Предоставихме консултации във връзка с проект за закупуване и експлоатация на земеделска земя в България за отглеждане на овощни дървета

Предоставихме на наш клиент - чуждестранно юридическо лице, правни становища за одобряване на информационен меморандум за набиране на средства от инвеститорите за проекта в България. Проектът е свързан със закупуване и експлоатация на около 22 ха земеделска земя в България за отглеждане на овощни дървета. Консултациите включваха преглед на статута и собствеността върху земите, както и становище относно валидността по българското право на споразумение относно земеделската земя и споразумение за управление на бъдещото стопанство.

Практика: Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство

Връзка с други практики: Банки и финанси; Корпоративно и търговско право