Предоставяме пълно правно обслужване на инженерингова компания във връзка с извършваните от нея широк кръг дейности с недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство

Консултираме наш клиент - инженерингова компания, специализирана в консултантска дейност (оценка на съответствието на инвестиционни проекти, проучване на имоти, извършване на различни административни процедури, координация на проекти, строителен процес) във връзка със спазване на законовите изисквания за всяка една от тези дейности. Подпомогнахме клиента при покупката на недвижими имоти за изграждане на офис сграда на дружеството и извършихме анализ на допустимите параметри за застрояване в района съгласно предвижданията на одобрения общ устройствен план.

Практика: Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство