Консултираме създаване и управление на овощна градина в България

Консултираме наш клиент в процес по създаване и управление на черешова градина в България. Предоставяме правни услуги във връзка с придобиване на недвижими имоти, включително правен анализ на правата на собственост и представителство при изповядване на окончателните нотариални сделки. Съветваме инвеститора по отношение на изискванията на нормативната уредба за създаване на подобни обекти в България и конкретните административни процедури. Представляваме и подпомагаме клиента при преговорите за сключване на споразумение за управление на стопанството, както и при изготвяне на необходимите документи.

Практика: Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство

Връзка с други практики: Корпоративно и търговско право