Консултирахме спазването на специфичните изисквания на трудовото законодателство по отношение на оператори на енергийни обекти.

Предоставихме консултации на наш клиент, енергийно предприятие, във връзка със спазването на специфичните изисквания на трудовото законодателство по отношение на оператори на енергийни обекти. Участвахме в изготвяне на необходимата документация (инструктажни книги, указания за спазване на здравословните и безопасни условия на труд и други) с оглед спазване на нормативните изисквания.

Практика: Трудово и осигурително право

Връзка с други практики: Енергетика и околна среда