Консултираме процедури по устройствено регулиране, проектиране и изграждане на инженерни мрежи и техническа инфраструктура

Консултираме обединение на собственици на земя в жилищен квартал в София, създадено с цел извършване на процедури по устройствено регулиране, проектиране и изграждане на инженерни мрежи и техническа инфраструктура в района. Изготвяме правни становища по широк кръг от въпроси, свързани с необходимите действия по различните административни процедури и изискванията на закона, включително изготвяме и преглеждаме договорите за управление на проекта, проектиране, строителство, инвестиции и строителен надзор.

Практика: Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство