„Кинкин & Партньори“ спечели обществена поръчка с предмет разработване на механизъм за търговия с бели сертификати.

Екипът на „Кинкин & Партньори“ е част от обединение, което спечели обществена поръчка на Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) с предмет „Изготвяне/извършване на анализи, проучвания, оценки, изследвания и др. в областта на енергийната ефективност, в това число и определяне на необходимите нормативни и институционални предпоставки във връзка с прилагането на финансови механизми“ от проект „Повишаване на институционалния капацитет на АУЕР с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Търгуемите бели сертификати са инструмент, който ще удостоверява постигането на енергийни спестявани от различни лица чрез реализиране на проекти и мерки за енергийна ефективност, като по този начин на пазарен принцип ще се стимула пестеното на енергия.

Проектът бе официално представен от АУЕР на специална пресконференция в края на месец април.