Извършихме пълен правен анализ на недвижими имоти във връзка с проект за изграждане и експлоатация на енергийни обекти

В рамките на правен анализ за закупуване на проект за изграждане и експлоатация на три броя енергийни обекти извършихме пълен анализ на засегнатите от проектите недвижими имоти и предоставихме предварителни консултации за необходимите регулационни процедури и закупуване на засегнатите терени с оглед снабдяване с разрешение за строеж за всеки един от обектите. След придобиване на правата по проекта консултираме клиента в процедурата по допускане на изработването на проекти за ПУП за всеки един от обектите.

Практика: Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство

Връзка с други практики: Енергетика и възобновяеми енергийни източници; Околна среда и природни ресурси; Корпоративно и търговско право