Консултираме наш клиент по процедура за изключване от горския фонд на терени държавна частна и държавна публична собственост

Консултираме наш клиент по процедура за изключване от горския фонд на терени държавна частна и държавна публична собственост с оглед реализацията на инвестиционен проект. Процедурата по придобиване на вече изключените от горския фонд терени – частна държавна собственост вече приключи. Процедурата, свързана с имотите публична държавна собственост, още продължава.

Практика: Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство