за съдебната власт
По отношение спирането на сроковете по глава пета, раздел I и III, глава осма, раздел V, глава десета и глава дванадесета, раздел I, II и IV от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, с изключение на срока по чл. 38, ал. 1, т. 2 от същия закон, както и на сроковете по чл. 175в, ал. 1 - 3 от Закона за съдебната власт, с изключение на срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 от същия закон, не са направени промени, като за срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение същите спират да текат.

МЕРКИ ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИ СЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА

1. Преустановяване разглеждането на някои дела
За периода 16 март до края на извънредното положение се преустановява разглеждането на всички видове наказателни, граждански, търговски и административни дела, с изключение на посочените по-горе в букви А/., Б/. и В/. За така предвидените изключения не се преустановява връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа.

2. Отсрочване на делата
Делата, попадащи извън обсега на изключенията, посочени в букви А/., Б/. и В/., ще бъдат отсрочени за дати след 13 май, като беше прието, че тази година няма да има съдебна ваканция, т.е. заседания могат да бъдат насрочвани и в периода от 15 юли до 1 септември.

3. Провеждане на заседания
С изменението на Закона беше предвидено до отмяната на извънредното положение да бъдат провеждани:
а/. заседания на държавни и местни органи, съвети, комитети, комисии, включително органи на управление или контрол на фондове, сметки и други, които не са юридически лица, както и същите да приемат решения неприсъствено, както и
б/. открити съдебни заседания по съответните производства, включително заседания на Комисията за защита на конкуренцията.
За целта следва да бъде осигурено пряко и виртуално участие на страните и участниците в процеса, съответно производството, както и спазване изискванията за кворум и лично гласуване за заседанията, посочени в б. а/.

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКОВЕ

1. Производства, по които сроковете се удължават
Съгласно първоначалната редакция на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., удължават се с един месец от отмяната на извънредното положение:
а/. сроковете, определени в закон, извън тези, посочени в Раздел „Спиране на срокове“, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти;
б/. действието на административните актове, което е ограничено със срок и изтича по време на извънредното положение.

2. Производства, по които сроковете не се удължават
Съгласно направеното изменение на Закона, беше регламентирано, че не се удължават сроковете, касаещи производствата, свързани с:
• възлагане на обществени поръчки;
• концесионните процедури;
• производствата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
• производствата по глава трета от Закона за държавната собственост и по глава трета от Закона за общинската собственост;
• производствата по Закона за подпомагане на земеделските производители;
• производствата по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;
• производствата по Закона за горите;
• производствата по Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз;
• производствата по Закона за ветеринарномедицинската дейност;
• производствата по Закона за устройство на територията;
• производствата по Закона за защита на конкуренцията, както и
• производствата по съответните подзаконови нормативни актове.
NB! Горната разпоредба относно производствата, по които не се удължават срокове, е в сила от 17.04.2020 г.

ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА
Наред с регламентираните вече с първоначалната редакция на Закона особености във връзка с образуваните изпълнителни производства, беше направено едно допълнение, съгласно което не се спира изпълнението на задължение за предаване на дете или за последващо връщане на детето по реда на Гражданския процесуален кодекс.

NB! Извършените действия от обявяването на извънредното положение до влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., обнародван в "Държавен вестник" на 09.04.2020г., запазват силата си.