Изследвахме трудовоправните и осигурителни аспекти при назначаване на прокуристи по смисъла на Кодекса на труда

Предоставихме консултации във връзка с избор и назначаване на прокурист в търговско дружество, включително и по въпросите на преобразуване на трудово правоотношение в гражданско и свързаните с това въпроси от осигурителен характер.

Практика: Трудово и осигурително право