Регистрирахме и структурирахме българско дъщерно дружество

Консултациите ни включваха изследване и анализиране на всички необходими разрешителни и лицензии за извършване на дейността на територията на Република България и представителство пред Българската народна банка във връзка с регистрацията на финансовата институция. Консултациите обхващаха и регулаторната рамка за функциониране на дружеството на територията на България като финансова институция.

Практика: Банки и финанси

Връзка с други практики: Корпоративно право. Ликвидация и несъстоятелност. Търговски сделки