Консултирахме чуждестранен инвеститор относно изискванията на българското законодателство, свързани с трудовите и осигурителни отношения със служители

Консултирахме чуждестранен инвеститор с интерес за регистриране на инвестиционно дружество в България относно изискванията на българското законодателство, свързани с трудовите отношения със служители във фирмата. Изготвихме трудови договори, длъжностни характеристики, документи във връзка със спазване на здравословните и безопасни условия на труд, досиета на служителите.

Практика: Трудово и осигурително право